Ο Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
πατριαρχείο

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 ο Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Κατά την επισκεψή του στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ο κ. Δημήτριος Συλλούρης συνοδευόταν από συνεργάτες του, τον Πρέσβη της Κύρπου στο Τελ- Αβίβ κ. Θεσσαλία Σιάμπο, αλλά προσωπικό της Πρεσβείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Τετάρτην, 12ην /25ην Ἰανουαρίου 2017, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Κύπρου κ. Δημήτριος Συλλούρης, συνοδευόμενος ὑπό συνεργατῶν αὐτοῦ καί ὑπό τῆς Πρέσβειρας τῆς Κύπρου εἰς τό Τέλ–Ἀβίβ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου καί ἄλλου προσωπικοῦ τῆς Πρεσβείας, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τόν κ. Συλλούρην καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἐνθέρμως ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων μετά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τῆς δευτέρας δεχθείσης τόν Χριστιανισμόν παρά τῆς πρώτης, ὡς παραδίδουν αἱ Πράξεις τῶν Ἀποστόλων.

08 04

Αἱ σχέσεις αὗται ἐσυνεχίσθησαν διά μέσου τῶν αἰώνων μέχρι τῆς σήμερον, εἶτε διά Κυπρίων τήν καταγωγήν Ἁγιοταφιτῶν εἶτε διά τῶν ἐκ Κύπρου συρρεόντων προσκυνητῶν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.

Ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐγένετο ὡσαύτως καί περί τοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν διατήρησιν τοῦ θρησκευτικοῦ καί πολιτιστικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἱερουσαλήμ διά τῶν πνευματικῶν αὐτοῦ δυνάμεων καί διά τῆς φυσικῆς περιουσιακῆς κληρονομίας αὐτοῦ.

Μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν δώρων, ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς ἐπεσκέφθη τόν Πανάγιον Τάφον, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος καί ἐν συνεχείᾳ διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου ἐπεσκέφθη τήν Ἱεράν Μονήν Πραιτωρίου καί τήν φυλακήν τοῦ Χριστοῦ, ἔνθα ὑπεδέχθη αὐτόν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Παρθένιος.

04 03

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ