Η παραμονή της εορτής των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
ιεροσολύμων

Την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου, 18 Ιανουαρίου 2017 με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάστηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων  η εορτή της Παραμονής των Θεοφανείων.

Τήν Τετάρτην, 5ην /18ην Ἰανουαρίου 2017, ἑορτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Παραμονῆς τῶν Θεοφανίων συμφώνως πρός τήν τυπικήν διάταξιν τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν πρωΐαν τῆς ἡμέρας ταύτης ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Ἐπιφανίων εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τό τέλος τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου. Ἠκολούθησεν ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Εἰς τό τέλος τῆς Λειτουργίας ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, πρός ἁγιασμόν τῶν Ἀρχιερέων, Ἱερομονάχων, μοναχῶν καί προσκυνητῶν.

Ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, τῶν ἱερέων ἐνδεδυμένων καί τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε». Ἐνταῦθα ὁ ἐφημέριος ἡγίασε τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ὁ δέ Μακαριώτατος καί οἱ Ἀρχιερεῖς ἀνέμεναν, ἕως ὅτου ἀνῆλθεν ἡ συνοδεία ἐκ τοῦ ἁγιασμοῦ ἀπό τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Σεβαστείας κ. Θεοδόσιον, ὅστις καί ἡγίασε τήν αἴθουσαν. Τούτων τελεσθέντων, μετ᾽ οὐ πολύ, ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν Ἁγιοταφιτῶν ἀνεχώρησε διά τόν Ἰορδάνην ποταμόν μέσῳ Ἱεριχοῦς τῇ συνοδείᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Εἰς Ἱεριχώ ὁ Μακαριώτατος ἐγένετο δεκτός πρῶτον ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου Ἀρχιμανδρτίου π. Φιλουμένου, ἐν συνεχείᾳ δέ ὑπό τοῦ Παλαιστινίου Δημάρχου Ἱεριχοῦς, τόν ὁποῖον καί προσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Ἐντιμότατε Μουχάφεζ – Νομάρχα τῆς Ἱεριχοῦς,

Ἱερολογιώτατε Σεΐχη,

Κύριε Δήμαρχε,

Γενικέ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα,

Ἡ ἑορτή τῶν ἁγίων Θεοφανίων, ἡ γνωστή ὡς «ἡ ἑορτή τῶν Φώτων» ἀποτελεῖ προέκτασιν καί ὁλοκλήρωσιν τῆς Μεγάλης ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, ἡ ὁποία ἑωρτάσθη μέ μεγαλοπρέπειαν εἰς τόν τόπον τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἰς τήν Βηθλεέμ.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρόεδρος τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμποῦ Μάζεν, κατά τήν τιμητικήν δι᾽ ἡμᾶς παρουσίαν αὐτοῦ ἐν τῇ ἑορτῇ, μετ᾽ ἐμφάσεως ἐτόνισεν εἰς τήν ὁμιλίαν τοῦ, ὅτι ἡ ἑορτή αὕτη εἶναι ἑορτή τοῦ Παλαιστινιακοῦ λαοῦ, δηλονότι Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων.

08 07 11 10 05 04 03 01

Αὐτό τό γεγονός διαπιστώνομεν καί σήμερον, εὑρισκόμενοι ἐν μέσῳ ὑμῶν, τουτ᾽ έστιν ἐν τῇ ἀρχαιοτάτῃ πόλει τῆς Ἱεριχοῦς, ἔνθα παρά τόν Ἰορδάνην ποταμόν ἔλαβε χώραν τό ἄρρητον μυστήριον τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπί τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατά τήν βάπτισιν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Τό Ἑλληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, τό ὁποῖον εἶναι ἡ πηγή – μήτηρ πασῶν τῶν Ἐκκλησιῶν, συνεχίζει διά μέσου τῶν αἰώνων, δηλαδή τῆς μακραίωνος ἱστορικῆς αὐτοῦ ἐνεργοῦς παρουσίας νά μαρτυρῇ τήν ἱερότητα τῆς Παλαιστινιακῆς γῆς, τήν ὁποίαν ἡγίασεν ὁ Παντοδύναμος Θεός διά τοῦ Μονογενοῦς Αὐτοῦ Υἱοῦ, Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί διά τῶν προφητῶν Αὐτοῦ.

Αἱ Ἱεραί Μοναί καί αἱ Ἐκκλησίαι ἐντός τῆς Ἱεριχοῦς καί τῶν περιχώρων τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ μαρτυροῦν αὐτήν τήν ἀλήθειαν. Μαρτυροῦν δέ ἐπί πλέον ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ πηγή τοῦ φωτός καί Αὐτός οὗτος εἶναι τό φῶς, τό ὁποῖον φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον. Τό θεῖον δέ τοῦτο φῶς εἶναι φῶς ἀγάπης, εἰρήνης καί δικαιοσύνης. Τοῦτο δέ σημαίνει ὅτι δέν δύναται νά ὑπάρξῃ εἰρήνη ἄνευ δικαιοσύνης.

Αὐτό τοῦτο τό μήνυμα εὐαγγελίζεται καί τό Ἑλληνορθόδοξον (Rum Orthodox) Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων διά μέσου τῶν αἰώνων. Ἐξ ἄλλου, ἡ ἱστορική συνθήκη μεταξύ τοῦ Omar Ibn Khattab καί τοῦ προκατόχου ἡμῶν, Πατριάρχου Σωφρονίου, ἐθεμελιώθη ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, δηλονότι τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης, συμφώνως μέ τόν θεῖον Νόμον: «οὐ γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βρῶσις καί πόσις, ἀλλά δικαιοσύνη καί εἰρήνη καί χαρά ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ», (Ρωμ. 14,17), λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Κατά δέ τήν μαρτυρίαν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου, ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής ἐκήρυττε τήν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης: «Ἦλθε γάρ Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης», (Ματθ. 21,32).

Εὐχόμεθα, ὅπως τό θεῖον φῶς, τό ὁποῖον ἐφανερώθη τοῖς ἀνθρώποις ἐν τοῖς ρείθροις τοῦ Ἰορδάνου καί εἰς τά περίχωρα αὐτοῦ ἐπιλάμψῃ ἐν ταῖς καρδίαις τῶν κραταιῶν τῆς γῆς καί «ἐργασθῶσι τήν δικαιοσύνην», (Πράξ. 10, 35), εἰς δέ τόν σεβαστόν ἡμῖν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους ἐξοχώτατον Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμποῦ Μάζεν, εὐχόμεθα ὅπως κατευθύνῃ τά κυβερνητικά διαβήματα του εἰς πᾶσαν ἐνέργειαν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους, ἰδιαιτέρως δέ τῆς πλήρους ἐθνικῆς αὐτοῦ ἀνεξαρτησίας, τῆς εἰρήνης καί συνδιαλλαγῆς ἐν τῇ περιοχῇ ἡμῶν. Ἔτη πολλά εὐλογημένα καί εἰρηνικά.

20 19 18 17 14 13 11

Ἐκ τῆς Δημαρχίας Ἱεριχοῦς ὁ Μακαριώτατος διῆλθε τήν συνοριακήν σιδηρᾶν πύλην, τήν διαχωρίζουσαν τήν Ἱεριχώ ἀπό τῆς Ἰσραηλινῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως τῆς περιοχῆς τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ. Διελθών ὁ Μακαριώτατος, ἔφθασεν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ἐνταῦθα ἔτυχε θερμοτάτης ὑποδοχῆς παρά τῆς Ἰσραηλινῆς Στρατιωτικῆς Διοικήσεως, τῶν Παλαιστινίων Προσκόπων, τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου καί πολλοῦ λαοῦ. Ἐνδυθείς μανδύαν ὁ Μακαριώτατος, προεξῆρξε τῆς Θ´ Ὥρας τῶν Θεοφανίων εἰς τήν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, τήν καταστραφεῖσαν κατά τόν πόλεμον τῶν ἕξ ἡμερῶν τοῦ 1967, προσφάτως δέ συντηρηθεῖσαν καί ἀνακαινισθεῖσαν δαπάναις τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σαρανταρίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτου π. Γερασίμου.

Μετά τήν Θ´ Ὥραν ἠκολούθησεν ἡ πορεία πρός τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου ἐν λιτανείᾳ καί ψαλμῳδίᾳ ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί, ἀραβιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, πλήθους προσκυνητῶν ἀκολουθούντων ἤ καί ἱσταμένων δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ καί συνωστιζομένων, ἵνα λάβωσιν εὐλογίαν. Ὅτε ἡ λιτανεία ἔφθασε παρά τήν ὄχθην τοῦ Ἰορδάνου, ὁ Μακαριώτατος προεξῆρξε ἐπί ἐστημένης ἐξέδρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, μεθ᾽ ὅ κατῆλθεν εἰς τό χεῖλος τῆς ὄχθης τοῦ Ἰορδάνου καί ἐβύθισε τόν Τίμιον Σταυρόν εἰς τό ὕδωρ, πάντων ψαλλόντων «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε».

Ἐκ τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ ὁ Μακαριώτατος μετέβη εἰς τήν πλησιόχωρον Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, ἔνθα ὁ καλῶς καί ἐπιμελῶς διευθύνων τά τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος παρέθεσεν εἰς πολλούς πλουσίαν νηστήσιμον τράπεζαν, καθ᾽ ὅτι ἡ Παραμονή τῶν Θεοφανίων εἶναι μία ἐκ τῶν μεγάλων νηστειῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, διά τήν πόσιν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τήν κυριώνυμον ἡμέραν τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανίων.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ