Θεοφάνεια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 με το παλαιό ημερολόγιο εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεισο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Τήν Πέμπτην, 6ην / 19ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανίων ἤ Ἐπιφανίων, ἤτοι ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὑπό Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν, ὅτε ἡ ἀνθρωπότης ἔσχε καί Τριαδικήν Ἐπιφάνειαν, Ἰησοῦν τόν Χριστόν βαπτιζόμενον, τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς «χρῖον τοῦτον θεουργικῷ ἐλαίῳ» καί τόν Πατέρα, μαρτυροῦντα ἐξ οὐρανῶν «οὗτός ἐστι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα», (Ματθ. 3,17).

Τήν πρωΐαν ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῶν Θεοφανίων εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Ἐνταῦθα εἰς τό Καθολικόν εἰς τό τέλος τοῦ Ὄρθρου ὁ Μακαριώτατος ἐτέλεσε τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου Ἀριστοβούλου ψάλλοντος δεξιά καί τοῦ κ. Ἀλβανοῦ ἀριστερά τά τροπάρια «Φωνή Κυρίου ἐπί τῶν ὑδάτων», «Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις…» καί τό «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε», τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, καί τῶν νηστευσάντων πιστῶν λαμβανόντων τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν.

Ἐν συνεχείᾳ ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τῶν παρεπιδημούντων Μητροπολίτου Ζαγκίρε κ. Στεφάνου καί Ἐπισκόπου Βορείου Ἀμερικῆς κ. Σάββα ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Γεωργίας, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Εἰς τό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας οἱ προετοιμασμένοι πιστοί ἐκοινώνησαν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἀκολούθως δέ ἔλαβον τόν Μεγάλον Ἁγιασμόν.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν ἠκολούθησεν ἡ ἄνοδος εἰς τό Πατριαρχεῖον, ἔνθα ὁ Μακαριώτατος ηὐχήθη εἰς πάντας τόν φωτισμόν τοῦ βαπτισθέντος καί ἐπιφανέντος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καί οἱ πληροῦντες τήν αἴθουσαν πιστοί ἠσπάσθησαν τήν χεῖρα Αὐτοῦ καί ἔλαβον τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ.

01 02 03 08 09 12 20 18 14 13 06 05 04

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ