Θρήνος στην Ουκρανία για τον Βλαδίμηρο (φωτογραφίες)

  • Dogma

Το σκήνωμα του μακαριστού μητροπολίτη μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν στην έδρα της Ιεράς Συνόδου, όπου το προσκύνησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας συνοδευόμενος από την συζυγό του. 

Λουδάρος Ανδρέας

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ουκρανία μετά την εκδημία του επικεφαλής της εκεί ορθόδοξης Εκκλησίας, μητροπολίτη Βλαδίμηρου.

Το σκήνωμα του μακαριστού μητροπολίτη μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν στην έδρα της Ιεράς Συνόδου, όπου το προσκύνησε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας συνοδευόμενος από την συζυγό του.

Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο καθολικό της μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστής ως «Λαύρας των Σπηλαίων» όπου χιλιάδες έχουν αρχίσει να συγκεντρώνονται προκειμένου να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον πνευματικό τους πατέρα.

Συλλυπητήρια επιστολή προς τον Πατριάρχη της Ρωσίας κ. Κύριλλο για την εκδημία του μητροπολίτη Κιέβου απέστελε νωρίτερα σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Αντίστοιχη επιστολή στην οποία υπενθυμίζονται οι δεσμοί της Ουκρανίας μετην «Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως» απεστάλη και προς τον μητροπολίτη Ονούφριο, Τοποτηρητή της Εκκλησίας της Ουκρανίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ, ΚΙΕΒΟ, ΛΑΒΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ

Μακαριώτατε καί Ἁγιώτατε Πατριάρχα Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Κύριλλε, τήν Ὑμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα ἀδελφικῶς ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι, ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἐν βαθείᾳ κατ᾿ ἄνθρωπον λύπῃ ἐπληροφορήθημεν καί ἐκ τοῦ ὑπό σημερινήν ἡμερομηνίαν Γράμματος τῆς Ὑμετέρας λίαν ἡμῖν ἀγαπητῆς Μακαριότητος τήν ἐν Κυρίῳ κοίμησιν τοῦ προσφιλοῦς ἀδελφοῦ καί συλλειτουργοῦ ἡμῶν γενομένου Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας κυροῦ Βλαδιμήρου.

Ἀναπέμποντες ἱκετηρίους δεήσεις πρός τόν δεσπόζοντα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἱεράρχου, συλλυπούμεθα τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα καί ἀποτιμῶμεν ἀπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως τήν μακράν ἐκκλησιαστικήν προσφοράν τοῦ ἀποιχομένου ὡς μακαρισμόν εἰρηνοποιοῦ πνευματικοῦ ποιμένος, πολλά προσενεγκόντος εἰς τό ἐμπιστευθέν αὐτῷ ποίμνιον, μετά χρηστῆς ἐλπίδος τελειώσαντος τόν παρόντα βίον καί μετατεθέντος ἀπό τῶν προσκαίρων ἀγώνων ἐπί τά οὐράνια βραβεῖα, ἀπό τῶν παλαισμάτων ἐπί τούς στεφάνους καί ἀπό τῆς τεταραγμένης θαλάσσης ἐπί τόν ἀκύμαντον λιμένα τοῦ Κυρίου.

Δεόμενοι ὅπως ὁ Κύριος τοῦ ἐλέους καί τῶν οἰκτιρμῶν δῷ τῷ κεκοιμημένῳ ἀδελφῷ «τόν στέφανον τῆς ζωῆς» ἀνθ᾿ ὧν προσήνεγκεν ἐν τῇ διακονίᾳ τοῦ Ἀμπελῶνος Αὐτοῦ, ἐργασθείς συνετῶς καί σωφρόνως διά τήν ἑνότητα τῆς κατά Οὐκρανίαν νοητῆς ὀλκάδος, γνωρίζομεν ὅτι κατά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν αὐτοῦ τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡμεῖς θέλομεν παραστῆ συμπροσευχόμενοι διά τοῦ Ἱερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ κυρίου Ἰώβ καί τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἔντμοντον κυρίου Ἱλαρίωνος.

Ἐν τῇ προσδοκίᾳ τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καί τῆς ἐπανασυναντήσεως καί μετά τοῦ μεταστάντος ἀδελφοῦ Βλαδιμήρου ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῶν πρωτοτόκων κατά τήν ἀνέσπερον Ἡμέραν τοῦ Κυρίου ἵνα ἀναπέμπωμεν δόξαν καί τιμήν καί τόν Τρισάγιον Ὕμνον τῷ Ἐσφαγμένῳ ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς Ἀρνίῳ, περιπτυσσόμεθα τήν Ὑμετέραν ἀγάπην ἀδελφικῶς καί διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν τῷ Ἀναστάντι Χριστῷ ἀγάπης.

͵βιδ’ Ἰουλίου ε΄
Τῆς Ὑμετέρας σεβασμίας Μακαριότητος
ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗ

To His Eminence Metropolitan Onufry of Chernivtsi and Bukovina, Locum Tenens of the Orthodox Church of Ukraine in Kiev, our beloved brother and concelebrant in the Lord: may the grace and peace of God be with you.

It is with sentiments of profound sorrow and regret that we learned of the repose early this morning of our dearest brother and primate of the Orthodox Church in Ukraine, the Most Reverend Metropolitan Volodymyr of Kiev and All Ukraine.

We have long admired the late Metropolitan Volodymyr’s resilience and strength, demonstrated in manifold ways over many years through his fervent love for the faithful of your blessed Orthodox Church as well as for all the people of your precious Ukrainian Nation. More recently, we have also admired the same virtues in his struggle against illness until he finally surrendered his spirit to the Lord of life and death, in whom we all place our hope and trust.

From the sacred Center of Orthodoxy, as the Mother Church which planted, established and nurtured the Ukrainian Orthodox Church through the centuries, we would like to express our wholehearted condolences through you to the venerable members of the Holy Synod, the pious clergy and faithful laity, as well as all the cherished people of Ukraine at the loss of this spiritual leader and ecclesiastical primate. May God grant deserving rest to his soul, together with His consolation and the necessary strength to all of you as you continue in your way, especially during these sensitive and formative times for the history of your Nation.

At the Ecumenical Patriarchate, the fifth of July, 2014

+ Bartholomew
Archbishop of Constantinople-New Rome
and Ecumenical Patriarch

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ