Επισκοπική συνέλευση στη Λατινική Αμερική

  • Dogma

Η Ε΄ συνάντηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπικῆς Συνέλευσης Λατινικῆς Ἀμερικῆς συνῆλθε τις δύο προηγούμενες ημέρες στὴ Λίμα του Περού, ὑπὸ τὴν προεδρεία του μητροπολίτη Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρα.

Η Ε΄ συνάντηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπικῆς Συνέλευσης Λατινικῆς Ἀμερικῆς συνῆλθε τις δύο προηγούμενες ημέρες στὴ Λίμα του Περού, ὑπὸ τὴν προεδρεία του μητροπολίτη Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρα.

Ἡ συνάντηση φιλοξενήθηκε ἀπὸ την μητρόπολη Μπουένος Ἅϊρες καὶ Ἐξαρχία Νοτίου Ἀμερικῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης καὶ συμμετεῖχαν, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Πρόεδρό της, ὁ μητροπολίτης Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος καὶ ὁ επίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσὴφ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Κύριλλος τῆς Ὑπερρορίου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας- Πατριαρχεῖον Μόσχας (ROCOR), ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χρυσόστομος καὶ ὁ επίσκοπος κ. Ἀμβρόσιος τῆς ἐν Βραζιλίᾳ Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας Πολωνίας.

Ἡ συνάντηση εἴχε συνολικά ἕξι συνεδριάσεις καὶ συζητήθηκαν διάφορα θέματα σε σχέση τόσο μὲ τὴν ὑπόσταση καὶ τὴν ἀποστολὴ τῆς Συνέλευσης, ὅσο με τὶς προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθοδοξία σὲ αὐτή τὴ γεωγραφική περιοχή.

Ἕνα ἀπὸ τὰ κύρια θέματα ποὺ συζητήθηκαν κατὰ τὶς πρώτες συνεδριάσεις ἦταν ἡ συμμετοχὴ τῶν διαφόρων Ὀρθοδόξων δικαιοδοσιῶν στὴν Συνέλευση.

Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Πρόεδρου, ὁ επίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσὴφ παρουσίασε στὴν ὁλομέλεια διάλεξη μὲ τίτλο «Ἡ δυναμικὴ δικαιοσύνη- ἀδικία στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ ὡς ποιμαντική καὶ πνευματική πρόκληση γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».

Μετὰ τὴν παρουσίαση τοῦ ἐν λόγῳ Ἰεράρχη ὑπήρξε πλούσια καὶ οὐσιαστικὴ συζήτηση σχετικά μὲ τὴν κοινωνικὴ κατάσταση στὴ Λατινικὴ Ἀμερικὴ καὶ ἰδιαίτερα σχετικὰ μὲ τὸ πὼς ἡ Ὀρθοδοξία δύναται νὰ γίνει μαρτυρία διακονίας διαμέσου τῆς πρωτότυπης αὐτῆς σύνθεσης πίστης καὶ πράξης.

Οἱ Ἰεράρχες, στὴ συνέχεια, μοιράστηκαν τὶς ἐμπειρίες τους σχετικά με ποιμαντικά, διοικητικὰ καὶ πνευματικὰ ζητήματα, τὰ ὁποία βιώνουν καὶ ἀντιμετωπίζουν στὶς ἐπαρχίες τους, μὲ σκοπό νὰ βρίσκουν στὴν μαρτυρία τῶν συνεπισκόπων τους τὴν ἀπαιτούμενη ἔμπνευση γιὰ νὰ συνεχίζουν μὲ νέες προοπτικές τὴν ἱερὴ τους διακονία σὲ αὐτὴν τὴν πολυδιάστατη ἤπειρο.

Στὴ συνέχεια οἱ ὑπεύθυνοι τῶν διαφόρων ἐπιτροπῶν τῆς Συνέλευσης (Καταλόγου Κανονικῶν Κληρικῶν καὶ Ἐνοριῶν, Νομικῶν Ζητημάτων, Μεταφράσεων καὶ Διαχριστιανικῶν Σχέσεων) παρουσίασαν στήν ὁλομέλεια σχετικές ἐκθέσεις γιὰ τὶς δραστηριότητές τους, προκαλώντας ἔτσι ἕνα παραγωγικὸ καὶ δημιουργικό διάλογο γιὰ τὰ διάφορα σχέδια ποὺ ἡ Συνέλευση προσπαθεί νὰ ὑλοποιήσει .

Τέλος, οἱ ἱεράρχες τῆς Συνέλευσης ἐξέφρασαν τὴν ἐλπίδα ὃπως ὃλοι οἱ πιστοὶ μας, ὅπου καὶ νὰ βρίσκονται, καταστούν ζωντανὰ παραδείγματα εἰρήνης, συμφιλίωσης καὶ ἀγάπης, ὡς ἒμπρακτη μαρτυρία τῆς χριστιανικῆς -καὶ δη τῆς Ὀρθόδοξης- τους πίστης. Στὸ πλαίσιο αὐτό, ἐξέφρασαν τὴ θλίψη τους, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά καὶ βεβαία τοὺς ἐλπίδα καὶ προσευχή γιὰ τοὺς χριστιανούς της Μέσης Ἀνατολῆς, καί γιὰ τὰ πνευματικὰ τέκνα τῶν Πατριαρχείων Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀπελευθέρωσής τους ἀπὸ κάθε κίνδυνο, διώξη καὶ ἀνάγκη.

Ἡ ἑπόμενη συνάντηση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπισκοπικῆς Συνέλευσης Λατινικῆς Ἀμερικῆς ἀποφασίστηκε νὰ πραγματοποιηθεῖ στὸ Μεξικό, κατόπιν τῆς εὐγενικῆς πρόσκλησης τοῦ μητροπολίτη Μεξικοῦ κ. Ἀθηναγόρα.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ