Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ιεράς Συνόδου και Υπουργείου Παιδείας

  • Dogma
συνεργασίας

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα το πρωί μεταξύ Ιεράς Συνόδου και Υπουργείου Παιδείας με στό­χο την υλο­ποί­η­ση εκ­παι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των ε­θε­λον­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα.

Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος α­να­κοι­νώ­νει ό­τι, κα­τό­πιν α­πο­φά­σε­ως του Υ­πουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Έ­ρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των και της Δια­ρκούς Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της παρελθούσης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι­ό­δου, την Πέμπτη 4 Ο­κτω­βρί­ου 2018, ο Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, και ο Γε­νι­κός Γραμ­μα­τέ­ας Θρη­σκευ­μά­των κ. Γεώρ­γιος Κα­λαν­τζής υ­πέ­γρα­ψαν Μνη­μό­νιο Συ­νερ­γα­σί­ας που α­φο­ρά στην α­νά­πτυ­ξη συ­νερ­γα­σι­ών με στό­χο την υλο­ποί­η­ση εκ­παι­δευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των ε­θε­λον­τι­κού χα­ρα­κτή­ρα που προ­ά­γουν τον γε­νι­κό­τε­ρο σκο­πό της εκ­παί­δευ­σης και την ευ­ρύ­τε­ρη πνευ­μα­τι­κή καλ­λι­έρ­γεια των μα­θη­τών σε θέ­μα­τα ιστο­ρί­ας και πο­λι­τι­σμού.

συνεργασίας

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ