Δραματική έκκληση του μητροπολίτη Ξάνθης για άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων

  • Dogma

Μετά το μητροπολίτη Μαρωνείας και ο μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μεσολαβήσει προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί από τα εκτεταμένα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Μετά το μητροπολίτη Μαρωνείας και ο μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων ζητά από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μεσολαβήσει προκειμένου να αποζημιωθούν άμεσα οι κτηνοτρόφοι που έχουν πληγεί από τα εκτεταμένα κρούσματα ευλογιάς στα αιγοπρόβατα.

Όπως επισημαίνει ο μητροπολίτης, η ασθένεια έχει επεκταθεί τόσο πολύ που πολλοί από τους κτηνοτρόφους έχασαν μέχρι και ολόκληρα κοπάδια. Μάλιστα ανέφερε ότι ένας από τους πληγέντες κτηνοτρόφους έχασε γύρω στα 600 πρόβατα μέσα σε μια νύχτα με αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή προσβολή.

Ο ιεράρχης παρακαλεί τον κ. Τσαυτάρη να επισκεφθεί τις περιοχές και να τονώσει το ηθικό των κτηνοτρόφων οι οποίοι, όπως είπε, «περιμένουν επίσημη δήλωσή σας και δέσμευση ότι το φλέγον ζήτημα της αποζημίωσης του κεφαλαίου τους έχει ήδη τεθεί προς την κυβέρνηση».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΞΑΝΘΗΣ:

Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ,

Ὡς ποιμαίνουσα Ἐκκλησία καὶ εἰς τὰ πλαίσια τῆς εἰς τὸν λαὸν τῆς Ἐπαρχίας ἡμῶν ὀφειλομένης μερίμνης, ἀλλὰ καὶ ὡς ἁπλοὶ πολῖται τῆς ἀκριτικῆς αὕτης περιοχῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ζῶμεν, πλειστάκις γινόμεθα δέκται παραπόνων τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ἀναφορικῶς πρὸς τὴν ἀμεσότητα τῆς κρατικῆς μερίμνης εἰς τὴν θεραπείαν ἀνακυπτόντων προβλημάτων.

Τὸ τελευταῖον χρονικὸ διάστημα, καὶ προϊούσης τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ περιοχὴ τῆς Θράκης ἐπλήγη ὑπὸ ἀσθενείας, μεταδιδομένης μεταξὺ τῶν ζώων. Ἡ Διοίκησις τῶν Κτηνιατρικῶν Ὑπηρεσιῶν καί οἱ φορεῖς τῆς περιοχῆς ἔλαβον ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα διὰ τὴν ἀντιμετώπισίν της.

Τὸ σκληρότερον, ἂν καὶ μᾶλλον ἀναπόφευκτον μέτρον, ἀποτελεῖ ἡ θανάτωσις τῶν πληγέντων ζώων. Τοιουτοτρόπως ὅμως ἀποδεκατίσθη τὸ ζωικὸν κεφάλαιον εἰς τὴν περιοχήν μας καὶ οἱ πληγέντες κτηνοτρόφοι ὁδηγοῦνται εἰς ἀπόγνωσιν. Κατὰ τὰς προηγουμένας ἡμέρας ἐπεσκέφθημεν εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Ξάνθης κτηνοτρόφον, ὁ ὁποῖος ἀπωλέσας ἐν μιᾷ νυκτὶ περὶ τὰ ἑξακόσια ζώα, τὸ σύνολον σχεδὸν τοῦ κεφαλαίου του, ὑπέστη καρδιακὴν προσβολήν.

Κατανοεῖτε, ὅτι τοιαῦτα περιστατικὰ πληθαίνουν καὶ ἐπιβαρύνουν τὴν ἤδη δύσκολον οἰκονομικὴν καὶ κοινωνικὴν κατάστασιν τῆς περιοχῆς.

Ὅθεν παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν ἐξοχότητα, ὅπως οὐχὶ μόνον πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος, ἀλλὰ περισσότερον πρὸς τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ τῶν κτηνοτρόφων τῆς περιοχῆς, ἐπισκεφθῆτε αὐτοπροσώπως τὴν περιοχὴν καὶ ἐνισχύσητε διὰ τῆς παρουσίας σας τὴν πεποίθησιν, ὅτι ἡ Κυβέρνησις καὶ αἱ Ὑπηρεσίαι ἐνσκύπτουν οὐσιαστικῶς εἰς τὸ πρόβλημά των.

Οἱ κτηνοτρόφοι ἀναμένουν ἀπὸ τοῦ στόματός σας ἐπίσημον δήλωσιν καὶ δέσμευσιν ὅτι τὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἀποζημιώσεως τοῦ ζωικοῦ των κεφαλαίου προωθεῖται ἤδη ταχέως.

Βέβαιοι ὄντες διά τήν ἀνταπόκρισιν εἰς τό αἴτημα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τῶν φορέων τῆς περιοχῆς, εὐχόμεθα τὴν παρὰ Κυρίου ἐνίσχυσιν τῆς Ὑμετέρας ἐξοχότητος εἰς τὸ εὐθυνοφόρον ἔργον αὐτῆς καὶ διατελοῦμεν

Μετ’ εὐχῶν καὶ τιμῆς

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ