Ανθρωπιστικό μήνυμα του Πατριάρχη Ρωσίας για τα Χριστούγεννα

  • Dogma

Να δείχνουν «περισσότερη ευλάβεια και ενδιαφέρον διά κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως διαφορετικότητός» καλεί τους πιστούς ο Πατριάρχης Ρωσίας κ. Κύριλλος στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του.
 

Dogma Newsdesk

Να δείχνουν «περισσότερη ευλάβεια και ενδιαφέρον διά κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως διαφορετικότητός» καλεί τους πιστούς ο Πατριάρχης Ρωσίας κ. Κύριλλος στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα του.

«Αποδεχόμενοι τις αδυναμίες του άλλου, συμμεριζόμενοι τον πόνο και τη θλίψη, συμπονούντες τους δυστυχισμένους και αδυνάτους, αναπληρούμε τον νομο του Χριστοῦ (Γαλ. 6.2) και μιμούμεθα τον Σωτήρα, ο Οποίος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται» γράφει ο Ρώσος Πατριάρχης προς τους πιστούς οι οποίοι αύριο σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στη Ρωσία και άλλες περιοχές.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΡΩΣΙΑΣ

Η Γέννηση του Χριστοῦ είναι το κεντρικό γεγονός της καθόλου ανθρώπινης ιστορίας. Πάντα ο άνθρωπος αναζητούσε τον Θεό, αλλά εις την πληρότητά του ο Θεός αυτοαποκαλύφθηκε εις την ανθρωπότητα μόνον εν τῃ Ενανθρωπήσει του Μονογενούς Υιοῦ Αυτοῦ.

Εν τῃ ελεύσει του Υιοῦ του Θεού και του Υιοῦ του ανθρώπου εγνώρισε ο κοσμος ότι ο Θεός αγάπη εστίν και δεν είναι μόνον μια Ανωτέρα Δύναμις, ότι ο Θεός είναι Ελεήμων και όχι μόνον Μισθαποδότης, ότι είναι πηγή ζωής και χαράς και όχι μόνον Φοβερός Κριτής, ότι είναι η Αγία Τριάς, την εσωτερική ζωή της οποίας επίσης διέπει η αγάπη, και καθόλου δεν είναι ένας απομονωμένος Κύριος του σύμπαντος.

Και σήμερον εορτάζουμε ένα γεγονός, το οποίο ανέτρεψε όλη την πορεία της ιστορίας της ανθρωπότητας. Ο Θεός εισέρχεται εις τα ενδότερα της ανθρώπινης ζωής, γίνεται ένας από εμάς, επωμίζεται όλο το βάρος των αμαρτιών μας και ανθρωπίνων αδυναμιών, τους κουβαλά εις τον Γολγοθά προκειμένου να ελευθερώσει τους ανθρώπους από το αβάστακτο φορτίο.

Από τώρα ο Θεός δεν είναι κάπου στους απρόσιτους ουρανούς, αλλά εδώ, μαζί μας και μέσα μας. Κάθε φορά καθώς τελείται η Θεία Λειτουργία ακούγονται τα: «Χριστός εν τῳ μέσῳ ημῶν» και η απάντηση: «Και ἔστι και ἔσται!». Είναι μια λαμπρή μαρτυρία της παρουσίας του Ίδιου Ενανθρωπήσαντος Θεού του Σωτήρος Χριστοῦ μέσα στους πιστούς Του. Διά της τακτικής μεταλήψεως των Αγίων Σώματος και Αίματός Του, διά των προσπαθειών να εφαρμόσουμε τις εντολές Του, ερχόμεθα εις πραγματική κοινωνία μετ΄Αυτού, του Σωτήρος μας και λαμβάνουμε την άφεση αμαρτιών.

Όσοι πιστεύουν εις τον Χριστό και είναι πιστοί Του μαθητές καλούνται να καταθέσουν, ακόμα εις αυτή την επί γης ζωή αυτῶν, την μαρτυρία της εν Χριστῳ φανερωθείσης Βασιλείας των Ουρανῶν.

Έχουμε μεγάλη τιμή να πράξουμε εις αυτό τον κόσμο, όπως ακριβώς έπραξε ο Διδάσκαλος και ο Θεός μας, να μας ενδυναμώσει ο Χριστός να μην σαλευθούμε όταν αντιμετωπίζουμε την αμαρτία και το κακό, να μην γίνουμε οκνηροί εις την αγαθοεργία, να μην αμελούμε καθώς καθ΄εκάστην καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να μεταμορφωθεί η αμαρτωλή μας φύση εις νέο και κεχαριτωμένο άνθρωπο.

Ο Χριστός και Σωτήρ μας καθιέρωσε ένα ασάλευτο και απόλυτο κριτήριο της αυθεντικότητος της σχέσεώς μας μετά του Θεοῦ και αυτό είναι ο πλησίον μας. Αποδεχόμενοι τις αδυναμίες του άλλου, συμμεριζόμενοι τον πόνο και τη θλίψη, συμπονούντες τους δυστυχισμένους και αδυνάτους, αναπληρούμε τον νομο του Χριστοῦ (Γαλ. 6.2) και μιμούμεθα τον Σωτήρα, ο Οποίος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται (Ησ. 53.4).

Και είναι αδύνατο, κατ΄αυτή την χαρμόσυνη και λαμπροφόρα ημέρα της του Χριστού Γεννήσεως όταν έκπληκτο κάθε δημιούργημα προσπίπτει τα Φάτνη του Θείου Βρέφους, να λησμονήσουμε τους άλλους. Εκείνη η μεγάλη χάρη την οποία σήμερον λαμβάνουμε εις τους Ναούς μας, πρέπει να εκχύνεται άφθονα και εις όσους ακόμα ευρίσκονται εκτός Εκκλησίας και ζουν κατά τα στοιχεία του κόσμου και όχι κατά Χριστόν (Κολ.2.8).

Εάν εμείς δεν ερχόμεθα προς συνάντηση με αυτούς, η Καλή Είδηση μπορεί να μην τους φθάσει, εάν δεν ανοίξουμε τις καρδιές μας προκειμένου να μοιρασθούμε την υπερπερισσεύουσα χαρά, αυτή μπορεί ποτέ να μην αγγίξει όσους δεν την έχουν σήμερον, αλλά είναι πρόθυμοι να την δεχθούν.

Εν τῃ Ενσαρκώσει του Υιού του Θεού υπερυψώθη η ανθρώπινη φύσις. Ο καθένας από μας δεν εδημιουργήθη μόνον «κατ΄εικόνα και καθ΄ομοίωσιν», αλλά μέσω Χριστοῦ και υιοθετήθη πλέον υπό του Θεοῦ: ἄρα οὖν οὐκέτι ἐίμεθα «ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ» (Εφ. 2. 19). Περί της εγγύτητος και παρρησίας αυτής προς τον Θεό μιλάει και η Κυριακή προσευχή, όπου απευθυνόμενοι εις τον Δημιουργό τον αποκαλούμε «Ουράνιο Πατέρα μας».

Είναι ανεκτίμης αξίας η ζωή του κάθε ανθρώπου, διότι ο Μονογενής Υιός του Θεοῦ την επλήρωσε διά της Ενσαρκώσεως, της Ζωής, του Θανάτου και της Αναστάσεώς Του. Όλα αυτά μας προτρέπουν να δείχνουμε ακόμα περισσότερη ευλάβεια και ενδιαφέρον διά κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως διαφορετικότητός του.

Συμφώνως προς τον Άγιο Φιλάρετο Drozdov Μητροπολίτη Μόσχας «η αγάπη είναι ζώσα και έμπρακτη κοινωνία της ευημερίας του ετέρου». Αυτές τις χαρμόσυνες ημέρες των Χριστουγέννων θέλω να καλέσω πρωτίστως όλους εις αυτή την έμπρακτη αγάπη διά να είσθε, συφμώνως προς τον Απόστολο Παύλο: τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι, τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι, τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες! (Ρωμ. 12. 10-11, Εβρ. 13.16).

Σας συγχαίρω από καρδίας διά τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Ό Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης (Β΄Κορ. 13.11) να χαρίσει κατά το Νέο Έτος ειρήνη και ευημερία εις τον λαό μας και τον καθένα χωριστά.

+ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΣ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ