«Γραμματεία Καταπολέμησης της Ανθρωπιστικής Κρίσης» ιδρύει η Αρχιεπισκοπή

  • Dogma
αρχιεπισκοπή

«Γραμματεία Καταπολέμησης της Ανρθωπιστής Κρίσης» θα ονομάζεται η αυτοτελής Εκκλησιαστική Υπηρεσία, την οποία ιδρύει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Στόχος της «Γραμματεία Καταπολέμησης της Ανρθωπιστής Κρίσης» που ιδρύει η Αρχιεπισκοπή, δε μπορεί να είναι άλλος από την αντιμετώπισης της πρωτόγνωρης κρίσης, η οποία δοκιμάζει όλο αυτόν τον καιρό τον ελληνικό λαό.

Αναλυτικά.
Αριθμ. 5917-2015/33/11.1.2016/16 (ΦΕΚ 107 Β/27-01-2016) : Σύσταση και λειτουργία αυτοτελούς Εκκλησιαστικής Υπηρεσίας υπό την επωνυμίαν «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχουσα υπ’ όψει:
1) τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4, 29 παρ. 2, 59 παρ. 2 του Ν. 590/77 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος», όπως ετροποποιήθησαν δια του άρθρου 68 παρ. 5 του Ν. 4235/2014,
2) τας υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμον πλήρωμα, τας απορρεούσας εκ των Ευαγγελικών επιταγών, των Ιερών Κανόνων και των Νόμων του Κράτους,
3) τας υφισταμένας κοινωνικάς, ποιμαντικάς και πνευματικάς ανάγκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
4) την υπ’ αριθμ. 3858/7.12.2015 Πρότασιν του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,
5) την υπ’ αριθμ. 64/9.12.2015 Γνωμοδότησιν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
6) την από 10.12.2015 απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, αποφασίζει:
την σύστασιν αυτοτελούς υπηρεσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό την επωνυμίαν «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», η λειτουργία της οποίας θα διέπεται από τον κάτωθι Κανονισμό:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Συστάσεως, οργανώσεως και Λειτουργίας Αυτοτελούς Υπηρεσίας με την επωνυμία «Γραμματεία Καταπολέμησης Ανθρωπιστικής Κρίσης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Άρθρο 1
Σύσταση Γραμματείας
Συνιστάται στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αυτοτελής εκκλησιαστική υπηρεσία επιπέδου Γραφείου με την επωνυμία «Γραμματεία Καταπολέμησης Ανθρωπιστικής Κρίσης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», υπαγόμενη ιεραρχικώς στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, που θα έχει τον ρόλο του Εκκλησιαστικού Επιχειρησιακού Κέντρου με στόχο την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που μαστίζει τη Χώρα, κατόπιν σχετικών προγραμματικών συμφωνιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της (εν ευρεία εννοία) Εκκλησίας της Ελλάδος ή εντός της ελληνικής επικράτειας.

Άρθρο 2
Σκοπός της Γραμματείας
Η Γραμματεία υποστηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος στην επιτέλεση του κοινωνικού και ανθρωπιστικού του έργου, ώστε να αξιοποιήσει το σύνολο των δυνατοτήτων της αποκεντρωμένης οργάνωσης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Άρθρο 3
Έδρα – όργανα
Η Γραμματεία έχει την έδρα της στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, διοικείται από Επιτροπή τριών μελών, με τριετή θητεία δυνάμενη να ανανεώνεται, που ορίζονται με πράξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου και διατυπώνουν τις προτάσεις τους συλλογικά, εκτελώντας και τις σχετικές αποφάσεις του Αρχιεπισκόπου, ενώ θα λειτουργούν υπό τον ιεραρχικό έλεγχό του.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες
Το κύριο έργο της Γραμματείας αφορά ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εξής αρμοδιότητες:
• Τον ολιστικό-επιτελικό σχεδιασμό αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης σε εθνικό επίπεδο
• Tην συνεργασία με την Συνοδική Επιτροπή επί της Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας της Εκκλησίας της Ελλάδος
• την προετοιμασία σύναψης σχετικών προγραμματικών συμφωνιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής με λοιπά εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα της Εκκλησίας της Ελλάδος ή εντός επικράτειας με στόχο την ανάπτυξη δράσεων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στο έδαφός τους.
• Τον ειδικό σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων για εφαρμογή του επιτελικού σχεδίου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος για την αντιμετώπιση της κρίσης
• Τη συνεχή επαφή με τις ευπαθείς ομάδες για την καταγραφή νέων αναγκών και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης από τους ωφελούμενους
• Την υλοποίηση της διαβούλευσης, του σχεδιασμού και των δράσεων με όλους τους φορείς, που δραστηριοποιούνται στην κοινωνική πολιτική και έχουν έρθει σε προγραμματική συμφωνία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών (Ιερές Μητροπόλεις, Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση του Κράτους και Τοπική Αυτοδιοίκηση -Προεδρία της Δημοκρατίας, Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες, Δήμοι – Κοινωφελή Ιδρύματα, ΑΜΚΕ, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, κάθε άλλης νομικής μορφής εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα κ.α.)
• Τη διαχείριση και κατανομή των διαθέσιμων πόρων για την εξειδίκευση των δράσεων που θα προκύψουν από τη διαβούλευση στους φορείς υλοποίησης
• Την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων από τους εκκλησιαστικούς φορείς
• Την αξιολόγηση των δομών και των φορέων υλοποίησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους
• Την αξιοποίηση όλων των προσφερόμενων δομών
• Την αξιολόγηση των δράσεων και προγραμμάτων που θα προκύψουν
• Τον συνεχή απολογισμό των δράσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
• Την εκπόνηση ειδικών μελετών που θα καταγράφουν προβλήματα και θα προκρίνουν λύσεις
• Την παροχή τεχνογνωσίας για την άρτια οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων (π.χ. διαδικασίες προμηθειών κ.α.), με αξιοποίηση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
• Την κάθε ειδική αποστολή, που της αναθέτει ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.

Άρθρο 5
Οργάνωση – δομή – προσωπικό
Η Γραμματεία θα υποστηρίζεται από ικανό αριθμό στελεχών (νομικών, οικονομολόγων, λογιστών, ελεγκτών, διοικητικών, βοηθητικών κ.α.), την πρόσληψη των οποίων εισηγείται η Γραμματεία πρός τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει, ώστε να υποστηρίζει επαρκώς το σύνολο των προγραμμάτων. Η Γραμματεία μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο ή είναι οικονομικότερο.

Άρθρο 6
Λειτουργικός προϋπολογισμός – απολογισμός
Η Γραμματεία εκπονεί ετήσιο προϋπολογισμό, που κατατίθεται στο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για έγκριση έως την 31η Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και παραδίδεται στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.

Άρθρο 7
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Ειδικότερα θέματα όσον αφορά στην οργάνωση και λειτουργία της Γραμματείας δύναται να ρυθμίζονται με Εσωτερικό Κανονισμό της, ο οποίος εγκρίνεται από την Δ.Ι.Σ. κατόπιν εισηγήσεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου.

Άρθρο 8
Τελική διάταξη
Από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κάθε μελλοντική δαπάνη που τυχόν προκύψει θα εγγράφεται στον οικείο Προϋπολογισμό. Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο Δελτίο «Εκκλησία».

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ