Νέος Μητροπολίτης Μάνης ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου

  • Dogma
Μάνης

Νέο Μητροπολίτη Μάνης εξέλεξε πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαθανασίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου (κατὰ κόσμον Χρῆστος), ἐγεννήθη ἐν Ἀθήναις τὸ 1950. Ἐφοίτησεν εἰς τὴν Νομικὴν καὶ εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τὰ Πανεπιστήμια τῶν Παρισίων (Σορβόννη) καὶ τῆς Γενεύης.Τυγχάνει Διδάκτωρ τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἰς τὰς 20-2-2000 ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ εἰς τὰς 28-5-2000 Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χριστοδούλου καὶ ἐχειροθετήθη Ἀρχιμανδρίτης.Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ εἰδικώτερα εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν ἐπὶ δεκαπενταετίαν. Ὑπῆρξε Διευθυντὴς τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ καὶ παραλλήλως διετέλεσε ἱερεὺς εἰς τὰ Ἀρσάκεια Σχολεῖα (Π. Ψυχικοῦ). Συνέγραψε βιβλία καὶ μελέτας καὶ ἔλαβε μέρος εἰς πλεῖστα συνέδρια εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν.

 

1916464 ÑÁÖÇÍÁ--ÈÅÏÖÁÍÅÉÁ ---Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÔÅËÔÇ ÁÃÉÁÓÌÏÕ ÔÙÍ ÕÄÁÔÙÍ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÇÓ ÑÁÖÇÍÁÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÐÍÕÊÁ--ÁÑÅÉÏÓ ÐÁÃÏÓ--ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ×ÏÑÏÓÔÁÔÏÕÍÔÉÏÓ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÐÁÕËÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÅÃÊÁÉÍÉÁ ÔÏÕ ÍÅÏÕ ÊÔÇÑÉÏÕ ÔÏÕ ÅÖÅÔÅÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐ. ÄÉÊÁÉÏÓÕÍÇÓ ×ÁÑ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÔÏÕ Ã.Ã. Ã. ÊÁÍÅËÏÐÏÕËÏÕ ÊÁÉ ÔÇÓ ÄÉÊÁÓÔÉÊÇÓ ÅÎÏÕÓÉÁÓ ÁÑÅÉÏÕ ÐÁÃÏÕ ÊÁÉ ÅÖÅÔÅÉÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÌÅÃÁËÇ ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ--ÁÐÏÊÁÈÇËÙÓÇ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÔÇÍ ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÓÔÏÍ ÁÃÉÏ ÄÇÌÇÔÑÉÏ ÁÌÐÅËÏÊÇÐÙÍ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÆÁÐÐÅÉÏ--ÅÊÄÇËÙÓÇ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇÓ ÔÏÕ ÉÅÑÏÕ ÊÏÕÂÏÕÊËÉÏÕ ÔÏÕ ÐÁÍÁÃÉÏÕ ÔÁÖÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÙÍ ÐÁÈÙÍ ÓÔÏÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÉÊÏ ÍÁÏ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÁÈÇÍÙÍ--ÓÕÍÁÕËÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÁÍÁËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÇÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏ ÓÔÏÍ É.Í ÁÃÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÁÑÅÏÐÁÃÅÉÔÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÕÑÉÁÍÇ ÅÑÏÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÐÏËÉÏÕ×ÏÕ ÔÇÓ ÐÏËÇÓ ÔÙÍ ÁÈÇÍÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ// ÄÏÎÏËÏÃÉÁ ÓÔÇÍ ÌÇÔÑÏÐÏËÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÄÉÏÍÕÓÉÏÕ ÔÏÕ ÁÑÅÏÐÁÃÅÉÔÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI Ï ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÓ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÓÅ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÌÁÊÁÑÉÓÔÏ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÊÉÓÓÁÌÏÕ ÅÉÑÇÍÁÉÏ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/ ÌÇÔÑÏÐÏËÊÇ ÁÈÇÍÙÍ--ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÃÉÏÕ ÂÁÓÉËÅÉÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÌÅÃÁËÇ ÐÅÌÐÔÇ--ÁÊÏËÏÕÈÉÁ ÔÏÕ ÅÓÔÁÕÑÙÌÅÍÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÓÔÏÍ ËÏÖÏ ÔÇÓ ÐÍÕÊÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÓÏÔÏËÏÕ ÐÁÕËÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÓÔÏÍ ËÏÖÏ ÔÇÓ ÐÍÕÊÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÁÐÓÏÔÏËÏÕ ÐÁÕËÏÕ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÅÕÑÏÕ (×ÏËÁÑÃÏÕ-ÐÁÐÁÃÏÕ) ÁÑ×ÉÅÐÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ(ÁÕÑÉÓÍÇ) ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÅÕÑÏÕ (×ÏËÁÑÃÏÕ-ÐÁÐÁÃÏÕ) ÁÑ×ÉÅÐÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ(ÁÕÑÉÓÍÇ) ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÅÕÑÏÕ (×ÏËÁÑÃÏÕ-ÐÁÐÁÃÏÕ) ÁÑ×ÉÅÐÑÁÔÉÊÏÓ ÅÓÐÅÑÉÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏ ÉÅÑÙÍÕÌÏÓ ÃÉÁ ÔÇÍ(ÁÕÑÉÓÍÇ) ÅÏÑÔÇ ÔÏÕ ÔÉÌÉÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏ ð.×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏ ð.×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÔÇÊÅ ÓÇÌÅÑÁ ÔÏ ÂÉÂËÉÏ ÔÏ ð.×ÑÕÓÏÓÔÏÌÏÕ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ