Αύριο η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Μάνης Χρυσοστόμου

  • Dogma
Μάνης

Αύριο το πρωί θα τελεσθεί η χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσοστόμου στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου (κατά κόσμον Χρήστος), εγεννήθη εν Αθήναις το 1950. Εφοίτησεν εις την Νομικήν και εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεξεπαιδεύθη εις τα Πανεπιστήμια των Παρισίων (Σορβόννη) και της Γενεύης.Τυγχάνει Διδάκτωρ του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εις τας 20-2-2000 εχειροτονήθη Διάκονος και εις τας 28-5-2000 Πρεσβύτερος υπό του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου και εχειροθετήθη Αρχιμανδρίτης.Υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ειδικώτερα εις τον Καθεδρικόν Ναόν των Αθηνών επί δεκαπενταετίαν. Υπήρξε Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ και παραλλήλως διετέλεσε ιερεύς εις τα Αρσάκεια Σχολεία (Π. Ψυχικού). Συνέγραψε βιβλία και μελέτας και έλαβε μέρος εις πλείστα συνέδρια εις την Ελλάδα και εις το εξωτερικόν. Στις 7 Φεβρουαρίου 2018 η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον εξέλεξε Μητροπολίτη Μάνης με 61 ψήφους, επί συνόλου 80 ψηφισάντων.

1916464 ÑÁÖÇÍÁ--ÈÅÏÖÁÍÅÉÁ ---Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÔÅËÔÇ ÁÃÉÁÓÌÏÕ ÔÙÍ ÕÄÁÔÙÍ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÇÓ ÑÁÖÇÍÁÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÍÕÊÁ--ÁÑÅÉÏÓ ÐÁÃÏÓ--ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ×ÏÑÏÓÔÁÔÏÕÍÔÉÏÓ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÐÁÕËÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÊÔÇÑÉÏÕ ÔÏÕ ÅÖÅÔÅÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐ. ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ×ÁÑ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÔÏÕ Ã.Ã. Ã. ÊÁÍÅËÏÐÏÕËÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÓÔÉÊÇÓ ÅÎÏÕÓÉÁÓ ÁÑÅÉÏÕ ÐÁÃÏÕ ÊÁÉ ÅÖÅÔÅÉÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÌÅÃÁËÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ--ÁÐÏÊÁÈÇËÙÓÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÄÇÌÇÔÑÉÏ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÆÁÐÐÅÉÏ--ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÔÏÕ ÉÅÑÏÕ ÊÏÕÂÏÕÊËÉÏÕ ÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÏÕ ÔÁÖÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÙÍ ÐÁÈÙÍ ÓÔÏÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÍÁÏ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ ÓÔÏÍ É.Í ÁÃÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÁÑÅÏÐÁÃÅÉÔÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÕÑÉÁÍÇ ÅÑÏÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÐÏËÉÏÕ×ÏÕ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÄÏÎÏËÏÃÉÁ ÓÔÇÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÔÏÕ ÁÑÅÏÐÁÃÅÉÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÅ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÌÁÊÁÑÉÓÔÏ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÊÉÓÓÁÌÏÕ ÅÉÑÇÍÁÉÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/ ÌÇÔÑÏÐÏËÊÇ ÁÈÇÍÙÍ--ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÅÓÔÁÕÑÙÌÅÍÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÓÔÏÍ ËÏÖÏ ÔÇÓ ÐÍÕÊÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÓÏÔÏËÏÕ ÐÁÕËÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÓÔÏÍ ËÏÖÏ ÔÇÓ ÐÍÕÊÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÓÏÔÏËÏÕ ÐÁÕËÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÅÕÑÏÕ (×ÏËÁÑÃÏÕ-ÐÁÐÁÃÏÕ) ÁÑ×ÉÅÐÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ(ÁÕÑÉÓÍÇ) ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÅÕÑÏÕ (×ÏËÁÑÃÏÕ-ÐÁÐÁÃÏÕ) ÁÑ×ÉÅÐÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ(ÁÕÑÉÓÍÇ) ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÅÕÑÏÕ (×ÏËÁÑÃÏÕ-ÐÁÐÁÃÏÕ) ÁÑ×ÉÅÐÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ(ÁÕÑÉÓÍÇ) ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏ ð.×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏ ð.×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏ ð.×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ