Περιφορά δίσκου στη Θράκη για την απόκτηση τρίτου τέκνου

  • Δόγμα

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὑποδεικνύουμε στίς ἐνορίες ὅπως ἐν ὄψει καί τῶν Ἑορτῶν των Χριστουγέννων ἐπιχειρήσουν νά συνδράμουν καί ἐνισχύσουν τήν ἐν λόγῳ προσπάθεια μέ τήν Περιφορά Δίσκου.

«Περιφορὰ καθιερωμένου Δίσκου ὑπὲρ τοῦ Προγράμματος ἐπιδοτήσεως τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης διά τήν ἀπόκτησιν τρίτου τέκνου».

Ἀγαπητοί Πατέρες, 

Ἀπευθύνομαι πρὸς τὴν ἀγάπη σας γιὰ νὰ συστρατευθοῦμε ὅλοι μας στὴ μεγάλη μας ὀφειλὴ ἔναντι τῶν ἐν Θράκῃ οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες καθώς δοκιμάζονται ἰδιαιτέρως τόσο ἀπὸ τίς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ (COVID-19) ὅσο καί ἀπὸ τὴν ἐπιδεινούμενη κατάσταση τῆς φτώχειας, τῆς ἀνέχειας καὶ τῆς στερήσεως, ἀποθαρρύνονται ὡς πρός τήν ἀπόκτηση περισσοτέρων τέκνων.

Ἡ μεγάλη καί σημαντικὴ προσπάθεια πού καταβάλλει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διά τῆς ὑλοποιήσεως τοῦ Προγράμματος ἐπιδοτήσεως τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης γιά τήν ἀπόκτηση τρίτου τέκνου ὄχι μόνον πρέπει νὰ συνεχισθῇ, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη καὶ πρέπει νὰ αὐξηθῇ, διότι ἡ πατρίδα μας, καλεῖται πλέον νά ἀντιμετωπίσῃ τό ὀξύτατο πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητος. Ἅπαντες, λοιπόν, καλούμεθα σήμερα να συστρατευθοῦμε καί σέ αὐτή τή δύσκολη μάχη μέ ἐνεργό συμμετοχή, μέ ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες καί οὐσιαστικές προτάσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ δυσεπίλυτου δημογραφικοῦ προβλήματος. Οἱ δυσάρεστες γνωστὲς συνθῆκες ἐπιδεινώσεως τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου τοῦ λαοῦ μας, καί δή τῶν παραμεθορίων περιοχῶν τῆς χώρας μας, αὐξάνουν τὸ μέγεθος τῆς ἰδικῆς μας εὐθύνης προκειμένου νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὴν ἀποστολή μας.

Ἡ  οἰκονομική ἐνίσχυση τῶν Χριστιανικῶν Οἰκογενειῶν τῆς Θράκης ἀποτελεῖ ζήτημα ἐθνικῆς ἀναγκαιότητος πρός δημογραφική ἐνίσχυση τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ αὐτῆς τῆς εὐαίσθητης ἀκριτικῆς περιοχῆς τῆς πατρίδος μας, σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικῶς οἱ ἐθνικοί κίνδυνοι καί οἱ ἐξωτερικές ἀπειλές.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτοὺς ὑποδεικνύουμε στίς ἐνορίες ὅπως ἐν ὄψει καί τῶν Ἑορτῶν των Χριστουγέννων ἐπιχειρήσουν νά συνδράμουν καί ἐνισχύσουν τήν ἐν λόγῳ προσπάθεια μέ τήν Περιφορά Δίσκου, τοῦ ὁποίου τὸ προϊὸν θὰ κατατεθῇ, ἕως τό τέλος τοῦ μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ., στό Γενικόν Φιλόπτωχον Ταμεῖον τῆς ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ.

Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Ἐπικαλοῦμαι τὴν προσοχή σας καὶ τὴν ἄμεση ἀνταπόκρισή σας καί  ὡς πρός τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ Κοινωνικοῦ Παντοπωλείου τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Μητροπόλεως. Ἀναγκαία κρίνεται ἡ στήριξη τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ ἔργου τό ὁποῖο ἐπιτελεῖ τό Κοινωνικόν μας Παντοπωλεῖον,  τὸ ὁποῖο συνέβαλε καί θά συνεχίσει νά συμβάλῃ ἀποφασιστικῶς στὴν ἐπιτέλεση καί ὑλοποίηση τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Παρακαλεῖσθε, ἑπομένως, ὅπως σταθῆτε ἀρωγοί στήν προσπάθεια αὐτή καί μέ τήν παροχή συγκεκριμένων εἰδῶν τροφίμων καί εἰδῶν καθαριότητος, ὅπως αὐτά ἀναγράφονται καί σέ σχετικό φυλλάδιο, τό ὁποῖο θά διανεμηθῇ στούς Ἱερούς Ναούς πρός ἐνημέρωσή σας.

Ἐπίσης, καλεῖσθε ὅπως παραστῆτε καί στή Γενική Ἱερατική Σύναξη, ἡ ὁποία θα πραγματοποιθῇ τήν 20ή τοῦ μηνός Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥρα 17:00 στήν Αἴθουσα «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» τοῦ Ι.Μ.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ.

Μετ΄εὐχῶν πατρικῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ο ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

TOP NEWS