Αφιερωμένη στη νεολαία η Απόδειξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τα Χριστούγεννα

  • Dogma
οικουμενικός

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αφιερώνει τη φετινή Πατριαρχική Απόδειξη στη νεολαία ανακηρύσσοντας το έτος 2020 ως «έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν».

Ο Πατριάρχης, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει πως «αγάλλεται η Εκκλησία του Χριστού, βιούσα λειτουργικώς το όλον μυστήριον της Θείας Οικονομίας, προγευομένη της δόξης της εσχατολογικής Βασιλείας και δίδουσα χριστοπρεπώς την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης εν τω κόσμω.

Το Ευαγγέλιον των Χριστουγέννων ακούεται και εφέτος εις εν πολιτισμικόν περιβάλλον, όπου υψίστη αξία θεωρείται το ‘ατομικόν δικαίωμα’. Ο εαυτοκεντρισμός και η φενάκη της αυτοπραγματώσεως μειώνουν την κοινωνικήν συνοχήν, εξασθενίζουν το φιλάλληλον πνεύμα και την αλληλεγγύην και εργαλειοποιούν τας διανθρωπίνας σχέσεις. Ο άκρατος οικονομισμός και η εκκοσμίκευσις βαθύνουν το υπαρξιακόν κενόν και οδηγούν εις συρρίκνωσιν των δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου».

Υπογραμμίζει πως «η Εκκλησία είναι αδύνατον να αγνοήσει τας εξελίξεις αυτάς, τας συνεπείας των οποίων υφίστανται πρωτίστως οι νέοι, με όχημα τας σαγηνευτικάς μηχανάς του τεχνολογικού πολιτισμού και τας παντοειδείς υποσχέσεις ‘ψευδών παραδείσων’.

Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016) εκάλεσε μετ’ εμφάσεως τους νέους ‘να συνειδητοποιήσουν ότι είναι φορείς της μακραίωνος και ευλογημένης παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ταυτοχρόνως δε και οι συνεχισταί αυτής’, να συμμετέχουν ενεργώς εις την ζωήν της Εκκλησίας, ‘να διαφυλάσσουν θαρραλέως και να καλλιεργούν με δυναμισμόν τας αιωνίους αξίας της Ορθοδοξίας διά να δίδουν την ζείδωρον χριστιανικήν μαρτυρίαν’ (Εγκύκλιος, ß 8 και 9).

Εν τω πνεύματι τούτω, στοιχούντες τη προτροπή της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου και με αναφοράν εις την πρόσφατον εκλογήν και εγκατάστασιν των νέων Αρχιεπισκόπων Αμερικής, Αυστραλίας και Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας εις τας τρεις μεγάλας Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου εν τη Διασπορά, ανακηρύσσομεν το έτος 2020 ‘έτος ποιμαντικού ανακαινισμού και οφειλετικής μερίμνης διά την νεολαίαν’, καλούντες σύμπαντα τον καθ’ ημάς ιερόν κλήρον και τον χριστεπώνυμον λαόν εις συμμετοχήν και εις στήριξιν της ενθέου ταύτης προσπαθείας».

Τονίζει ο Πατριάρχης πως «αποβλέπομεν εις την ανάπτυξιν μιας ‘διαλεγομένης Ποιμαντικής’ με φαντασίαν και όραμα, με ακλόνητον πίστιν εις την αείρυτον χάριν του Θεού και με εμπιστοσύνην εις την δύναμιν της ελευθερίας του ανθρώπου.
Η προσωποκεντρική αυτή Ποιμαντική οφείλει να στρέφη τους νέους από το ‘ζητείν τα εαυτών’ και το ‘εαυτοίς αρέσκειν’, εις την ‘ου ζητούσαν τα εαυτής’ αγάπην και εις το ‘αρέσκειν Θεώ’, από τα ‘αγαθά’ εις το ‘Αγαθόν’, από το ‘πολλών δείσθαι’ εις το ‘εν, ου εστι χρεία’, συμβάλλουσα εις την ανάδειξιν των χαρισμάτων εκάστου εξ αυτών. Ο αληθώς ελεύθερος εαυτός γεννάται διά της προσφοράς του εαυτού μας.

Βάσις διά την αφύπνισιν της χριστιανικής συνειδήσεως παραμένει και σήμερον η βίωσις και η κατανόησις του νοήματος της χριστιανικής λατρείας, του κοινοτικού, ευχαριστιακού και εσχατολογικού χαρακτήρος της. Οι νέοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η Εκκλησία δεν είναι σωματείον χριστιανών αλλά ‘Σώμα Χριστού’. Καλούμεν τον ανά την οικουμένην ιερόν κλήρον της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας εις μίαν ‘κενωτικήν’ ποιμαντικήν κινητοποίησιν».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υπογραμμίζει εμφαντικά πως «δεν θα αναμένωμεν να έλθουν οι νέοι και αι νέαι προς ημάς, αλλά πορευόμεθα ημείς προς αυτούς, όχι ως κριταί αλλά ως φίλοι, μιμούμενοι τον ‘ποιμένα τον καλόν’, ος ‘την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων’ (Ιωάν. ι’, 11). Ο ποιμήν ευρίσκεται πάντοτε εν εγρηγόρσει και επιφυλακή, γνωρίζει τας ποιμαντικάς ανάγκας των νέων και τον κοινωνικόν των περίγυρον και δρα αναλόγως. Η ποιμαντική του παρέμβασις αντλεί έμπνευσιν και κατεύθυνσιν από την παράδοσιν της Εκκλησίας, προσφέρουσα εις τους νέους όχι απλώς ‘βοήθειαν’, αλλά την ‘αλήθειαν’ της ελευθερίας, ‘η Χριστός ημάς ηλευθέρωσεν’ (Γαλ. ε’, 1)».

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ