Η εορτή των Χριστουγέννων στην Βηθλεέμ

  • Dogma
Βηθλεέμ

Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας Ιεροσολύμων από τον 4ο αιώνα μ.Χ. η εορτή της κατά σάρκα Χριστού γέννησης εορτάσθηκε στην Βηθλεέμ, την πόλη που γεννήθηκε ο Ιησούς.

Τήν Παρασκευήν, 24ην μηνός Δεκεμβρίου 2016/ 6ην Ἰανουαρίου 2017, μετά τήν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ἐθιμοτυπικήν ἐπίσκεψιν τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἀστυνομίας εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἡ Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων, τῶν κωδώνων κρουομένων, τῇ προπορεύσει τῶν Ὀρθοδόξων Προσκόπων κατηυθύνθη διά τήν πύλην τοῦ Δαυίδ. Ἐνταῦθα, τά μέλη τῆς συνοδείας ἐπεβιβάσθησαν ὀχημάτων καί τῇ προπορεύσει Ἀστυνομικῆς συνοδείας μετέβησαν εἰς τήν μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ. Ἐνταῦθα προϋπήντησαν τόν Μακαριώτατον οἱ Δήμαρχοι τῶν πόλεων Βηθλεέμ, Χωρίου τῶν Ποιμένων καί Μπετζάλλας καί οἱ συνεργάται αὐτῶν καί ἡ Ἰσραηλινή Στρατιωτική Διοίκησις τῆς περιοχῆς Κφάρ Ἐτζιόν.Ἠκολούθησε ἡ προσκύνησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν καί τό κέρασμα.

01 03

Εὐθύς ἀμέσως, τῶν Ἰσραηλινῶν ἱππέων προπορευομένων, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐσυνέχισε διά τό σύνορον τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ. Διελθοῦσα τοῦτο, ἐσυνέχισε τῇ προπορεύσει τῶν Παλαιστινίων μοτοσυκλετιστῶν καί ἐν βραδεῖ αὐτοκινητικῷ ρυθμῷ, λόγῳ τῆς προπορεύσεως τῶν Προσκόπων, τοῦ πλήθους τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ, ζητοῦντος τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ἔφθασεν εἰς τήν πλατεῖαν τῆς Βηθλεέμ. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ἐνδεδυμένων, καί τῶν ἐγγάμων Πρεσβυτέρων τοῦ Πατριαρχείου τῶν ὁμόρων κωμῶν τῆς Βηθλεέμ, τῆς Δημάρχου τῆς Βηθλεέμ, τοῦ Νομάρχου, τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν καί τῶν Προσκόπων, τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τοῦ λοιποῦ Προξενικοῦ προσωπικοῦ, καί τῆς καθηγητρίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, καί ἀθρόου λαοῦ.

Ἀπό τῆς πλατείας τῆς Βηθλεέμ, ἅμα τῇ Πατριαρχικῇ ὑποδοχῇ, ἐγένετο ἡ εἴσοδος διά τῆς αὐλῆς εἰς τήν Βασιλικήν. Ἅμα τῇ εἰσόδῳ, τοῦ Ἕλληνος Προξένου ἱσταμένου δεξιά καί τῆς Δημάρχου τῆς πόλεως Βηθλεέμ ἀριστερά, ἡ συνοδεία κατηυθύνθη εἰς τόν χῶρον ἔμπροσθεν τοῦ εἰκονοστασίου, ἐκεῖθεν δέ στραφεῖσα δεξιά πρός τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κατῆλθεν εἰς τό θεοδέγμον Σπήλαιον. Ἐνταῦθα ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ κ. Ἀλβανοῦ καί τῆς χορῳδίας ἀραβιστί ἔλαβε χώραν ἡ κάθοδος καί ἡ Προσκύνησις εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, ἀκολούθως δέ διά τῆς βορείου πύλης ἡ ἄνοδος εἰς τό παρεκκλήσιον, ᾧ χρῶνται οἱ Ἀρμένιοι καί ἡ στάσις εἰς τό Καθολικόν ἔμπροσθεν τοῦ Ἁγίου Εἰκονοστασίου. Ἐνταῦθα ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων μετά τῶν θυμιαμάτων αὐτῶν, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, αἱ ὁποῖαι καί κατέληξαν διά τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου κατά τό καθεστώς τήν 3.30 μ.μ. ὥραν. Ἀκολούθως διά τῆς πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου ἐγένετο ἡ ἄνοδος εἰς τό ἡγουμενεῖον, ἔνθα παρετέθη νηστήσιμος τράπεζα.

Τό ἑσπέρας περί τήν 7.00 μ.μ. ὥραν ἡ Α.Θ.Μ. παρέθεσε δεξίωσιν πρός τιμήν τοῦ Προέδρου τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν καί ἄλλων Παλαιστινίων Κυβερνητικῶν ἐξ Ἰορδανίας, καί τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ὑποθέσεων κ. Μπίσερ Χασάουνε.

04 05 06 07 08

Τήν 10.30’ μ.μ. τῆς Παρασκευῆς, 24ης Δεκεμβρίου/ 6ης Ἰανουαρίου 2017, ἤρξατο ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων διά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου. Πρός τοῦτο ἐγένετο ἐπίσημος εἴσοδος τῶν Ὀρθοδόξων εἰς τήν Βασιλικήν ἀπό τῆς νοτίου πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ὁ ὁποῖος ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἀνέγνωσε τόν Προοιμιακόν ψαλμόν, ἐν ᾧ οἱ ψάλται Πρωτοψάλτης Ἁρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος δεξιά ἑλληνιστί καί ἡ χορῳδία τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Σαμούρ Λῶρενς ἀριστερά ἀραβιστί ἔψαλλον τά τροπάρια τοῦ Ὄρθρου.

Περί τήν 11.30 μ.μ. ὥραν ἀφίχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἔψαλε τάς Καταβασίας «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε», «ἔλαβε καιρόν» καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, ἔνθα ἔλαβε χώραν ὁ ἀδελφικός Ἀρχιερατικός ἀσπασμός καί οἱ ἱερεῖς ὁμοίως «ἔλαβον καιρόν».

Τούτων τελεσθέντων περί τήν 12.00´ μεσονύκτιον ὥραν, ὁ Μακαριώτατος ἐξῆλθεν ἀπο τῆς πύλης τοῦ Ἱεροῦ καί ἔχων δεξιάν Αὐτοῦ τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ἐξοχώτατον κ. Μαχμούτ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος κ. Χρῆστον Σοφιανόπουλον ἀριστερά, τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱερέων ἐνδεδυμένων καί τῶν Κυβερνητικῶν καί Προξενικῶν ἐκπροσώπων καί ἀθρόου Ὀρθοδόξου λαοῦ συμμετέχοντος ἐν προσευχῇ κατῆλθεν εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον, ἐν ᾧ ἐψάλλετο τό «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».

58 73 118 123 15844644_946951232105323_3329908131761854329_o

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ