Ευχαριστίες του μητροπολίτη Κεφαλληνίας στον μητροπολίτη Πατρών

  • Dogma

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο εξέφρασε με επιστολή του ο μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνας, για την σημαντική βοήθεια που εστάλη από την τοπική μητρόπολη για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων του νησιού.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τον μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο εξέφρασε με επιστολή του ο μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Σπυρίδωνας, για την σημαντική βοήθεια που εστάλη από την τοπική μητρόπολη για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων του νησιού.

Στην επιστολή του ο κ. Σπυρίδωνας αναφέρθηκε στις ζημιές που υπέστησαν ιερές μονές και ναοί του νησιού καθώς επίσης και πολλές κατοικίες και δημόσια κτίρια.

Ευχαρίστησε τους κληρικούς και τους πιστούς της τοπικής εκκλησίας για τη σημαντική αυτή βοήθεια και τους κάλεσε να προσευχηθούν για την κατάπαυση των σεισμών.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ:

Σε­βα­σμιώ­τα­τε,
Tην πρω­ί­αν της Δευ­τέ­ρας 3 Φε­βρουα­ρί­ου 2014 ε­νέ­σκη­ψε και πά­λιν δια δευ­τέ­ραν φορά η κα­τα­στρο­φι­κή μα­νί­α του σει­σμού, με υ­ψη­λό βαθ­μόν 6 της κλί­μα­κος Ρί­χτερ.

Δο­ξά­ζο­μεν τον Θε­όν διό­τι δεν ε­θρη­νή­σα­μεν θύ­μα­τα, ού­τε τραυ­μα­τι­σμούς. Ε­πλή­γη κυ­ρί­ως η πε­ριο­χή της Παλ­λι­κής με κατα­στρο­φάς εις τα Ιε­ράς Μο­νάς, Υ­περα­γί­ας Θεοτό­κου Κο­ρω­νά­του πρω­τί­στως και Ευαγ­γε­λι­στρί­ας Κη­που­ραί­ων και Ιε­ράς Μο­νής Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Λε­πέ­δων. Ε­πί­σης υ­πέ­στη­σαν σο­βα­ρές ζη­μιές 40 Ιε­ροί Να­οί της πε­ριο­χής Λη­ξου­ρί­ου και 20 Ιε­ροί Να­οί των πε­ριο­χών Αρ­γο­στο­λί­ων και Λει­βα­θούς.

Κα­τέ­στη­σαν 600 οι­κί­αι α­κα­τοί­κη­ται μέ­χρι της σή­με­ρον συ­νε­χι­ζο­μέ­νου του ελέγ­χου και ε­κρί­θη­σαν α­κα­τάλ­λη­λα αρ­κε­τά δη­μό­σια κτί­ρια.

Το η­θι­κόν των χρι­στια­νών μας πα­ρά τις συ­νε­χι­ζο­μέ­νας δο­νή­σεις, εί­ναι ι­σχυρόν και οι κά­τοι­κοι ε­πι­στρέ­φουν εις την κα­θη­με­ρι­νήν δρα­στη­ριό­τη­τά των, ενι­σχυό­με­νοι και προ­σβλέ­πο­ντες εις την προ­στα­σί­αν του Πο­λιού­χου μας Θαυμα­το­βρύ­του Ο­σί­ου πα­τρός η­μών Γε­ρα­σί­μου.

Θερ­μό­τα­τα ευ­χα­ρι­στού­μεν δια τα Φι­λά­δελ­φα αι­σθή­μα­τα συ­μπα­ρα­στά­σε­ως και συμπα­θεί­ας της με­γά­λης δο­κι­μα­σί­ας του Ιε­ρού Κλή­ρου και του φι­λο­χρί­στου λα­ού της Μη­τρο­πό­λε­ώς μας και πα­ρα­κα­λού­μεν να ε­ντεί­νε­τε τας πο­λυ­τί­μους προ­σευ­χάς Σας δια την κα­τά­παυ­σιν του σει­σμού και την γα­λή­νευ­σιν των καρ­διών των πι­στών Κε­φαλ­λή­νων.

Η ά­με­σος συ­να­ντί­λη­ψης, η ευ­λο­γη­τή ε­πί­σκε­ψις και η πα­ρου­σί­α Σας ε­στή­ρι­ξε, εδίδαξε, ε­πα­ρα­μύ­θι­σε τους ε­μπε­ρι­στά­τους Χρι­στια­νούς μας.

Χά­ρι­τας ε­πί­σης ο­φεί­λο­μεν εις τον Πανοσιολογιότατον Αρ­χιμ. π. Χρύ­σαν­θον Στελ­λά­τον, Δ/ντήν Ρα­διο­φω­νι­κού Σταθ­μού της Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ώς Σας, ε­κλε­κτόν τέ­κνον της Κεφαλληνί­ας, του ο­ποί­ου η δρα­στη­ριό­της ε­νί­σχυ­σε πο­λύ την συ­γκέ­ντρω­σιν των τρο­φί­μων.

Ευ­χα­ρι­στί­ας ε­πί­σης και πα­τρι­κάς ευ­λο­γί­ας α­πο­νέ­μο­μεν εις ά­πα­ντα τα μέ­λη της τι­μί­ας συ­νο­δεί­ας Σας.

Σε­βα­σμιώ­τα­τε ε­πρω­τεύ­σα­τε εις την α­γά­πην, εις την προ­σφο­ράν, εις την φι­λαδελ­φεί­αν, εις την τρι­πλήν α­πο­στο­λήν τό­σων τό­νων τρο­φί­μων και πο­σί­μου ύ­δατος.

Και πά­λιν και πολ­λά­κις θερ­μό­τα­τα ευ­χα­ρι­στού­μεν και ευ­γνω­μονού­μεν.

ΤΗΣ ΕΝ ΚΥ­ΡΙΩ Α­ΓΑ­ΠΗΣ

Ο ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΗΣ ΚΕ­ΦΑΛ­ΛΗ­ΝΙΑΣ ΣΠΥ­ΡΙ­ΔΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ