Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων στο Άγιο Όρος

  • Dogma
Πατριάρχης

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Ἰουλίου /6ης Αὐγούστου 2016, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ.κ Θεόφιλος ἤρξατο τῆς ἤδη ἀνακοινωθείσης ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς Ἅγιον Ὄρος.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην, ὁ Μακαριώτατος συνωδεύτετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου Ἀρχιμανδρίτου Δαμιανοῦ, τοῦ Ἱεροδιακόνου Μάρκου καί τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Θεοδώρου Γιάγκου.

19

Εἰς λίαν πρωϊνήν ὥραν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησεν ἀπό τό ἐν Θεσσαλονίκῃ ξενοδοχεῖον τῆς παραμονῆς Αὐτοῦ πρός Οὐρανούπολιν.

Ἀπό Οὐρανούπολιν ἀνεχώρησε μέ πλοιάριον τήν 9.30 π.μ. ὥραν καί ἔφθασεν εἰς τό λιμάνι τῆς Δάφνης τήν 10.30 π.μ. ὥραν, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ξηροποτάμου π. Παύλου καί Σίμωνος Πέτρας π. Ἱερωνύμου.

Ἀπό τῆς Δάφνης ἀνεχώρησε ὁ Μακαριώτατος διά Καρυάς καί φθάσας εἰς αὐτάς, ἐγένετο δεκτός ὑπό τῶν τεσσάρων ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας καί ἐν συνεχείᾳ πρό τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ὑφ᾽ ὅλων τῶν ἐκπροσώπων τῶν εἴκοσι Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

14

Πρό τῆς εἰσόδου τοῦ Ναοῦ τούτου, ὁ Μακαριώτατος ἐνεδύθη μανδύαν καί προσεκύνησε τό Εὐαγγέλιον καί λαβών τόν σταυρόν εἰσώδευσεν, ἐν ᾧ οἱ ψάλται τῆς Μονῆς Βατοπεδίου καί Σίμωνος Πέτρας ἔψαλλον τό «Ἄξιόν Ἐστιν».

Προσκυνήσας ὁ Μακαριώτατος τήν Ἱεράν Εἰκόνα τοῦ Ἄξιον Ἐστίν τῆς Θεοτόκου καί εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, προεξῆρξε τῆς Δοξολογίας, πρό τῆς ὁποίας ἐψάλησαν τά τροπάρια: «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας», «Τούς τοῦ Ἄθω Πατέρας…», «Τάς ἀλγηδόνας τῶν Ἁγίων», «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ» καί οἱ στίχοι τῆς Δοξολογίας.

Εὐθύς ἀμέσως προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ὁ Πρῶτος τῆς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκπρόσωπος τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου π. Βαρνάβας.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ