Καθηγητές του Ε.Μ.Π. επισκέφθηκαν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο ιεροσολύμων

Το Σάββατο 3 Απριλίου, 16 Απριλίου 2016, η Διαγνωστική Επιστημονική Ομάδα του Ε.Μ.Π. που ανέλαβε την εκπόνηση της μελέτης για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Την εκλεκτή επιστημονική ομάδα του Ε.Μ.Π. έκανε δεκτή στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεοφιλος, ο οποίος και τους μίλησε για τη σημασία του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Τό Σάββατον, 3ην /16ην Ἀπριλίου 2016, ἡ Διαγνωστική Ἐπιστημονική Ὁμάς τοῦ Ε.Μ.Π., ἡ ἀναλαβοῦσα τήν ἐκπόνησιν μελέτης διά τήν προστασίαν, συντήρησιν καί ἀποκατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀποτελουμένη ἐκ τῆς καθηγητρίας κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου καί τῶν καθηγητῶν κ. Μουζάκη καί κ. Κορρέ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Τήν ἐκλεκτήν ἐπιστημονικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη, παρουσίᾳ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος,  ὁ Ὁποῖος καί ὡμίλησεν αὐτοῖς περί τῆς σημασίας τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου καί τοῦ Παναγίου Τάφου διά τούς Χριστιανούς τῆς Ἁγίας Γῆς καί ὅλου τοῦ κόσμου, ἀλλά καί διά τούς ὁπαδούς τῶν ἄλλων θρησκευμάτων καί τῶν πολιτικῶν ἀρχῶν τῆς περιοχῆς.

Μετά τοῦτο, οἱ τρεῖς εἰδήμονες καθηγηταί παρουσίᾳ καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου συνεζήτησαν μετά τοῦ Μακαριωτάτου τούς τρόπους πραγματοποιήσεως/ ἐφαρμογῆς τῆς καινοτόμου ἐργασίας ταύτης, ἤτοι παραγγελίας, μεταφορᾶς, ἐκτελωνίσεως, διαφυλάξεως καί χρήσεως τῶν ὑλικῶν διά τήν στερέωσιν τοῦ μνημείου τούτου, καί ὅτι διαρκουσῶν τῶν ἐργασιῶν τούτων δέν θά παραβιασθῇ τό τυπικόν τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων τῶν τριῶν Κοινοτήτων καί τῆς ἐλευθέρας προσβάσεως καί προσκυνήσεως τῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἁγίας Γῆς καί ἐκ τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς συρρεόντων προσκυνητῶν.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ