Οι ακολουθίες του αγίου Δωδεκαημέρου στην μητρόπολη Ιταλίας

  • Dogma

Μέ ἑορταστικόν καί πανηγυρικόν μεγαλεῖον ἀγαλλιάσεως καί χαρᾶς καρδιακῆς, ἐτελέσθησαν στήν ἱστορική ἄλλοτε πρωτεύουσα τῆς Δημοκρατίας τῆς Serenissima, Βενετίαν, οἱ χαρμόσυνες ακολουθίες τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ ἑορταστικόν καί πανηγυρικόν μεγαλεῖον ἀγαλλιάσεως καί χαρᾶς καρδιακῆς, ἐτελέσθησαν στήν ἱστορική ἄλλοτε πρωτεύουσα τῆς Δημοκρατίας τῆς Serenissima, Βενετίαν, οἱ χαρμόσυνες ακολουθίες τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ μητροπολιτικός ναός, ὁ ὁποῖος, κατά τις ἡμέρες τοῦ αγίου Δωδεκαημέρου γίνεται ἰσχυρόν σημεῖον ἐπικοινωνίας καί κέντρον σημαντικόν διά τούς προσκυνητάς, μεταξύ τῶν ξένων, προερχομένων ἐκ τῆς Εὐρώπης, Ἀμερικῆς, Καναδᾶ καί Αὐστραλίας, ἀπολαμβάνει ἰδιαιτέρας προσοχῆς καί ἀναλόγου ἐνδιαφέροντος, μάλιστα δέ παρακολουθοῦν τάς λαμπροτάτας καί ἀνεπαναλήπτους Ἀκολουθίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας μας, αἱ ὁποῖαι, μέ τούς ἄφθαστους εἰς περιεχόμενον καί εἰς μουσικήν τέχνην ὕμνους, τιμοῦν, προβάλλουν καί διαδίδουν τοῖς πᾶσι τά σωτήρια διδάγματα καί τά αἰώνια αὐτῆς μηνύματα.

Τό πυκνότατον καί πιστότατον ἐκκλησίασμα ἤκουσεν, ἀπό πρωΐας, τόν κατανυκτικόν καί χαρμόσυνον, εἰρηνικόν καί ἐλπιδοφόρον όρθρον τῆς «Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν», εἰς τόν ὁποῖον προηξῆρχεν ὁ μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Γεννάδιος κί ἔμεινε κατενθουσιασμένον καί κατευχαριστημένον ἀπό τήν ὅλην διεξαγωγήν τῆς εορτῆς, λατρευτικῆς καί πολιτιστικῆς. Εἰς τήν αρχιερατικήν θείαν λειτουργίαν διηκόνησαν ὁ αρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος, Πρωτοσύγκελλος τῆς μητρόπολης Ἰταλίας καί οἱ πρωτοπρεσβύτεροι Νικόλαος Μαδάρος καί Ἀνατόλιος Μπίτκας.

Εἰς τήν καθωρισμένην, κατά τήν τάξιν τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥραν, ἀνεγνώσθη ἡ Πατριαρχική Ἀπόδειξις τοῦ Οικουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.

Πρός τόν εὐλαβέστατον λαόν τοῦ Θεοῦ, ἀπευθυνόμενος ὁ μητροπολίτης κ. Γεννάδιος, ὑπεγράμμισεν ὅλως ἰδιαιτέρως τήν δύναμιν καί τόν φωτισμόν τῆς προσευχῆς, δύο ἀνυπέρβλητα δῶρα τά ὁποῖα ὁ προσευχόμενος ἔχει εἰς τήν κατοχήν του.

«Ἡ προσευχή τῆς εορτῆς μέ τούς ἐξαίσιους αὐτῆς ὕμνους, ἐνδυναμώνει, ἐνθαρρύνει, προστατεύει, καθοδηγεῖ, φωτίζει, αὐξάνει τήν πίστιν, βοηθεῖ τόν πιστόν νά καταλάβῃ τόν ὑπερφυσικόν αὐτόν τρόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, τό “μέγα καί ὑπερφυές Μυστήριον”, νά καταλάβῃ τόν παράδοξον αὐτόν τρόπον, ὁ ὁποῖος ἀνήκει μόνον εἰς τήν δύναμιν καί τήν πανσοφίαν τοῦ Θεοῦ».

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ