Πρότυπα γνήσιας Παιδείας οι Τρείς Ιεράρχες κατα τον μητροπολίτη Μαρωνείας

  • Dogma

Για την πνευματική καλλιέργεια που παρέχει στον άνθρωπο η Παιδεία καθώς και στην πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησαν οι Τρεις Ιεράρχες στην χριστιανοσύνη και γενικότερα στον κόσμο κάνει λόγο ο μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Παντελεήμων.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Στην πνευματική καλλιέργεια που παρέχει στον άνθρωπο η Παιδεία καθώς και στην πολύτιμη παρακαταθήκη που άφησαν οι Τρεις Ιεράρχες στην χριστιανοσύνη και γενικότερα στον κόσμο αναφέρθηκε ο μητροπολίτης Μαρωνείας κ. Παντελεήμων.

Στο μήνυμά του για την γιορτή των Τριών Ιεραρχών, ο ιεράρχης εξαίρει το έργο των γονιών, των δασκάλων αλλά και οποιουδήποτε «συμμετέχει ενσυνείδητα στην εργώδη εκπαιδευτική διαδικασία».

«Όλοι οφείλουμε να συνεργούμε στην εμπέδωση της μεγάλης αξίας της παιδείας» υπογραμμίζει ο κ. Παντελεήμων τονίζοντας πως αυτό ακριβώς έπρατταν και οι Άγιοι Ιεράρχες. «Προσέφεραν την ύπαρξή τους καλλιεργώντας την καλή και αγαθή παιδεία , αυτή που είναι αναγκαία και θα δημιουργήσει έναν καλλιεργημένο άνθρωπο».

«Ο καταγεγραμμένος στα πολυάριθμα βιβλία λόγος τους είναι ένα γνήσιο και ασφαλές μονοπάτι προς το αληθινό φως της σοφίας: τον Άγιο Θεό… Ο πολύς υλικός τους πλούτος έγινε τροφή, ένδυμα, φάρμακο και στέγη για κάθε πεινασμένο, πτωχό, ασθενή και ανέστιο της εποχής τους και αυτό προσέθετε στην ψυχή των μεγάλων Ιεραρχών αγιότητα, χαρά και βεβαιότητα, ότι προσφέρουν τελικώς στον ίδιο τον Χριστό μας» προσθέτει ο ιεράρχης της Θράκης.

Αναφέρεται και σε άρθρο της γαλλικής εφημερίδας «le monde» το 1979, όταν η Ελλάδα εντάχθηκε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο έγραφε ότι «καλωσορίζουμε τη χώρα της φιλοκαλίας, τη χώρα του Βασιλείου, του Γρηγορίου, του Χρυσοστόμου».

Αυτή τη δύσκολη εποχή πρέπει να «καλλιεργήσουμε με επιμέλεια την φιλοκαλία και την φιλοθεΐα των Τριών Ιεραρχών, γιατί αυτές είναι οι δυνάμεις που θα διαλύσουν κάθε προσωπική και γενικευμένη κρίση, καθιστώντας μας πρότυπα καλών και αγαθών πολιτών…».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ:

Ἀγαπητοὶ μου,

Ὁ πανηγυρικὸς ἑορτασμὸς τῶν τριῶν Μεγάλων Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς οἰκουμενικῆς Χριστιανοσύνης, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποτελεῖ σήμερα ὀφειλετικὴ ἀφορμὴ νὰ κοινωνήσω ὡς πατέρας καὶ ἀδελφὸς τὴν εὐγνωμοσύνη μου πρὸς κάθε πρόσωπο, τὸ ὁποῖο συμμετέχει ἐνσυνείδητα στὴν ἐργώδη παιδευτικὴ διαδικασία, μέσα στὰ ὅρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς.

Τοὺς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι μὲ κόπο καὶ στερήσεις μεγαλώνουν τὰ Θρακιωτόπουλά μας, τοὺς κάθε ἐκπαιδευτικῆς βαθμίδας δασκάλους καὶ παιδαγωγοὺς μας, τοὺς δημοσίους λειτουργοὺς ἀλλὰ καὶ κάθε ἰδιωτικὸ ἤ δημόσιο φορέα πνευματικῆς ἀγωγῆς, κυρίως δὲ τὴ νεολαία τῆς Θράκης μας, πρὸς τὴν ὁποία κατατείνουν οἱ προσπάθειες ὅλων τῶν μεγαλυτέρων, προκειμένου νὰ τοὺς ἐξασφαλίσουμε τὸ «εὐ ζῆν» κατὰ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο ἀλλὰ καὶ τὸ «κατὰ Χριστὸν ζῆν» κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν ἁγίων τριῶν Ἱεραρχῶν.

Ὅλοι ἀνεξαιρέτως μὲ τὸ παράδειγμα, τὸ ὁποῖο ἐκπέμπουμε καὶ τὸν τρόπο βιωτῆς μας, τὴν καλλιέργεια τῶν φυσικῶν καὶ ἐπίκτητων ἱκανοτήτων μας, ὀφείλουμε νὰ συνεργοῦμε στὴν ἐμπέδωση τῆς μεγάλης ἀξίας τῆς Παιδείας, γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέγει ὅτι εἶναι: «μέγιστο ἀγαθὸ γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ μετάληψη ἁγιότητος».

Πρόκειται, συνεπῶς, γιὰ μία διὰ βίου πολὺ δύσκολη προσπάθεια. Γιατί; θὰ ρωτήσει κάποιος ἀνυποψίαστος. Διότι, ὅπως ἔγραφε ὁ νομπελίστας ποιητὴς μας Γιῶργος Σεφέρης ἐπιβεβαιώνοντας καὶ τὴν πραγματικότητα τῆς ἐποχῆς μας «ὑπάρχει μιὰ καλὴ παιδεία, ἐκείνη ποὺ ἐλευθερώνει καὶ βοηθᾶ τὸν ἄνθρωπο νὰ ὁλοκληρωθεῖ σύμφωνα μὲ τὸν ἑαυτὸ του καὶ μία κακὴ παιδεία, ἐκείνη ποὺ διαστρέφει καὶ ἀποστεγνώνει καὶ εἶναι μία βιομηχανία, ποὺ παράγει τοὺς ψευτομορφωμένους καὶ τοὺς νεόπλουτους τῆς μάθησης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ἴδια κίβδηλη εὐγένεια μὲ τοὺς νεόπλουτους τοῦ χρήματος».

Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔγκειται ἡ μεγάλη προσφορὰ τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, ποὺ σήμερα ἑορτάζουμε. Προσέφεραν, δηλαδή, τὴν ὕπαρξή τους καλλιεργῶντας τὴν καλὴ καὶ ἀγαθὴ Παιδεία. Ὁ καταγεγραμμένος στὰ πολυάριθμα βιβλία λόγος τους εἶναι ἕνα γνήσιο καὶ ἀσφαλὲς μονοπάτι πρὸς τὸ ἀληθινὸ Φῶς τῆς σοφίας: τὸν Ἅγιο Θεό.

Ἡ ζωὴ τους φέρει τὴν σφραγῖδα τοῦ δύσκολου, ἐπίμοχθου καὶ γεμάτου θυσίες πνευματικοῦ ἀγῶνα, ὁ ὁποῖος ὅμως πάντοτε μεταμορφώνει τὸν ἐπίγειο ἄνθρωπο σὲ οὐράνιο ἄγγελο καὶ τὸν καταξιώνει στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ πολὺς ὑλικὸς τους πλοῦτος ἔγινε τροφή, ἔνδυμα, φάρμακο καὶ στέγη γιὰ κάθε πεινασμένο, πτωχό, ἀσθενῆ καὶ ἀνέστιο τῆς ἐποχῆς τους καὶ αὐτὸ προσέθετε στὴν ψυχὴ τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν ἁγιότητα, χαρά καὶ βεβαιότητα, ὅτι προσφέρουν τελικῶς στὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ μας.

Γιὰ ὅλα αὐτὰ οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἀποτελοῦν πρότυπο γνήσιας Παιδείας καὶ σημασιολογοῦν τὸν ἀνθρωπολογικὸ τῦπο ποὺ κομίζει ὁ ἑλληνοχριστιανικὸς πολιτισμὸς τους στὴν παγκόσμια κοινότητα. Τὸν φιλόκαλλο (αὐτὸν ποὺ ἀγαπᾶ τὴν ὀμορφιά) ὁ ὁποῖος εἶναι ταυτοχρόνως καὶ φιλόθεος (ἀγαπᾶ δηλαδὴ τὸν Θεό).

Αὐτὸ ἀναγνώρισε τὸ 1979 καὶ ἡ γαλλικὴ ἐφημερίδα “leMonde” ἡ ὁποία, ὅταν ἐπισήμως ἐνταχθήκαμε στὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητας, ἔγραφε ὅτι «καλωσορίζουμε τὴν χώρα τῆς φιλοκαλίας, τὴν χώρα τοῦ Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου, τοῦ Χρυσοστόμου».

Ἀγαπητοὶ μου ἀδελφοὶ καὶ παιδιά,

Σὲ πεῖσμα τῶν δύσκολων σημερινῶν συγκυριῶν, ἄς καλλιεργήσουμε μὲ ἐπιμέλεια τὴν φιλοκαλία καὶ τὴν φιλοθεΐα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, γιατὶ αὐτὲς εἶναι οἱ δυνάμεις ποὺ θὰ διαλύσουν κάθε προσωπικὴ καὶ γενικευμένη κρίση, καθιστῶντας μας πρότυπα καλῶν καὶ ἀγαθῶν πολιτῶν στὴν ἀγαπημένη μας Ἑλλάδα, στὴν εὐρωπαϊκὴ μας οἰκογένεια ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκουμένη ὁλάκερη.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ ἀγάπη Χριστοῦ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ