Η εορτή της Αναστάσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο ιεροσολύμων

Την Κυριακή 17 Απριλίου, 1 Μαΐου 2016, εοράστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολυμων η μνήμη της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Για την τελετή αυτή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, κατήλθε το μεσονύκτιο η Πατριαρχική Συνοδεία στο Πανιέρο Ναό της Αναστάσεως.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν νύκτα τῆς Κυριακῆς, 17ης Ἀπριλίου /1ης Μαΐου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν καί τό προσκυνηματικόν καθεστώς, πανηγυρικῶς, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Διά τήν τελετήν ταύτην κατῆλθε τό μεσονύκτιον ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, ἀπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἅμα τῇ ὑποκλίσει καί διαβάσει ἀπό τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, ἐγένετο ἡ εἴσοδος εἰς τό Καθολικόν, ἔνθα, τοῦ Μακαριωτάτου εὐλογήσαντος, ἐψάλη ὁ κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης», ἕως ὅτου «λάβουν καιρόν» οἱ Ἱερεῖς, καί οἱ Ἀρχιερεῖς καί  ἐνδυθέντων τούτων, ὡς καί τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν Ἀρχιερέων διά τῶν ἑορταστικῶν αὐτῶν ἀμφίων, ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ Καθολικοῦ ἡ λιτανεία πρός τό Ἱερόν Κουβούκλιον καί περιώδευσεν  αὐτό τρίς.

Εὐθύς ἀμέσως ἀνεγνώσθη τό Ἀναστάσιμον Εὐαγγέλιον καί ἐψάλη τό «Χριστός Ἀνέστη» δεκάκις, τρίς ὑπό τοῦ Πατριάρχου πρῶτον καί ἑπτάκις  ὑπό τῶν Ἀρχιερέων καί τῶν Ἱεροψαλτῶν ἀκολούθως.

Μετά ταῦτα , τοῦ διακόνου εἰπόντος τά Εἰρηνικά, ἤρξαντο οἱ ἱεροψάλται Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος καί προσκυνητής δόκιμος μοναχός Γεώργιος ἐναλλάξ νά ψάλλουν τόν Κανόνα τοῦ Πάσχα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ «Ἀναστάσεως ἡμέρα», εἰς τάς ἐννέα ᾠδάς αὐτοῦ.

Μετά τήν Θ’ ᾠδήν τῆς Θεοτόκου, ἤρξαντο οἱ Αἶνοι καί τό «Πάσχα Ἱερόν» καί τό Δοξαστικόν τῆς Ἀναστάσεως  «Ἀναστάσεως ἡμέρα» καί τό Χριστός Ἀνέστη καί ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας Ἰωακείμ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, τοῦ κ. Βασιλείου Κοΐνη, τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Λιθουανίαν κ. Ἡρακλέους Ἀστεριάδου καί τῆς καθηγητρίας τοῦ Ε.Μ.Π. κας Ἀντωνίας Μοροπούλου, καί ἀθρόου λαοῦ συνεχῶς ψάλλοντος τό «Χριστός Ἀνέστη» εἰς τάς γλώσσας αὐτῶν, ἑλληνιστί, ρωσιστί, ρουμανιστί, ἀραβιστί.

Τῆς θείας Λειτουργίας τελεσθείσης, τῆς θείας Κοινωνίας μεταδοθείσης ἀνέγνωσε ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος τό Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου διά τό Πάσχα καί ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικόν Λόγον  τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί ἀπελύθη ἡ θεία Λειτουργία.

Τέλος, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἀνῆλθεν εἰς τό Ἐπιτροπικόν, ἔνθα ἔλαβε ᾠά, τυρόν, γλύκισμα καί ἄρτον καί ηὐχήθησαν ἀλλήλοις τό Χριστός Ἀνέστη.

Παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ