Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Ανάληψη διαμεσολάβησης για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

  • Δόγμα

Τό Πατριαρχεῖον, ριζωμένον εἰς αἰῶνας προσπαθειῶν συμφιλίωσεως καί εἰρήνης, προσφέρει χεῖρα καλῆς θέλησεως καί διαμεσολαβήσεως εἰς ἀδελφάς καί ἀδελφούς εἰς τήν Οὐκρανίαν καί τήν Ρωσίαν.  Αὕτη ἡ πρωτοβουλία ἐπιδιώκει νά προωθήσῃ τόν διάλογον, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ εἰς τό τέλος τῶν δεινῶν καί  νά προωθήσῃ τήν θεραπείαν ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου οἰκογενείας.

Κατά τήν σημερινήν συνάντησιν Αὐτοῦ μετά τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς το Βατικανόν, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος Γ’ μετέφερε τήν δέσμευσιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων διά διαμεσολάβησιν, ἐνθάρρυνσιν τοῦ διαλόγου καί θεραπείαν εἰς τήν  Οὐκρανίαν καί τήν Ρωσίαν. Αὕτη ἡ πρωτοβουλία στοχεύει νά  ἀντιμετωπίσῃ τήν συνεχιζομένην σύγκρουσιν μεταξύ  Ρωσίας καί Οὐκρανίας καί τήν ἀπειλήν σχίσματος ἐντός τοῦ σώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἀναγνωρίζων τήν βαθυτάτην ὀδύνην, ὁ Μακαριώτατος ἐδήλωσεν ὅτι τό Ρωμαιο-Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ὡς Μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐνισχύει τήν Χριστιανικήν ἑνότητα καί ἀνησυχεῖ τά μέγιστα διά τάς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας παγκοσμίως. Ἡ συνεχιζομένη σύγκρουσις  μεταξύ Ρωσίας καί Οὐκρανίας καί τό ἐνδεχόμενον σχίσμα ἐν τῷ σώματι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπηρεάζει οὐ μόνον τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς ἀλλ’ ὁλόκληρον τόν Χριστιανικόν κόσμον καί τούς ἀνθρώπους καλῆς θελήσεως.

Τό Πατριαρχεῖον, ριζωμένον εἰς αἰῶνας προσπαθειῶν συμφιλίωσεως καί εἰρήνης, προσφέρει χεῖρα καλῆς θέλησεως καί διαμεσολαβήσεως εἰς ἀδελφάς καί ἀδελφούς εἰς τήν Οὐκρανίαν καί τήν Ρωσίαν.  Αὕτη ἡ πρωτοβουλία ἐπιδιώκει νά προωθήσῃ τόν διάλογον, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά ὁδηγήσῃ εἰς τό τέλος τῶν δεινῶν καί  νά προωθήσῃ τήν θεραπείαν ἐντός τῆς Ὀρθοδόξου οἰκογενείας.

Ἀναγνωρίζον τάς προκλήσεις καί τάς βαθείας διαιρέσεις, τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων δεσμεύεται εἰς τήν  πνευματικήν ἀποστολήν τοῦ διαλόγου καί τῆς συμφιλιώσεως. Ὡς διακηρύττει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «ὁ Χριστός ἐστι ἡ εἰρήνη ἡμῶν», ὁμοίως καί τό Πατριαρχεῖον εἶναι ἕτοιμον νά συνεισφέρῃ παντί τρόπῳ εἰς τήν παῦσιν τῶν συγκρούσεων καί τῶν δεινῶν.

TOP NEWS