Κύθηρα και Αντικύθηρα γιορτάζουν διπλά φέτος τα Θεοφάνεια

  • Dogma
θεοφάνεια

«Μέσα σε αυτή την πνευματική χαρά και ευφροσύνη της Θείας Επιφανείας αποδίδουμε ευχαριστίες στον επιφανέντα στον Ιοράνη Ποταμό Θεάνθρωπο Κύριό μας για έναν ακόμη λόγο: γιατί ακριβώς πιρν 10 χρόνια τα Κύθηρα και τα Αντικύθυρα, σώθηκαν από τον συνταρακτικό σεισμό της 8ής Ιανουαρίου 2016» αναφέρει στην εγκύκλιό του για τα Θεοφάνεια ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.

«Η επέτειος αυτή δεν πρέπει ποτέ να λησμονηθεί και η ευγνωμοσύνη μας προς την Παναγίας μας την Μυρτιδιώτισσα θα είναι διαρκής, αφού την ώρα του σεισμού, καθώς μεταφόρονταν η σεπτή εικόνα της  με το ομώνυμο πλοίο «Μυτριδιώτισσα», απομάκρυνε από τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα το επίκεντρο του σεισμού και σωθήκαμε με θαυμαστό τρόπο», συνεχίζει στην εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.

Διαβάστε ακολούθως την πλήρη εγκύκλιο για τα Θεοφάνεια του Σεβασμιωτάτου:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
(ὑπ’ ἀριθ. 140/2015)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Λαμπρά μέν ἡ παρελθοῦσα Ἑορτή (τῶν Χριστουγέννων), λαμπροτέρα δέ Σωτήρ ἡ ἐπερχομένη(τῶν Θεοφανείων). Ἐκείνη Ἄγγελον ἔσχεν εὐαγγελιστήν, καί αὕτη Πρόδρομον εὗρε προετοιμαστήν…»(Προεόρτιον ἰδιόμελον)

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Εὐλογημένο καί καρποφόρο τό νέο σωτήριο ἔτος!

Μετά τήν εἴσοδό μας εἰς τόν νέον σωτήριο ἐνιαυτό  τῆς Χρηστότητος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,  προσεγγίζουμε τήν μεγάλη Δεσποτική Ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων.

Ὁ προεόρτιος ὕμνος πού προτάξαμε κάμνει σύγκρισιν τῶν δύο μεγάλων Δεσποτικῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου , τῶν Χριστουγέννων καί τῶν Θεοφανείων, καί χαρακτηρίζει τήν παρελθοῦσα ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ὡς λαμπρά, ἐνῶ τήν ἐπερχόμενη τῶν Θεοφανείων λαμπροτέρα. Εἰς τήν πρώτην ἑορτήν, ἐπισημαίνει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος, ἐνῷ  ἐχύθησαν τά αἵματα δεκατεσσάρων χιλιάδων ἀθώων βρεφῶν ὀδύρονταν ἡ Βηθλεέμ ὡς ἄτεκνη. Εἰς τήν ἄλλην ἑορτήν, τῶν Θεοφανείων, κατά τήν ὁποία εὐλογοῦνται τά ὕδατα, πολύτεκνη γνωρίζεται ἡ Κολυμβήθρα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Τότε τό λαμπρό ἀστέρι ἐμήνυσε καί ὁδήγησε τούς Μάγους εἰς τό σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, τώρα δέ εἰς τόν Ἰορδάνην Ποταμόν ὁ Οὐράνιος Πατέρας ὑπέδειξε εἰς τόν κόσμον τόν Θεῖο Λυτρωτή καί Σωτῆρα Χριστό.

Τήν Κυριακή πρό τῶν Φώτων ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἐπικαλεῖται δύο Προφητεῖες, τοῦ Προφήτου Μαλαχία καί τοῦ μεγαλοφωνοτάτου τῶν Προφητῶν Ἡσαΐα, πού ἀναφέρονται εἰς τό πρόσωπον τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ  καί ὁμιλεῖ γιά τήν παρουσία καί τήν δρᾶσι τοῦ Τιμίου Προδρόμου στίς ὄχθες τοῦ Ἰορδάνη Ποταμοῦ. Ὁ Προφήτης Μαλαχίας λέγει στό προφητικό του βιβλίο: «Ὁ ἐπουράνιος Πατέρας λέγει στόν Μεσσία Χριστό˙ Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω τόν ἄγγελό μου, τόν ἀγγελιοφόρο μου, πρίν ἀπό ἐσένα καί μπροστά ἀπό ἐσένα. Αὐτός θά πρετοιμάση τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων διά νά σέ ὑποδεχθοῦν ὡς Σωτῆρα καί Λυτρωτή». Καί ὁ Ἡσαΐας γράφει: «Φωνή ἀνθρώπου πού κραβγάζει εἰς τήν ἔρημο καί λέγει∙ Ἑτοιμάστε τόν δρόμο ἀπ΄τόν ὁποῖο θά ἔλθη σέ σᾶς ὁ Κύριος. Κάνετε ἴσιες καί ὁμαλές τίς διαβάσεις ἀπό τίς ὁποῖες θά περάση. Ξεριζώστε δηλαδή ἀπ΄ τίς ψυχές σας τά ἀγκάθια τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν καί ρίξτε μακρυά τά λιθάρια τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τῆς πωρώσεως. Καί καθαρίστε μέ τήν μετάνοια τό ἐσωτερικό σας γιά νά ὑποδεχθῆ τόν Κύριον».

Καί κατά τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων ὁ ἱερός Ὑμνογράφος, τό στόμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας διασαλπίζει σέ πανηγυρικό τον : «Φῶς ἐκ φωτός ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ ἐπιφανείς Θεός,˙τοῦτον λαοί προσκυνήσωμεν». «Πῶς σε Χριστέ, δοῦλοι τόν Δεσπότην ἀξίως τιμήσωμεν; ὅτι ἐν τοῖς ὕδασι πάντας ἡμᾶς ἀνεκαίνισας». «Σύ ἐν Ἰορδάνῃ βαπτισθείς ὁ Σωτήρ ἡμῶν, τά ῥεῖθρα ἡγίασας, τῆ παλάμῃ τοῦ δούλου χειροθετούμενος, καί τά πάθη τοῦ κόσμου ἰώμενος. Μέγα τό μυστήριον τῆς οἰκονομίας σου! φιλάνθρωπε Κύριε, δόξα σοι». Μᾶς καλεῖ νά ἰδοῦμε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς τό μέγα καί Θεῖο Φῶς, τόν Κυριόν μας καί Θεόν, τόν     Σωτῆρα τοῦ κόσμου, πού ἐπεφάνη εἰς τόν Ἰορδάνη Ποταμό καί ὅλους τούς πιστούς ἀνεγέννησε καί ἀνεκαίνισε μέ τά εὐλογημένα ὕδατα τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Νά προσκυνήσωμε Αὐτόν, πού ἁγίασε μέ τήν παρουσία Του τά Ἰορδάνεια ῥεῖθρα, κατά τό Βάπτισμα Του καί ἐθεράπευσε τά πάθη τοῦ κόσμου καί νά ὑποκλιθοῦμε μπροστά εἰς τό μέγα μυστήριο τῆς ἐνσάρκου Θείας οἰκονομίας Του.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Μέσα εἰς αὐτήν τήν πνευματικήν χαράν καί εὐφροσύνην τῆς Θείας Ἐπιφανείας ἀποδίδο μεν΄εὐγνώμονας εὐχαριστίας εἰς τόν ἐπιφανέντα ἐν τῷ Ἰορδάνῃ Ποταμῷ Θεάνθρωπον Κυριόν μας δι΄ἕνα ἀκόμη, γνωστόν εἰς ὅλους μας, λόγον: Τήν πρό 10ετίας  ἀκριβῶς διάσωσιν τῶν νήσων μας, Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ἀπό τόν  συγκλονιστικόν καί συνταρακτικόν σεισμόν τῆς 8ης Ἰανουαρίου 2006. Ἡ ἐπέτειος αὐτή δέν πρέπει ποτέ νά λησμονηθῇ καί ἡ εὐγνωμοσύνη μας πρός τήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα θά εἶναι διαρκής, ἀφοῦ τήν ὥρα τοῦ σεισμοῦ , καθώς ἐφέρετο ἡ σεπτή εἰκόνα της εἰς τό διαπλέον τήν θάλασσαν τῶν Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων ὁμώνυμο πλοῖο «Μυρτιδιώτισσα», ἀπεμάκρυνε ἀπό τάς νήσους μας τό ἐπίκεντρο τοῦ σεισμοῦ καί σωθήκαμε μέ θαυμαστό τρόπο.

Καί ἐφέτος, δέκα χρόνια μετά, εἰς ἀνάμνησιν τῆς θαυμαστῆς διασώσεως τῶν νήσων μας θά τελεσθῆ εὐχαριστήριος Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας τήν Παρασκευή 8η Ἰανουαρίου 2016. Τήν 12ην μεσημβρινήν θά ψαλῆ δοξολογία εἰς τήν πλατεῖα τῶν Μητάτων, ἔμπροσθεν τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ πληγέντος ἀπό τόν σεισμό Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος  καί θά κοπῆ ἡ καθιερωμένη Ἁγιοβασιλόπιττα. Καί τό ἀπόγευμα, ὥρα 5μ.μ., θά ψαλῆ Ἱερά Παράκλησις εἰς τό Μοναστῆρι τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, δι΄ὅσους δέν ἠμπορέσουν νά συμμετάσχουν εἰς τίς πρωϊνές εὐχαριστήριες Ἱερές Ἀκολουθίες.

Εὔχομαι ἀπό καρδίας ὁ ἐπιφανῆς Θεός καί Κύριός μας, διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Μητρός Του, νά φωτίζῃ, νά σκεπάζῃ καί προστατεύῃ  τά νησιά μας καί ὅλο τό κόσμο. Καί σύντομα νά χαρίση εἰς τούς κατοίκους τῶν Μητάτων, ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς νήσου μας, τήν μεγάλη χαρά τῆς πλήρους ἀποκαταστάσεως καί λειτουργίας τοῦ Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος εἰς δόξαν Θεοῦ καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης σας
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ