Κιέβου σε Οικ. Πατριάρχη: Ευχαριστούμε για τις καθημερινές προσευχές και την οικονομική αρωγή

  • Dogma
κιέβου

Μητροπολίτης Κιέβου προς Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο: Σας ευχαριστούμε για τις καθημερινές προσευχές για την ειρήνη στην Ουκρανία και για την οικονομικη αρωγή 

Μια θερμή επιστολή απέστειλε ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ. Επιφάνιος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, προκειμένου να εκφράσει τις ευχές της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον κ. Βαρθολομαίο για την ονομαστική του εορτή.

Ο Ουκρανικός λαός δοικιμάζεται από τον τρομερό πόλεμο, όμως δεν έχουμε εξουθενωθεί, αλλά έχουμε χαλυβδώσει την ενότητά μας, τονιζει στην επιστολή του ο Μητροπολίτης Κιέβου.

Ο κ. Επιφάνιος εκ μέρους της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας ευχαριστεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τις καθημερινές προσευχές για την αποκατάσταση της ειρήνης, αλλά και για την οικονομική αρωγή προς  τον ουκρανικό λαό.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή του Μητροπολίτη Κιέβου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη

”Εκ μέρους του πληρώματος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και ημών προσωπικώς συγχαίρομεν εγκαρδίως τη Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητι επί τοις σεπτοίς ονομαστηρίοις Αυτής.

Η εορτή του ουρανίου προστάτου Αγίου σηματοδοτείται υπό του γεγονότος ότι δεν υποτάσσεται εις τον χρόνον, αλλά μαρτυρία εστί διαχρονικής αληθείας, διότι κατ’ αυτήν την ημέραν της μνήμης του Αγίου, ούτινος φέρομεν το όνομα, αναθεωρούμεν το υπόδειγμα του βίου αυτού, έχοντες τούτο ως αναφοράν και πρότυπον ζωής.

Ο Κύριος, κατά τας Γραφάς, είδεν εις το πρόσωπον του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου ένα άνθρωπον «εν ω δόλος ουκ έστι». Όθεν, Υμείς, Παναγιώτατε, ως και ο ουράνιος προστάτης Υμών, έχετε καρδίαν στοργικήν και ευρύχωρον, ήτις ακτινοβολεί ειλικρίνειαν, απλότητα και σταθερότητα, αλήθειαν και τιμιότητα.

Ενθυμούμεθα αγαλλόμενοι την διαμονήν της Υμετέρας Παναγιότητος εν τη Πατρίδι ημών Ουκρανία, την αγάπην ην Αύτη προσέφερεν τοις πιστοίς και τοις κληρικοίς της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και παντί τω ημετέρω λαώ, ως και τον θαυμασμόν Αυτής διά το χρυσέοις τρούλλοις κεκοσμημένον Κίεβον.

Σήμερον, άπας ο Ουκρανικός λαός δοκιμάζεται υφ’ ενός τρομερού πολέμου, διότι η Μόσχα απεφάσισεν ότι επιθυμεί να εκριζώση τα θεμέλια και να αφανίση την ιδιοπροσωπίαν και ταυτότητα του έθνους ημών. Εντούτοις, δεν έχομεν αποκάμει ή εξουθενωθεί, αλλ’ έχομεν χαλυβδώσει όσον ποτέ άλλοτε την ενότητα ημών και θάλλομεν και ακμάζομεν εν τινι τρόπω πρωτοφανεί, διά της θυσίας, διά της προς τον πλησίον αγάπης και διά της αληθείας.

Ειλικρινώς ευχαριστούμεν την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα διά τας καθημερινάς προσευχάς Αυτής υπέρ της ειρήνης διά την Ουκρανίαν και τους πολίτας αυτής, υπέρ του τερματισμού της αιματοχυσίας εν τη χώρα ημών, ως και υπέρ των Ουκρανών, οίτινες ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν την γην και την πατρίδα αυτών, εξαιρέτως δε υπέρ των ένεκεν του αδίκου πολέμου χειμαζομένων παιδίων. Ευχαριστούμεν δε και διά την οικονομικήν αρωγήν προς τα ανδρόγυνα και προς τα ορφανά και προς πάντας τους επιδεομένους αυτής.

Κύριος ο Θεός, διά πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου, χαρίζοιτο τη Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότητι υγιείαν καλήν και έτη διακονίας πλείστα και ευλογημένα. Κατά την ημέραν των ονομαστηρίων της Υμετέρας Παναγιότητος, παραμονήν δε της αγίας Πεντηκοστής, προσευχόμεθα εν εξιδιασμένοις αισθήμασι, διά την μακροημέρευσιν Αυτής εν υγιεία αδιαπτώτω και διά την καρπορόφον διακονίαν Αυτής επ’ αγαθώ του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου και της καθόλου Ορθοδοξίας.

Επί δε τούτοις, εξαιτούμενοι τας Αγίας προσευχάς της Υμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος δι’ ημάς προσωπικώς, διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν της Ουκρανίας και τον Ουκρανικόν λαόν, διά την νίκην της αληθείας και την επικράτησιν δικαίας ειρήνης εν τω κράτει ημών, διαβεβαιούμεν διά τας υπέρ Αυτής ημετέρας προσευχάς και διατελούμεν.”

Κεντρική φωτογραφία αρχείου

TOP NEWS