Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Η κάθοδος της εικόνας της Παναγίας στο Θεομητορικό Μνήμα (βίντεο)

  • Dogma
ιεροσολύμων

Με την καλούμενη θρησκευτική τάξη και ευλάβεια έλαβε χώρα η λιτανεία της καθόδου της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Θεομητορικό Μνήμα, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την αὐγήν τῆς πρωΐας τῆς Παρασκευῆς, 12ης/ 25ης Αὐγούστου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ λιτανεία – πορεία τῆς καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ἡ λιτανεία αὕτη ἤρξατο ἀπό τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, εἰς τό ὁποῖον φυλάσσεται ἡ εἰκών αὕτη, ἔναντι τῆς Αὐλῆς τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ λιτανεία ἀπετελεῖτο ἐκ σειρᾶς μοναχῶν, μοναζουσῶν, κληρικῶν, προπορευομένων τῆς εἰκόνος, τήν ὁποίαν ἐκράτει ἐπί στήθους ὁ ἡγούμενος τῆς Γεσθημανῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος. Τῆς σεπτῆς εἰκόνος ταύτης εἵποντο χιλιάδες πιστῶν, λαϊκῶν, ἀνδρῶν, γυναικῶν, παιδίων, Ὀρθοδόξων, ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων εἰσέτι, συνωστιζομένων νά προσκυνήσουν αὐτήν, ἵνα ἁγιασθῶσιν.

Ἡ λιτανεία ἐπορεύθη εἰς τήν Ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου, πορείαν ἀντίθετον τῆς πορείας, τήν ὁποίαν ἠκολούθησεν ὁ Κύριος ἀπό τοῦ Πραιτωρίου. Διαρκούσης ταύτης ἐψάλλοντο τά τροπάρια «ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας», «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων», ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ λαμπαδαρίου Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί ἄλλων καί ὑπό τῶν μοναζουσῶν ἑλληνιστί, ρωσσιστί, ἀραβιστί καί ρουμανιστί.

Ἐν τῇ πορείᾳ ταύτῃ ἀνεπέμφθη δέησις πρό τῆς Ρωσικῆς Μονῆς τοῦ ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ, τοῦ Πραιτωρίου, τῶν Ἁγίων Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης καί τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Ἡ πάνδημος πομπή κατέληξεν εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Ἐνταῦθα μετά τήν δέησιν ἡ εἰκών κατετέθη εἰς τήν θέσιν αὐτῆς ἐπί τοῦ ἐπιταφίου νοτίως τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος , ὅτε καί ἠκολούθησεν ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ θεία Λειτουργία πρός τιμήν καί μακαρισμόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ἐκζήτησιν τῆς βοηθείας αὐτῆς, ἀρωγῆς καί πάσης ἐνισχύσεως.

18 16 13 12 08 07 06 04 02 01

 

TOP NEWS