Ο Δήμαρχος Ρόδου στο Πατριάρχειο Ιεροσολύμων

  • Dogma
πατριαρχείο

Την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, 6 Φεβρουαρίου 2017 με το παλαιό ημερολόγιο, επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Κατά την επίσκεψή του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων τον Δήμαρχο Ρόδου, συνόδευε η συντονίστρια του έργου της αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου κ.Αντωνία Μοροπούλου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Δευτέραν, 24ην Ἰανουαρίου / 6ην Φεβρουαρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ὁ Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιᾶκος, συνοδευόμενος ὑπό τῆς συντονιστρίας τοῦ ἔργου ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καθηγητρίας τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνίας Μοροπούλου, ὑπό τῆς Ἀντιδημάρχου κ. Ἀναστασίας Χατζηλαζάρου καί Μαρίας Σιβιοῦ.

Τόν κ. Δήμαρχον καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς συναντήσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἀνεφέρθη εἰς τήν φιλοξενίαν, τήν ὁποίαν πρό μηνῶν ἔσχε ὑπό τοῦ κ. Δημάρχου κατά τήν εἰς Ρόδον ἐπίσκεψιν Αὐτοῦ ὡς καί εἰς τήν σημασίαν τῆς νήσου Ρόδου  ὡς σταθμοῦ διακινήσεως τῶν προσκυνητῶν πρός τήν Ἁγίαν Γῆν καί σταθμοῦ συναντήσεως πολιτισμῶν, ὁ δέ κ. Δήμαρχος ἐξέφρασε τάς ἐντυπώσεις αὐτοῦ ἐκ τῆς πρό ὀλίγου ἐπισκέψεως αὐτοῦ μετά τῆς κ. Μοροπούλου εἰς τάς συνεχιζομένας ἐργασίας τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου.

Διά τήν συμμετοχήν αὐτοῦ εἰς τό θεάρεστον καί ἀξιόλογον ἔργον τοῦτο, ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε εἰς τόν κ. Δήμαρχον τήν τιμητικήν διάκρισιν τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου, ἵνα τῇ Χάριτι αὐτοῦ συνεχίζῃ τό ἔργον αὐτοῦ τῆς διαφυλάξεως τῆς Βυζαντινῆς ἡμῶν παραδόσεως εἰς τήν νῆσον Ρόδον καί τάς προσπαθείας αὐτοῦ διά τήν ἀποτελείωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἐν τῇ ἀπονομῇ τῆς τιμητικῆς ταύτης διακρίσεως ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν κ. Δήμαρχον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε τῆς Ἱστορικῆς καί πολυπολιτισμικῆς νήσου Ρόδου κ. Φώτιε Χατζηδιᾶκο,

Ἡ γεραρά Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ὑποδέχεται ὑμᾶς μετά τῶν συνοδῶν σας εἰς τούς τόπους, ἔνθα ἔστησαν οἱ πόδες τοῦ ἐνσαρκωμένου φωτός τῆς ἀληθείας τῆς δικαιοσύνης καί εἰρήνης, δηλονότι τοῦ Θεοῦ Λόγου καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Ἡ Ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ ἡ ὁποία εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν Ἱεράν Ἱστορίαν ἀποτελεῖ τό σημεῖον ἀναφορᾶς συμπάσης τῆς Οἰκουμένης. Τό δέ παλαίφατον Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό γνωστόν ὡς Rum Orthodox κατέστη ὑπό τῆς θείας Προνοίας ὁ φύλαξ καί λειτουργός ἀλλά καί διάκονος τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, τουτέστιν τῶν ἀδιαψεύστων μαρτυρίων τῆς πίστεως ἡμῶν εἰς Χριστόν ἐσταυρωμένον καί ἀναστάντα.

40 47

Λέγομεν δέ τοῦτο διότι τό εὐσεβές γένος τῶν Ρωμαίων, τό ὁποῖον ἐμπεριέχει ἐν αὐτῷ καί τό χριστεπώνυμον ἔθνος τῶν Ἑλλήνων ἀνεδείχθη ὁ φυσικός καί πνευματικός προστάτης τῆς θεοσδότου παρακαταθήκης τῶν σωτηριωδῶν τούτων μαρτυρίων.

Ἡ προσκυνηματική αὕτη ἐπίσκεψις σας, κ. Δήμαρχε, ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν ὄχι μόνον διά τόν λαόν τῆς Ρόδου ἀλλά καί διά τόν λαόν τῆς Ἁγίας Γῆς, ἰδιαιτέρως δέ τῶν Χριστιανῶν, τῶν διαβιούντων ἐν τῇ περιοχῇ τῆς δοκιμαζομένης Μέσης Ἀνατολῆς.  Τοῦτο σημαίνει ὅτι ἡ ἐπίσκεψίς σας σήμερον ἀποτελεῖ εὐλογίαν δι᾽ ἀμφοτέρους τούς λαούς ἡμῶν.

Ἡ κατά τήν ἐπίσκεψιν Ἡμῶν εἰς Ρόδον παρασχεθεῖσα φιλοξενία καί ὑποδοχή ὑφ᾽ ὑμῶν, κύριε Δήμαρχε, παραμένει ζωντανή εἰς τάς καρδίας ἡμῶν.

Διερωτώμεθα  τί ἀνταποδώσωμεν ὑμῖν ὦν ἀνταπέδωκας ἡμῖν; Τήν εὐλογίαν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τήν Χάριν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Κύριε Δήμαρχε, ἡ Ἁγία τῶν  Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία σύν τῇ Ἁγιοταφιτικῇ Ἀδελφότητι ἔκρινε πρέπον, ὅπως τιμήσῃ ὑμᾶς διά τοῦ Σταυροῦ τοῦ Τάγματος τῶν Σταυροφόρων τοῦ Παναγίου Τάφου, καί τοῦτο εἰς ἀναγνώρισιν τῆς προσφορᾶς ὑμῶν καί τοῦ ἐνδιαφέροντος ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου, ἀλλά καί ὑπέρ προωθήσεως τῆς ἁρμονικῆς συνυπάρξεως τῶν θρησκευτικῶν Κοινοτήτων.

Σημειωτέον ὅτι περιποιεῖ ἰδιάζουσαν τιμήν τό γεγονός ὅτι ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἔργου διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου καθηγήτρια τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ἀντωνία Μοροπούλου ἀποτελεῖ θρέμα καί γέννημα τῆς νήσου Ρόδου.

Σᾶς εὐχόμεθα εὐλογημένον προσκύνημα καί ἐπιτυχίαν εἰς τήν ἀποστολήν σας.

Εὐχαριστῶν συγκεκινημένος ὁ κ. Δήμαρχος ἐδεσμεύθη ὅτι θά συνεχίσῃ τάς προσπαθείας ὑποστηρίξεως τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἔτι περισσότερον καί ὅτι ἡ τιμητική αὕτη διάκρισις ἀντανακλᾷ εἰς τούς Ροδίους.

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε γεῦμα εἰς τόν κ. Δήμαρχον, μετά τό ὁποῖον ὁ κ. Δήμαρχος ἐπεσκέφθη τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ καί τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου.  Τό ἑσπέρας ὁ Μακαριώτατος παρέθεσε δεῖπνον πρός τιμήν τοῦ Δημάρχου, ὁ ὁποῖος, τῇ ἐπαύριον λαμβάνει μέρος εἰς τουριστικήν ἔκθεσιν  εἰς Τέλ Ἀβίβ.

03 21 29 33

TOP NEWS