Ο Πατριάρχης της Αιθιοπικής Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριάρχης της αιθιοπικής εκκλησίας

Το πρωί της Δευτέρας 26 Απριλίου, 09 Μαΐου 2016 με το νέο ημερολόγιο επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο Πατριάρχης της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ. Αβά Ματθίας.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 26ης Ἀπριλίου/9ης Μαΐου 2016, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Α. Ἁγιότης ὁ Πατριάρχης τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας κ. Ἄβα Ματθίας. Τόν Πατριάρχην Αἰθιοπίας καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες.

πατριάρχης της αιθιοπικής εκκλησίας

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀνέκαθεν ἀγαθῶν καί ἀγαστῶν σχέσεων τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας μετά τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Περί τῶν σχέσεωςν τούτων ἐποίησε λόγον καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Αἰθιοπίας εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ.

Εἰς ταύτην ἀπήντησεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, λέγων ὅτι εἶναι μεγάλη ἡ τιμή ἡ ἐπίσκεψις ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα, ἔνθα ὑπηρετήσατε ὡς ὁ Αἰθίοψ Ἀρχιεπίσκοπος αὐτῆς. Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη εἶναι εὐλογία διά τήν ἡμετέραν ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων καί διά τήν ὑμετέραν τῆς Αἰθιοπίας. Ἐν τῇ ἐπισκέψει ταύτη ἐνθυμούμεθα τούς ἱστορικούς καί πολιτιστικούς ἡμῶν δεσμούς. Ἡ ἐπίσκεψις ὑμῶν εἶναι μαρτυρία εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, τήν προκαλουμένην ὑπό πολιτικῆς ἐντάσεως. Ἡμεῖς διατηροῦμεν τήν πνευματικήν Ἱερουσαλήμ, ἀγωνιζόμεθα διά τήν ἁγιότητα αὐτῆς, ὡς ἀγωνιζόμεθα καί διά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ὡς καί διά τήν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος τῆς Αἰθιοπικῆς Ἐκκλησίας παρά τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀβραάμ.

Μετά τούς λόγους τούτους, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Αἰθιοπίας ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ἱεροσολύμων δίπτυχον εἰκόνα Αἰθιόπων ἀσκητῶν Ἁγίων, ὁ δέ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Αἰθιοπίας φιλντισένιον ἐγκόλπιον καί φιλντισένιον σταυρόν καί τήν εἰκόνα τῆς Ἱεροσολυμιτίσσης Παναγίας εἰς Γεθσημανῆν καί Ἱεροσολυμιτικάς εὐλογίας εἰς τούς συνοδούς αὐτοῦ Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς. Μετά ταῦτα ἐψάλη τό Χριστός Ἀνέστη Ἑλληνιστί καί Αἰθιοπιστί καί ἐδόθησαν ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου τά Πασχάλια ᾠά καί ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Αἰθιοπίας ἐσυνέχισε τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ