Η εορτή της Υπαπαντής στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
πατριαρχείο ιεροσολύμων

Τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, 15 Φεβρουαρίου 2016 με το νέο ημερολόγιο, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη της Υπαπαντής του Κυρίου στο Ναό του Σολομώντα.

Στον εορτασμό της μνήμης της Υπαπαντής του Κυρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων χοροστάτησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Διαβάστε ακολούθως τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η Αρχιγραμματεία.

Τήν Δευτέραν, 2αν / 15ην Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Σολομῶντος, εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγιοταφιτῶν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἐν χοροστασίᾳ τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν βορειοδυτικῶς ἀπό τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τήν χριστιανικήν συνοικίαν.

Ὡς γνωστόν, κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἑορτάζεται ἡ μνήμη τῆς προσαγωγῆς τοῦ Κυρίου ὑπό τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας καί Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος εἰς τόν Ναόν τοῦ Σολομῶντος τήν 40ήν ἀπό τῆς σάρκα γενννήσεως Αὐτοῦ ἡμέραν, ἵνα ἁγιασθῇ συμφώνως πρός τόν Μωσαϊκόν Νόμον, ὁ μή ἔχων ἀνάγκην ἁγιασμοῦ, ὅτε καί ὑπεδέχθη Αὐτόν κατά πληροφορίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος Συμεών ὁ δίκαιος καί ἐκράτησεν εἰς τάς ἀγκάλας αὐτοῦ καί εἶπε: «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,
 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου,
 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ”.

Διά τόν ἑορτασμόν τοῦ γεγονότος τούτου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, προεξάρχοντος τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, ἡγουμένου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μακαρίου ἡγουμένου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Νικοδήμου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου ἡγουμένου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Προφήτου Ἠλιοῦ, ψάλλοντος δεξιά τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς, τοῦ ἰατροῦ κ. Νικολάου Νίνου καί τοῦ Τάκη καί προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωακώβου ἀραβιστί ὑπό τόν  κ. Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά, παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου, τῇ συμμετοχῇ τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς καί πολλῶν μοναζουσῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Οὐκρανίας, ἐντοπίων Ἀραβοφώνων καί μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας, προσευχομένων ἐν κατανύξει, χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος διά προσκύνησιν μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον εἰς τούς πιστούς ἑλληνιστί καί ἀραβιστί ὁ Σεβασμιώτατος (ἴδε video).

Ἠκολούθησεν ἡ θεία μετάληψις, ἡ διανομή τοῦ Ἀντιδώρου, ἡ δέησις εἰς τό ἡγουμενεῖον καί ὁ Πολυχρονισμός τοῦ Μακαριωτάτου καί ἡ πλουσία δεξίωσις τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνοδείας καί ὅλου τοῦ ἐκκλησιάσματος ὑπό τῆς ἀνακαινιζούσης τήν Ἱεράν Μονήν καθηγουμένης μοναχῆς Σεραφείμας.

Παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο:

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ