Η εορτή των Χριστουγέννων εχθές στα Ιεροσόλυμα

  • Dogma
χριστουγέννων

Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων τήν Πέμπτην, 25ην Δεκεμβρίου 2015/ 7ην Ἰανουαρίου 2016, συμφώνως πρός τήν ἀρχαίαν αὐτοῦ τάξιν εἰς τήν πόλιν καί τόν τόπον τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ καί τό Θεοδέγμον Σπήλαιον.

Τήν Παραμονήν τῆς ἑορτῆς των Χριστουγέννων, Τετάρτην 24ην Δεκεμβρίου 2015, 6ην Ἰανουρίου 2016, τήν 9ην π.μ. ὥραν ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία προσῆλθεν εἰς τό Πατριαρχεῖον καί ἀπέδωσε ἐθιμοτυπικήν ἐπί τῇ ἑορτῇ ἐπίσκεψιν εἰς τόν  Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον. Ἅμα τῇ λήξει τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ  Μακαριώτατος τῇ συνοδείᾳ τῆς Ἀστυνομίας ἐξῆλθε συνοδευόμενος ὑπό  τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί κατηυθύνθη πρός τήν Πύλην τοῦ Δαυΐδ.

χριστουγέννων

Ἐνταῦθα ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐπέβη ὀχημάτων καί κατηυθύνθη πρός τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, τήν κειμένην μεταξύ Ἱεροσολύμων καί Βηθλεέμ. Ἐνταῦθα πρό τῆς εἰσόδου τῆς Μονῆς ὑπεδέχθησαν τόν Μακαριώτατον οἱ ἐκπρόσωποι τῶν τριῶν πόλεων  Βηθλεέμ, Μπετσαχούρ καί Μπετζάλλας καί  ἡ Ἰσραηλινή στρατιωτική καί πολιτική Διοίκησις καί μέλη τῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων. Ἠκολούθησε ἡ ἐν τῷ Ναῷ προσκύνησις καί ἐλαφρά δεξίωσις εἰς τό ἡγουμενεῖον ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Παϊσίου.

χριστουγέννων

Ἅμα τῇ λήξει τῆς δεξιώσεως ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε, προπορευομένων πέντε Ἰσραηλινῶν ἱππέων διά τήν πόλιν τῆς Βηθλεέμ καί ἀφίχθη εἰς τήν συνοριακήν θύραν τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ  μεταξύ τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης.

χριστουγέννων

Ἀπό τῆς σιδηρᾶς Πύλης τοῦ τάφου τῆς Ραχήλ ὁ Μακαριώτατος κατηυθύνθη πρός τήν Βηθλεέμ, ἐν ᾧ προεπορεύετο ἡ Παλαιστινιακή Ἀστυνομική Ἀσφάλεια καί ἐν ᾧ παρίσταντο δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ Χριστιανοί ἀνεξαρτήτως δόγματος, βαστάζοντες εἰς τάς ἀγκάλας αὐτῶν τά τέκνα αὐτῶν, ζητοῦντες τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου. Ἐν τοιαύτῃ ἀτμοσφαίρᾳ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως διά τήν ἑορτήν ὁ Μακαριώτατος ἔφθασεν εἰς τήν πλατεῖαν τῆς πόλεως τῆς Βηθλεέμ. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη Αὐτόν ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐν Βηθλεέμ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος λέγων Αὐτῷ τό «εὖ παρέστητε», ὁ Νομάρχης, ἡ Δήμαρχος τῆς πόλεως, ὁ Διευθυντής τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀστυνομίας,  οἱ Ἱερομόναχοι ἐνδεδυμένοι, τά μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, καί ὁ Ἀραβόφωνος Κλῆρος καί πλῆθος λαοῦ.

χριστουγέννων

Ἀπό τῆς πλατείας τῆς πόλεως ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐν πομπῇ καί ἐν ψαλμῳδία τοῦ Ἀπολυτικίου «Ἡ Γέννησίς Σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως» ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἀραβιστί ὑπό τῆς χορῳδίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ εἰσῆλθεν εἰς τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως διά τῆς ταπεινῆς καί χαμηλῆς αὐτῆς θύρας.

χριστουγέννων

Ἡ Πατριαρχική Συνοδείᾳ ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἐπορεύθη διά μέσου τῆς Βασιλικῆς, ὅπερ δικαίωμα μόνον ἡμῶν τῶν Ἑλληνορθοδόξων, καί ἔφθασε πρό τοῦ χώρου τοῦ εἰκονοστασίου, ἐξ οὗ κατῆλθε διά τῆς νοτίου θύρας τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον καί προσεκύνησε τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην καί ἐξῆλθε διά τῆς βορείου πύλης καί ἦλθεν εἰς τόν χῶρον ἐνώπιον τοῦ εἰκονοστασίου. Ἐνταῦθα ὁ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν, ὁπότε καί ἤρχισε χοροστασίᾳ Αὐτοῦ ἡ ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν μετά τοῦ θυμιάματος ἐν ἑκάστῃ Ὥρᾳ, συμφώνως τῷ Καθεστῶτι, τοῦ Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἀρτοκλασίας καί τῆς θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἥτις καί ἀπελύθη συμφώνως τῷ Καθεστῶτι τήν 3.30 μ.μ.

χριστουγέννων

Τήν ἀκολουθίαν ἠκολούθησε μοναστηριακή τράπεζα, παρατεθεῖσα ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου. Τό ἑσπέρας τῆς Παραμονῆς περί τήν 7.00μ.μ. Ὥραν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος παρέθεσε δεξίωσιν – τράπεζαν εἰς τόν Πρόεδρον τῆς Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας  κ. Μαχμούντ Ἀμπάς Ἀμποῦ Μάζεν καί ἀξιωματούχους τῆς Παλαιστινιακῆς  Κυβερνήσεως καί μέλη τοῦ ποιμνίου ἡμῶν.

χριστουγέννων

Διαρκούσης τῆς δεξιώσεως ταύτης ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε  τόν κ. Πρόεδρον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀραβιστί καί ἐπέδωσεν Αὐτῷ Χριστουγεννιάτικον δῶρον. Διά τούτων ἔληξε ὁ ἑορτασμός τῆς Παραμονῆς τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων.

TOP NEWS