Δεν κάνει βήμα πίσω η Ιερουσαλήμ για το Κατάρ παρά την απειλή της ακοινωνησίας

  • Dogma

Όπως είχε αποκαλύψει το ΔΟΓΜΑ από τις 30/10 τα Ιεροσόλυμα απάντησαν στην Αντιόχεια εμμένοντας στην σύσταση επιτροπής από ειδικούς στο Κανονικό Δίκαιο – Αν διακόψετε την κοινωνία θα λυπηθούμε αλλά δεν κάνουμε πίσω διαμηνύει εμμέσως πλην σαφώς ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων

Λουδάρος Ανδρέας

Στην σύσταση κοινής επιτροπής από ειδικούς στο Κανονικό Δίκαιο (Κανονολόγους) προκειμένου να εξετασθεί το θέμα της δικαιοδοσίας στο Κατάρ, προτείνει στον Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, λίγες μόλις ημέρες πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου του δεύτερου περί διακοπής κοινωνίας.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς μέμφεται το Πατριαρχείο Αντιοχείας για κλιμάκωση της έντασης με την αποστολή αντιπροσωπείας στις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες «Ημείς προς ουδεμίαν αδελφήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν διεμαρτυρήθημεν, εις ουδεμίαν τούτων περιωδεύσαμεν» υπενθυμίζει πως άμεσα ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών για διάλογο και ξεκαθαρίζει πως αν δεν δεχθεί η Αντιόχεια την πρόταση του για έναρξη διαλόγου στη βάση των προτάσεων που θα κάνει η επιτρροπή, δεν σκοπεύει να κάνει πίσω.

«Εις ην περίπτωσιν όμως η Υμετέρα Μακαριότης δεν αποδεχθή τον διάλογον, ως αναφέρει Ημίν εις την πρόσφατον επιστολήν Αυτής, και φθάση εις διακοπήν του μνημοσύνου της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων» γράφει ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, «λυπούμεθα βαθέως διότι τούτο θα διασπάση την εν Χριστώ κοινωνίαν και ενότητα των δύο ομόρων αδελφών Εκκλησιών Ημών και της Ορθοδόξου Εκκλησίας όλης, παρά ταύτα όμως και εν μια τοιαύτη ενδεχομένη απευκταία καταστάσει, ου παυσόμεθα προσεύχεσθαι υπέρ αυτής και τηρείν την κοινωνίαν της εν Χριστώ αγάπης».

Πριν από ενάμιση μήνα το Πατριαρχείο Αντιοχείαςμε απόφαση της Συνόδου του, εξουσιοδότησε τον Πατριάρχη κ. Ιωάννη ακόμη και να προχωρήσει στην διακοπή κοινωνίας με το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, εάν δεν γίνει δεκτή η απαίτηση να αλλάξει ο τίτλος του Αρχιεπισκόπου Καττάρων που εξέλεξαν τα Ιεροσόλυμα και να αναγνωρισθεί η πλήρης εκκλησιαστική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου Αντιοχείας στην συγκεκριμένη χώρα.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων από την πρώτη στιγμή, όπως είχε αποκαλύψει το DOGMA.GR με εκτενές ρεπορτάζ του, είχε ξεκαθαρίσει πως δεν θα δεχόταν το τελεσίγραφο και πως ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει στον διάλογο ήταν η σύσταση επιτροπής Κανονολόγων.

Πλέον όλοι αναμένουν την απάντηση του Πατριάρχη Αντιοχείας.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ὅσον ἀφορᾷ τό, ὡς μή ὤφελε, προκῦψαν πρόβλημα εἰς τούς κόλπους τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας ἐκ τῆς παρουσίας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς Κατάρ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννης εἶχεν ἀποστείλει τήν ὑπ. ἀριθ. πρωτ. 396/2013 καί ἀπό 19ης μηνός Ὀκτωβρίου 2013 δευτέραν ἐπιστολήν Αὐτοῦ εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον.

Εἰς τήν ἐπιστολήν ταύτην ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἀπήντησε πρός τόν Πατριάρχην Ἀντιοχείας κ.κ. Ἰωάννην διά τῆς κάτωθι ὑπ. ἀριθ. πρωτ. 1020/11-10-2013 (π.ἑ.) ἐπιστολῆς Αὐτοῦ, ἐχούσης ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Θειότατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα τῆς Μεγάλης Θεουπόλεως Ἀντιοχείας καί πάσης Ἀνατολῆς, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ, λίαν ἀγαπητέ ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς Ἡμῶν Μετριότητος, κ. κ. Ἰωάννη. Τήν Ὑμετέραν Σεβασμιοπόθητον Ἡμῖν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ περιπτυσσόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Προσφάτως ἐλάβομεν τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 396/2013 καί ἀπό 19ης Ὀκτωβρίου 2013 ἐπιστολήν τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί περισπουδάστου Ἡμῖν Μακαριότητος, ἐν ᾗ Αὕτη διαβιβάζει Ἡμῖν ἀπόφασιν τῆς περί Αὐτήν Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἀναφερομένην εἰς τήν παρ’ Ἡμῶν καί παρά τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐκλογήν καί χειροτονίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου. Ταύτην μετά προσοχῆς ἀνέγνωμεν καί ἐν Συνεδρίᾳ τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐμελετήσαμεν.

Προφρόνως ἐπί τήν ἀπάντησιν ἥκοντες, ἐπιθυμοῦμεν, ὅπως ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου πληροφορήσωμεν Αὐτήν ἐν πρώτοις ὅτι καί Ἡμεῖς βαθέως συμμεριζόμεθα τάς δυσκολίας, ἀντιξοότητας καί δοκιμασίας τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας καί τοῦ Συριακοῦ λαοῦ, φανερώσαντες τοῦτο διά τῆς μακρᾶς συνεργασίας, τήν ὁποίαν ἔσχομεν μετά τοῦ μακαριστοῦ προκατόχου Αὐτῆς Πατριάρχου Ἀντιοχείας κυροῦ Ἰγνατίου εἰς τάς ἐν Ἰορδανίᾳ καί Κύπρῳ Συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῶν Πρεσβυγενῶν Πατριαρχείων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τήν ἐπίσκεψιν Αὐτῶν εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν καί διά τῆς ἐμπράκτου συμπαραστάσεως Ἡμῶν πρός τούς ἐκ Συρίας ἐκτοπισθέντας καί ἐν Ζαάταρ τῆς Ἰορδανίας καταυλιζομένους νῦν συνανθρώπους ἡμῶν καί διά τῆς καταδίκης τῆς ἀπαγωγῆς τῶν δύο Ἀρχιερέων, τοῦ ὁμαίμονος Αὐτῆς Μητροπολίτου Χαλεπίου καί Ἀλεξανδρέττας κ. Παύλου καί τοῦ Μητροπολίτου Χαλεπίου κ. Γρηγορίου, Ἀρχιερέως τῆς Συριακῆς Ἐκκλησίας.

Ἀναφορικῶς πρός τό προκῦψαν, ὡς μή ὤφελε, πρόβλημα εἰς τούς κόλπους τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ἐκ τῆς ἐκλογῆς καί χειροτονίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Καττάρων κ. Μακαρίου, ἐξεθέσαμεν ἐν ἐκτάσει τούς λόγους τῆς κανονικῆς παρουσίας καί ποιμαντικῆς δραστηριότητος τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου εἰς Κατάρ εἰς τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 213 καί ἀπό 19ης Μαρτίου 2013 ἀπαντητικήν Ἡμῶν ἐπιστολήν πρός Αὐτήν, διό καί ἐπιτραπήτω Ἡμῖν, ὅπως μή ἐπαναλάβωμεν αὐτούς ἐνταῦθα.

Εἰς τήν παροῦσαν συνάφειαν ἀρκούμεθα, ὅπως ἀπαντήσωμεν Αὐτῇ ὅτι διά τό ἐγερθέν θέμα τοῦτο, ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, Ἡμεῖς πρός οὐδεμίαν ἀδελφήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν διεμαρτυρήθημεν, εἰς οὐδεμίαν τούτων περιωδεύσαμεν, ἀνταποκρινόμενοι δέ εἰς τήν πρόσκλησιν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἀπεστείλαμεν Ἡμετέραν Ἀντιπροσωπείαν, συναντηθεῖσαν ἐν αὐτῷ τῷ Ὑπουργείῳ μετά τῆς Ὑμετέρας Ἀντιπροσωπείας καί αὐτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ τότε Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Τσιάρα καί τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Διευθύνσεως Ἐκκλησιῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Μάνεση, ἔλαβε χώραν ἔκθεσις, παράθεσις καί ἀντιπαράθεσις τῶν θέσεων τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς δικαιοδοσίας εἰς Κατάρ ἄνευ συμφωνίας τινός ἐπί τοῦ θέματος. Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων προέτεινε μόνον τόν σχηματισμόν Ἐπιτροπῆς Κανονολόγων καθηγητῶν, ἡ ὁποία θά μελετήσῃ τό ὅλον θέμα καί θά ἀποφανθῇ.

Τήν θέσιν ταύτην Ἡμεῖς καί νῦν προτείνομεν διά τήν διευθέτησιν τοῦ θέματος τούτου, εἰς ἥν περίπτωσιν ὅμως ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης δέν ἀποδεχθῇ τόν διάλογον, ὡς ἀναφέρει Ἡμῖν εἰς τήν πρόσφατον ἐπιστολήν Αὐτῆς, καί φθάσῃ εἰς διακοπήν τοῦ μνημοσύνου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων, λυπούμεθα βαθέως διότι τοῦτο θά διασπάσῃ τήν ἐν Χριστῷ κοινωνίαν καί ἑνότητα τῶν δύο ὁμόρων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν Ἡμῶν καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅλης, παρά ταῦτα ὅμως καί ἐν μιᾷ τοιαύτῃ ἐνδεχομένῃ ἀπευκταίᾳ καταστάσει, οὐ παυσόμεθα προσεύχεσθαι ὑπέρ αὐτῆς καί τηρεῖν τήν κοινωνίαν τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης.

Ἀναμένοντες τήν θετικήν ἀπάντησιν Αὐτῆς εἰς τόν σχηματισμόν Ἐπιτροπῆς διά μελέτην τοῦ ὅλου θέματος καί ἀποδιδόντες Αὐτῇ τόν ἐν Κυρίῳ ἀσπασμόν Ἡμῶν ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, διατελοῦμεν.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Ἱερουσαλήμ͵βιγ΄ Ὀκτωβρίου ια΄.

Τῆς Ὑμετέρας Γερασμίας Μακαριότητος

Ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός,

Θ Ε Ο Φ Ι Λ Ο Σ Γ’
Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ