Παρασημοφόρηση Γενικών Προξένων της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα από τον Πατριάρχη Θεόφιλο

  • Δόγμα

Ὁ κ. Ἀγγελοσόπουλος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί ἐπέδωσεν Αὐτῷ καί τά δῶρα αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ, ἤτοι ἀντίγραφον δίσκου 16ου αἰῶνος μέ τήν ἐγχάρακτον ἀφιέρωσιν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 10ης / 23ης Σεπτεμβρίου 2023, ὁ Μακαριώτατος  Πατήρ  ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμφώνως τῷ κρατοῦντι ἔθει τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἐτίμησε τόν Νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημήτριον Ἀγγελοσόπουλον μέ τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου,  εἰς ἐνίσχυσιν τῆς ἀρξαμένης νέας Προξενικῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ, ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, εὐχόμενος αὐτῷ τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν καί τήν δύναμιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ διά μίαν εὐδόκιμον καί τελεσφόρον ὑπηρεσίαν αὐτοῦ ἐπ’ ἀγαθῷ τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ποιμνίου καί  πάντων τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς, τονίζων ὅτι  τό Πατριαρχεῖον ἀποτελεῖ ἱστορικήν συνέχειαν καί  ἀπόδειξιν τοῦ συνδέσμου τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων μετά τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας διά μέσου τῶν αἰώνων καί τῆς μητρός Ἑλλάδος καί ἐγγύησιν τῆς ὑπάρξεως ὅλων τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Τόν Γενικόν Πρόξενον ἐσυνώδευεν ἡ σύζυγος αὐτοῦ κ. Ποθητή Παππᾶ.

Ὁ κ. Ἀγγελοσόπουλος ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί ἐπέδωσεν Αὐτῷ καί τά δῶρα αὐτοῦ ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς ὑπηρεσίας αὐτοῦ, ἤτοι ἀντίγραφον δίσκου 16ου αἰῶνος μέ τήν ἐγχάρακτον ἀφιέρωσιν τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

Εἰς τό πλαίσιον τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος  ἀπένειμε τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί εἰς τήν Πρόξενον κ. Χριστίναν Ζαχαριουδάκη, συνοδευομένην ὑπό τοῦ συζύγου αὐτῆς κ. Κωνσταντάρα ἐπί τῇ λήξει τῆς ἐνταῦθα εὐδοκίμου ὑπηρεσίας αὐτῆς καί τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας αὐτῆς μετά τοῦ Πατριαρχείου.

Ἡ κ. Ζαχαριουδάκη ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον καί ἐδεσμεύθη ὅτι ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς εἰς Ἑλλάδα θά εἶναι πάντοτε συνήγορος τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἔθνους ἡμῶν καί ὅλων τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς.

TOP NEWS