Η εορτή της Υψώσεως στην Ι. Μονή Τιμίου Σταυρού Ιεροσολύμων

  • Δόγμα

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε ἡ λιτάνευσις ἐντός τοῦ Ναοῦ, ἡ ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ προσκύνησις αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως, τῶν Ἱερέων καί πάντων τῶν πιστῶν.

Τήν Κυριακήν, 18ην Σεπτεμβρίου /1ην Ὀκτωβρίου 2023, Κυριακήν μετά τήν Ὕψωσιν, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, συμφώνως πρός τήν τάξιν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου.

Εἰς ταύτην τήν περιοχήν ἡ παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας διατηρεῖ ὅτι ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό τρισύνθετον ξύλον ἐκ πεύκης, κέδρου καί κυπαρίσσου, ἐκ τοῦ ὁποίου κατεσκευάσθη ὁ Σταυρός, ἐπί τοῦ ὁποίου προσηλώθη διά τήν σωτηρίαν ἡμῶν ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Πρός τιμήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Ὑψώσεως αὐτοῦ ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων π. Κλαυδίου καί π. Ἀμφιλοχίου, τοῦ π. Δομετιανοῦ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας καί τοῦ π. Ἰωάννου τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας καί πολλῶν Ἱερέων ἄλλων Ὀρθοδόξων χωρῶν, τῶν Ἱεροδιακόνων π. Συμεών καί π. Δοσιθέου, ψαλλούσης ἡδυμόλπως τῆς χορῳδίας «Τρόπος» ἐξ Ἑλλάδος ὑπό τόν κ. Ἀγγελίδην καί μετεχόντων προσκυνητῶν Χριστιανῶν ἐντοπίων Ἱεροσολυμιτῶν καί προσκυνητῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημητρίου Ἀγγελοσοπούλου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε ἡ λιτάνευσις ἐντός τοῦ Ναοῦ, ἡ ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ἡ προσκύνησις αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἀρχιερέως, τῶν Ἱερέων καί πάντων τῶν πιστῶν.

Ἀκολούθως ὁ ἡγούμενος καί ἐπιμελητής τῆς Μονῆς Γέρων Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος μετά τοῦ κ. Σταύρου Ἀνδρέου συντηρητοῦ τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μονῆς ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τήν αἴθουσαν καί τήν αὐλήν τῆς Μονῆς.

TOP NEWS