Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος στη Μονή του Τιμίου Σταυρού

  • Δόγμα

Η Μονή Τιμίου Σταυρού στα Ιεροσόλυμα

Περί τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 23ης Ἰανουαρίου / 5ης Φεβρουαρίου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡγούμενος τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος  καί ἐπεθεώρησε τάς συνεχιζομένας ἐν αὐτῇ ἐργασίας ὑπό τοῦ ἐκ Κύπρου εἰδήμονος συντηρητοῦ κ. Σταύρου Ἀνδρέου καί ἔδωσεν αὐτῷ τάς ἀπαιτουμένας ὁδηγίας  διά τήν στέγασιν τοῦ κέντρου Θεολογικῶν Ἐρευνῶν, τήν ἵδρυσιν τοῦ ὁποίου ἔχει ἀποφασίσει ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

TOP NEWS