Η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Από Dogma
υπουργός

Στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων βρέθηκε η Υπουργός Τουρισμού κα.Έλενα Κουντουρά συνοδευόμενη τόσο από συνεργάτες της, όσο και από τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστο Σοφιανόπουλο.

Η Υπουργός Τουρισμού έγινε δεκτή από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλο μετά Αγιοταφιτών Πατέρων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Τετάρτην, 26ην Ἰανουαρίου/8ην Φεβρουαρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἕλενα Κουντουρᾶ μετά συνεργατῶν αὐτῆς καί μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου. Τήν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτῆς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἡ κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τήν χαράν αὐτῆς ἐπί τῇ τρίτῃ αὐτῆς ἐπισκέψει ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ, τῶν προηγουμένων δύο λαβουσῶν χώραν κατά τήν νεότητα αὐτῆς δι’ ἀθλητικάς δραστηριότητας.

Μετά τῆς ἐμπειρίας ταύτης τῆς κ. Ὑπουργοῦ συνεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος, λέγων ὅτι ἡ Ἱερουσαλήμ ἐξασκεῖ μεταμορφωτικόν ἔργον εἰς τήν ψυχήν τῶν προσκυνητῶν καί τῶν κατοίκων αὐτῆς, λόγῳ τῆς ἰδιαζούσης εὐλογίας αὐτῆς νά ἔχῃ ποτισθῆ μέ τό αἷμα τῶν προφητῶν καί δή αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διά τόν λόγον τοῦτον ἡ Ἱερουσαλήμ συνεχίζει ἀνά τούς αἰῶνας νά γοητεύῃ καί νά ἑλκύῃ εἰς αὐτήν χιλιάδας προσκυνητῶν.

Ἐπί τῆ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τῇ κ. Κουντουρᾶ σταυρόν ἐπιστήθιον, ἵνα διαφυλάττῃ αὐτήν εἰς τήν ἐξάσκησιν τοῦ σημαντικοῦ αὐτῆς τουριστικοῦ ἔργου τῆς Ἑλλάδος καί ηὐχήθη αὐτῇ ἐν συνεχείᾳ ἄξιον προσκύνημα εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

63 56 66 54 38 35 67

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις