Έκκληση Κυθήρων Σεραφείμ στον Αρχιεπίσκοπο να μην μνημονεύσει Επιφάνιο

  • Dogma
κυθήρων

«Μη υποχωρήσετε, Μακαριώτατε, διότι αυτό θα αποτελέση «αρχή ωδίνων». Ας παραπεμφθή το θέμα εις μελλοντικήν Σύναξιν Προκαθημένων», τονίζει μεταξύ άλλων ο  Μητροπολίτης Κυθήρων στην ανοιχτή επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο αναφορικά με το «ακανθώδες» ουκρανικό ζήτημα.

Αναλυτικά η ανοιχτή επιστολή του Μητορπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ: 

Μακαριώτατε άγιε Προκαθήμενε, Ευλογείτε˙

Ευσεβάστως προάγομαι μετά του προσήκοντος σεβασμού και της τιμής προς την Μακαριότητα Σας να απευθύνω προς Υμάς την υστάτην αυτήν ώραν θερμοτάτην παράκλησιν και έκκλησιν, εν όψει των ραγδαίως εξελισσομένων γεγονότων εις τον Πανορθόδοξον εκκλησιαστικόν χώρον, εξ αφορμής του ανυπερθέτου και ανοικονομήτου πλέον κανονικού και εκκλησιολογικού προβλήματος -διά την όλως ιδιάζουσαν μορφήν του- του Ουκρανικού «Αυτοκεφάλου», το οποίον ζητήματα επί ζητημάτων και αναταράξεις επί αναταράξεων προκαλεί εις παγκόσμιον κλίμακα.

Διχασμοί, διαιρέσεις, διαφωνίαι, διχοστασίαι, διαπληκτισμοί, σχίσματα εμφανή και αφανή και μύρια κακά έπονται αυτής της ογκηράς κανονικο-εκκλησιολογικής εκτροπής. Δεν το βλέπετε, Μακαριώτατε, δεν το ζήτε, δεν το αισθάνεσθε, δεν το εισπράττετε;

Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεσθε καλώς ότι τα πράγματα ωξύνθησαν επικινδύνως και λίαν ανησυχητικώς και δεν βαίνουν ομαλώς, ιδιαιτέρως μετά την Έκτακτον Σύγκλησιν της Σεπτής Ιεραρχίας μας την 12ην Οκτωβρίου ε.ε. διά το πολύκροτον και πολύπλοκον αυτό ζήτημα.

Μετά την Εισήγησίν Σας εις την Ι.Σ.Ι. εγένοντο εις τεταμένην ατμόσφαιραν αι επ’ αυτής τοποθετήσεις 33 Σεβ. Συνέδρων και μη ληφθείσης κανονικώς Αποφάσεως, κατά τα καθιερωμένα (διεξαγωγή ψηφοφορίας), πάλιν σύγχυσις επεκράτησε.

Η χθεσινή Σύγκλησις της Πατριαρχικής Συνόδου του Ορθοδόξου Πατριαρχείου της Ρωσίας, με τας καταγραφείσας εν τοις Πρακτικοίς διαβουλεύσεις του Ιερού Σώματος, απεικονίζει την παρατεταμένην αγωνίαν των αγίων Συνέδρων διά το τι μέλλει γενέσθαι μετά την ειρημένην Σύγκλησιν της Ιεραρχίας της ημετέρας Εκκλησίας.

Το ειδικόν βάρος της Συνοδικής των αυτής Συνδιασκέψεως εστιάζεται εις το οξύτατον πρόβλημα της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τους αχειροτονήτους, καθηρημένους και μη κανονικώς αποκατασταθέντας σχισματικούς. Αυτή είναι η διήκουσα έννοια του σκεπτικού της Αποφάσεως των.

Τούτου ένεκα, ερευνήσαντες τα σχετικά κείμενα της Ιεράς Συνόδου και Ιεραρχών τινων της Ελλαδικής μας Εκκλησίας, καθώς επίσης και το εκδοθέν Ανακοινωθέν της Ι.Σ.Ι., απεφάσισαν τότε μόνον να διακόψουν την εκκλησιαστικήν και την μυστηριακήν κοινωνίαν μετά της ημετέρας Εκκλησίας, όταν η Υμετέρα Μακαριότης προβή εις μνημόνευσιν του ονόματος του «νέου Προκαθημένου». Είναι σαφής και κατηγορηματική η Απόφασις αυτή.

Εις τας γενομένας τέσσαρας (4) χειροτονίας Σεβ. Μητροπολιτών και Θεοφ. Επισκόπων της Εκκλησίας μας θεία νεύσει δεν εμνημονεύσατε του ονόματος του μη έχοντος κανονικήν χειροτονίαν και ανάδειξιν εις Προκαθήμενον κ.Επιφανίου.

Μη υποχωρήσετε, Μακαριώτατε, διότι αυτό θα αποτελέση «αρχή ωδίνων». Ας παραπεμφθή το θέμα εις μελλοντικήν Σύναξιν Προκαθημένων.

Μακαριώτατε,

Την υστάτην αυτήν και λίαν κρίσιμον ώραν παράκλησιν υποβάλλω να με ανεχθήτε επ’ ολίγον, άπαξ έτι, παρακαλούντα και ικετεύοντα να μη συμβή το οδυνηρόν και επώδυνον της διακοπής της εκκλησιαστικής και μυστηριακής κοινωνίας της ομοδόξου Ρωσικής Εκκλησίας μετά της καθ’ Ελλάδα ημετέρας.

Φρικτόν και ως απλή σκέψις, με πολλάς παραμέτρους.

Μη θελήσετε, παρακαλώ, να επωμισθήτε εν τοιούτον επαχθέστατον φορτίον βαρυτάτης ευθύνης, το οποίον αφεύκτως θα αμαυρώση την ευλογημένην παρά Κυρίου Αρχιεπισκοπικήν Διακονίαν Σας.

Ενθυμηθήτε αυτό το οποίον επανειλημμένως ελέγατε εις τα μέλη της παρελθούσης Διαρκούς Ιεράς Συνόδου : «να μη βιασθούμε˙ να προηγηθούν τα πρεσβυγενή Πατριαρχεία και αι προ ημών Αυτοκέφαλοι Εκκλησίαι και έπειτα να τοποθετηθούμε εμείς με τη σειρά μας».

Φοβηθώμεν τας φρικτάς συνεπείας ενός εισέτι σχίσματος. Μετά την χθεσινήν δήλωσιν της Ομοδόξου των Ρώσων Εκκλησίας τα όμματα όλων των Ελλήνων και όλων των Ορθοδόξων, των απανταχού της γης αδελφών μας είναι εστραμμένα προς το σεπτόν πρόσωπόν Σας.

Ας αναπαύσωμεν τον λογισμόν και την καρδίαν των αδελφών μας, του Ορθοδόξου Χριστεπωνύμου Πληρώματος της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας.

Και αι Ομόδοξοι Αδελφαί Εκκλησίαι : το Πατριαρχείον Μόσχας υπό τον Μακαρ. Πατριάρχην κ.Κύριλλον και η Κανονική Εκκλησία Κιέβου και πάσης Ουκρανίας υπό τον Μακαρ. Μητροπολίτην κ.Ονούφριον, ας ενθυμηθούν τους αιωνίους και ακαταλύτους πνευματικούς δεσμούς των με το Βυζάντιον και την Ρωμηοσύνην με την καθ’ ημάς Αγίαν Τοπικήν Εκκλησίαν.

Ας γνωρίζουν ότι παρά τα φαινόμενα ένας πολύ σεβαστός αριθμός Επισκόπων της Ελλαδικής ημών Εκκλησίας, αλλά και πολυάριθμοι Κληρικοί των άλλων βαθμών, Μοναχοί και η συντριπτική πλειοοψηφία των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, οι οποίοι ενσυνειδήτως ανήκουν εις το Σώμα της Αγιωτάτης ημών καθ’ Ελλάδα Εκκλησίας, προσηλωμένοι όντες εις την μακραίωμνα παράδοσιν της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, δεν αποδέχονται το εν Ουκρανία «εκκλησιαστικόν» μόρφωμα.

Βαθυσεβάστως

† ο Κυθήρων Σεραφείμ

Υ/Γ Θα επεθύμουν διά ζώσης να υποβάλω το εγκάρδιον τούτο αίτημα – έκκλησιν ή επιστολικώς. Προτίμησα την ανοικτήν έκκλησιν – επιστολήν, διότι τούτο αποτελεί κοινόν αίτημα, Κληρικών, Μοναχών και Λαικών, αγωνιώντων διά την έκβασιν αυτού του ακανθώδους θέματος.

† Κ. Σ.

TOP NEWS