Η Κυριακή των Βαΐων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
κυριακή

Την Κυριακή 11 Απριλίου, 24 Απριλί0υ 2016 με το νέο ημερολόγιο εορτάστηκε στο Πατραρχείο Ιεροσολύμων η Κυριακή των Βαΐων, ως μνήμη της θριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου Ιησού Χριστού στην πόλη των Ιεροσολύμων.

Ο εορτασμός για την Κυριακή των Βαΐων, ξεκίνησε το απόγευμα του Σαββάτου με την ανάγνωση της  Θ’ Ώρας στον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και της τέλεσης του Εσπερινού στο Καθολικό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου.

κυριακή κυριακή κυριακή κυριακή κυριακή

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας για την Κυριακή των Βαΐων:

τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τῆς τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν παρρησίᾳ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου,

Τήν Κυριακήν, 11ην/ 24ην  Ἀπριλίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὡς μνήμη τῆς θριαμβευτικῆς εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, ὅτε οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων στρωννύντες ἐπί τῆς γῆς τά ἰμάτια αὐτῶν καί κλάδους φοινίκων, ὑπεδέχθησαν Αὐτόν βοῶντες «Ὠσαννά τῷ Υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου».

Α’ Ὁ Ἑσπερινός.

Ἡ ἑορτή ἤρχισεν ἀφ’ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου διά τῆς ἀναγνώσεως τῆς Θ’ Ὥρας εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης καί τῆς τελέσεως τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν παρρησίᾳ εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων μέ πρῶτον ἐν αὐτοῖς τόν Γέροντα Καμαράσην Ἀρχιμανδρίτην π. Νεκτάριον, τῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἱερέων καί ἱεροδιακόνων, τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων συμπροσευχομένων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ψάλλοντος δεξιά τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἀριστερά τοῦ Τυπικάρη τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἁγιορείτου καί προσευχομένων ἐν κατανύξει πολλῶν προσκυνητῶν, τῶν πληρωσάντων τόν χῶρον τοῦ Καθολικοῦ ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσίας καί ἄλλων χωρῶν.

κυριακή κυριακή κυριακή

Τοῦ Ἑσπερινοῦ πληρωθέντος καί ἀπολυθέντος, ἡ Πατριαρχική Ἁγιοταφιτική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον.

Β’ Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

Τήν Κυριακήν, ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, ἡ ἑορτή ἤρχισε διά τῆς ἐπισήμου καθόδου τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, τῶν κωδώνων κρουομένων, εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Ἐνταῦθα, μετά τήν προσκύνησιν εἰς τήν Ἁγίαν Ἀποκαθήλωσιν καί τόν Ἅγιον Τάφον, συμφώνως πρός τήν Τυπικήν Τάξιν καί τήν καθεστωτικήν προσκυνηματικήν τοιαύτην, τούτων ἔλαβε χώραν ἡ θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

κυριακή κυριακή κυριακή κυριακή

Τῆς πανηγυρικῆς ταύτης Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ πρῴην Μητροπολίτου Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ, τοῦ παρεπιδημοῦντος ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτου  Περεγιασλάβ-Χμελνίντσκυ καί Βισένσκυ  κ. Γεωργίου καί τοῦ Ἐπισκόπου Κοτλάζ Βασιλείου, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Οὐτέπισκ Δημητρίου ἐπίσης ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν προεξῆρξεν ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος ψάλλοντος δεξιά τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί ἀριστερά τοῦ δοκίμου μοναχοῦ Γεωργίου Παπανικολάου καί τοῦ μοναχοῦ Ἰωσήφ τοῦ Ἁγιορείτου, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη καί μελῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ καί συμπροσευχομένων πλήθους προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας, Οὐγγαρίας καί Κύπρου.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἠκολούθησεν ἡ λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου καί ἀνά τά ἄλλα προσκυνήματα.

κυριακή κυριακή κυριακή κυριακή κυριακή

Πρό τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου ἀνεγνώσθη ἡ Εὐαγγελική Περικοπή τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, ὅτε καί ἐψάλη τό «Τίς Θεός Μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν» κατά τήν εἴσοδον εἰς τό Καθολικόν καί ἀπελύθη ἡ λιτανεία.

Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ἐπεσφράγισε τήν ἑορτήν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Σήμερον ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡμᾶς συνήγαγε καί πάντες αἴροντες τόν Σταυρόν σου λέγομεν: εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίιου , Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις».

Ἡ σημερινή ἑορτή τῶν Βαΐων δηλονότι τῆς λαμπρᾶς καί ἐνδόξου πανηγύρεως τῆς εἰς Ἱερουσαλήμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποτελεῖ τήν ἀπαρχήν τοῦ σταυρικοῦ πάθους, ἀλλά καί τῆς νικηφόρου ἐπί τοῦ θανάτου Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Καί τότε μέν οἱ παῖδες τῶν Ἑβραίων ἐχαιρέτιζον τήν ἐπί πώλου ὄνου ἔλευσιν τοῦ Χριστοῦ εἰς Ἱεροσόλυμα μετά βαΐων καί κλάδων, ἡμεῖς δέ ἀποδεχόμεθα νοερῶς τε καί εὐχαριστιακῶς αἵροντες τόν σταυρόν Αὐτοῦ, τόν Σταυρόν, τό ὅπλον κατά τοῦ διαβόλου ἀλλά καί τό τρόπαιον τῆς ἐλπίδος καί τῆς Ἀναστάσεως.

Δεηθῶμεν τοῦ Βασιλέως τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλήμ, τουτέστι τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, ἵνα τῇ ἀφάτῳ Αὐτοῦ εὐσπλαγχνίᾳ ἀξιωθῶμεν ἰδεῖν τήν ζωηφόρον αὐτοῦ Ἀνάστασιν. Ἀμήν». Ἀκολούθως ἐξεφωνήθη ὁ λόγος τοῦ Μακαριωτάτου ἀραβιστί διά στόματος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ρωσιστί διά στόματος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου.

Ὡσαύτως προσεφώνησε ρωσιστί καί ὁ παρεπιδημῶν Μητροπολίτης Περεγιασλάβ-Χμελνίντσκυ καί Βίσενσκυ  κ. Γεώργιος τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας χαιρετίζων τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ τοιαύτῃ Δεσποτικῇ ἑορτῆ καί προσέφερεν Αὐτῷ δύο πίνακας – πορτραῖτα εἰς συμπλήρωσιν τοῦ σέτ πινάκων, τούς ὁποίους εἰς τό παρελθόν εἶχε δωρίσει εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἐξ όνόματος τῆς Ρωσικῆς Ἀποστολῆς καί ἄλλα ἐνθύμια – εὐλογίας ἀπό τήν Μονήν Ντιβιέγιεβο τοῦ Ἁγίου Σερεφείμ τοῦ Σάρωφ. Ὁ Μακαριώτατος ὡσαύτως προσέφερεν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί ἄλλας Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας.

Παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ