Επίσκεψη Κυβερνήτη Πολιτείας Μιζούρι στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο ιεροσολύμων

Ο Κυβερνήτης της Πολιτείας Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 13ην/26ην Μαρτίου 2016, ὁ Governοr-Κυβερνήτης τῆς Πολιτείας Missouri τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Αμερικῆς, κ. Jay Nixon μετά κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Τόν Κυβερνήτην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε περί τῶν σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων μετά τῶν Ἡ.Π.Α., ἀναφερόμενος εἰδικῶς εἰς τό ὅτι ὡς Ἀρχιμανδρίτης συμμετέσχε εἰς τήν συνάντησιν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Διοδώρου μετά τοῦ Προέδρου τῶν Ἡ.Π.Α. κ. Clinton, εἰς τήν ἐν Βηθλεέμ Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως ὡς Πατριάρχης ἐδέχθη τόν Πρόεδρον τῶν Ἡ.Π.Α. κ. Bush καί εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐδέχθη τόν πρῴην Πρόεδρον τῶν Ἡ.Π.Α. κ. Jimmy Carter.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Ὁ Μακαριώτατος, ἐπίσης ἀνεφέρθη εἰς τό εἰρηνικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον συμβάλλει εἰς τήν ἀπό κοινοῦ συνύπαρξιν τῶν ὀπαδῶν τῶν τριῶν θρησκειῶν, τῆς Ἱερουσαλήμ παραμενούσης ὡς πόλεως διά δύο λαούς καί τρία θρησκεύματα.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Ὡσαύτως ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν προωθουμένην νῦν μελέτην ἀποκαταστάσεως τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, 200 ἔτη μετά τήν ἀνέγερσιν αὐτοῦ, διά δωρεῶν εὐσεβῶν προσκυνητῶν.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Ὁ κ. Jay Nixon ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τόν δοθέντα αὐτῷ χρόνον, διά τήν ἐπίσκεψιν καί διά τάς σκέψεις καί τοποθετήσεις Αὐτοῦ, τάς ὁποίας ἐδεσμεύθη νά ἀξιοποιήσῃ καταλλήλως διά τήν στήριξιν τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς καί τήν εἰρήνην εἰς αὐτήν.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ