Η άνοδος της Εικόνος της Θεοτόκου στο Μετόχι Γεθσημανής

  • Dogma
Γεθσημανής

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα κατανυκτικής ατμόσφαιρας πραγματοποιήθηκε η άνοδος της Εικόνας της Θεοτόκου στο Μετόχι της Γεθσημανής που βρίσκεται πολύ κοντά στον Πανάγιο Τάφο στα Ιεροσόλυμα.

Την πρωίαν της Δευτέρας, 23ης Αυγούστου/ 5ης Σεπτεμβρίου 2016, ημέραν της Αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έλαβε χώραν η τελετή της ανόδου της εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εκ του εν Γεθσημανή Θεομητορικού Μνήματος, παρ᾽ ο εφυλάσετο από της 12ης /25ης Αυγούστου 2016 εις το έναντι του Ναού της Αναστάσεως Μετόχιον της Γεθσημανής.

Η εν λιτανεία τελετή αύτη ήρχισε μετά την εν Γεθσημανή θείαν Λειτουργίαν, και ανελθούσα εισήλθεν εις την Παλαιάν Πόλιν των Ιεροσολύμων από της Πύλης του Αγίου Στεφάνου διά της Οδού του Μαρτυρίου.

Η πομπή της λιτανείας, αποτελουμένη πρώτον εκ του ηγουμένου της Γεθσημανής Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αβήλων κ. Δωροθέου, κρατούντος επιστηθίως την Ιεράν Εικόνα, εξ Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, του Τελετάρχου των Πατριαρχείων Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, μοναχών, μοναζουσών και προσκυνητών, ψαλλόντων τα τροπάρια «Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας», «Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες ενθάδε Γεσθημανή τω χωρίω…».

Γεθσημανής (6) Γεθσημανής (5) Γεθσημανής (4) Γεθσημανής (3)

Η λιτανεία εσταμάτησε διά δέησιν εις τας Ιεράς Μονάς των Αγίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, Πραιτωρίου, Αγίου Χαραλάμπους και Σειδανάγιας, εν ω δεξιά και αριστερά της οδού ίσταντο ευλαβείς πιστοί, καταστηματάρχαι και οι κάτοικοι των οδών τούτων, προσκυνούντες την εικόνα της Θεοτόκου και υποβάλλοντες αυτή τας ικεσίας και τα αιτήματα αυτών, έχοντες στολίσει τους οίκους διά σημαιών, ανθέων και εικόνων.Εις την διασταύρωσιν της Χριστιανικής οδού μετ᾽αυτής του Πατριαρχείου εγένετο στάσις της λιτανείας καιπροσήλθεν διά προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και εντοπίων Ιεροσολυμιτών και προσκυνητών.

Γεθσημανής (2) Γεθσημανής (1)

Από της στάσεως ταύτης, η λιτανεία εσυνέχισε διά της Χριστιανικής οδού και έφθασεν εις την αυλήν του Ναού της Αναστάσεως, ένθα ανέμενε διά προσκύνησιν ο Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως κ. Ισίδωρος μετά των Ναιτών Αγιοταφιτών Πατέρων και ανεπέμφθη δέησις, ακολούθως δε ανήλθεν εις το ενταύθα Μετόχιον, ένθα εψάλη ο Πολυχρονισμός του Μακαριωτάτου και ετοποθετήθη η σεπτή εικών εις την θέσιν αυτής, φυλασσομένη άχρι του επομένου έτους.

TOP NEWS