Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ουγγαρία

  • Dogma
πατριάρχης

Από της 18ης μέχρι της 21ης τ.μ. Αυγούστου (2017) η Α. Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος επεσκέφθη την πρωτεύουσαν της Ουγγαρίας Βουδαπέστην κατόπιν επισήμου προσκλήσεως της Κυβερνήσεως, ήτις Τω επεφύλαξεν υποδοχήν και τιμάς αρχηγού κράτους.

Ως γνωστόν, τον Μάρτιον 2014 υπεγράφη Συμφωνία μεταξύ της Ουγγρικής Κυβερνήσεως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, βάσει των προβλεπομένων της οποίας παρεχωρήθη εις την εν τη Χώρα Εξαρχίαν αυτού μεγαλοπρεπές κτιριακόν συγκρότημα εν τω κέντρω της Βουδαπέστης εκτάσεως 9.000 μ². Η επίσημος παράδοσις αυτού εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην, επί τούτω μεταβάντα εις Ουγγαρίαν, εγένετο την πρωΐαν της Κυριακής, 20ης τ.μ., ημέρας, κατά την οποίαν η Χώρα εορτάζει πανηγυρικώς την κατά το έτος 1000 μ. Χ. ίδρυσιν του Κράτους αυτής υπό του Βασιλέως Στεφάνου. Τούτον, ομού μετά του υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποσταλέντος Επισκόπου Ιεροθέου, κατέταξεν η Μήτηρ Εκκλησία εις το αγιολόγιον αυτής το έτος 2000, ότε η Ουγγαρία επανηγύριζε την χιλιετίαν του εκχριστιανισμού της και την ίδρυσιν του κράτους αυτής.

Η παράδοσις του κτιρίου εις την Α. Θ. Παναγιότητα εγένετο υπό του Εξοχ. Δρος Zsolt Semjén, Αναπληρωτού Πρωθυπουργού, εκπροσωπούντος τον εις το εξωτερικόν απουσιάζοντα Πρωθυπουργόν Εξοχ. κ. Viktor Orbán. Επηκολούθησεν η τέλεσις της Θείας Λειτουργίας εν ειδικώς διαμορφωθείση αιθούση του κτιρίου, χοροστατούσης της Α. Θ. Παναγιότητος εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος αποτελουμένου εκ πιστών διαφόρων εθνικοτήτων, εις την διακονίαν των οποίων θα ευρίσκεται η Πατριαρχική Εξαρχία. Ο Πατριάρχης ηυχαρίστησε θερμώς την Κυβέρνησιν διά την μεγάλην ταύτην δωρεάν και συνεχάρη τον Σεβ. Μητροπολίτην Αυστρίας και Έξαρχον Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσένιον διά την ένζηλον και καρποφόρον διακονίαν του.
Κατά την παραμονήν Του εν Βουδαπέστη ο Πατριάρχης επεσκέφθη τον Πρόεδρον της Χώρας Εξοχ. κ. János Áder, τον Εξοχ. κ. Semjén, όστις εξενάγησεν Αυτόν εις το επιβλητικόν κτίριον του Κοινοβουλίου και παρέθεσεν επίσημον γεύμα προς τιμήν Του παρουσία μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά θερμών εκατέρωθεν προπόσεων, ως και τους Πρέσβεις της Τουρκίας Εξοχ. κ. Şakir Fakılı και της Ελλάδος Εξοχ. κ. Δημήτριον Λέτσιον, παραθέσαντα επίσημον δείπνον εις τον Πατριάρχην και την συνοδείαν Του.

Ἀκόμη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Καρδινάλιον Δρα Péter Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Estergom καί Βουδαπέστης, περιστοιχιζόμενον ἀπό τούς Ἐπισκόπους τῆς Χώρας, καί τόν Σεβ. Ἐπίσκοπον τῆς Μετερρυθμισμένης Ἐκκλησίας κ. István Szabó, μεθ᾿ ὧν ἔσχεν ἀδελφικήν συζήτησιν ἐπί θεμάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, παρέστη δέ εἰς λατρευτικάς αὐτῶν ἐκδηλώσεις. Ἰδιαιτέρως ἐπιβλητική ἧτο ἡ λειτουργία τοῦ Καρδιναλίου καί ἡ ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Στεφάνου ἀνά τάς ὁδούς πέριξ τῆς ὁμωνύμου βασιλικῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἀνωτάτων Ἀρχόντων τῆς Οὑγγαρίας καί χιλιάδων πιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης τ.μ., διά νά ἀναχωρήσῃ τήν ἑπομένην εἰς Ἀρτάκην Κυζίκου πρός τέλεσιν, διά τρίτην φοράν, τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς περιωνύμου Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ