Ιεροσολύμων Θεόφιλος: «Στο πρόσωπο της Παναγίας βλέπουμε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας»

  • Δόγμα

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης τῆς Μπετζάλλας, ἀλλά καί ὅλη ἡ πόλις συμμετέχουσα, ἀνεμνήσθη ὅτι ἡ Θεοτόκος ἐδόθη ὡς καρπός κοιλίας εἰς τούς Θεοπάτορας Ἰωακείμ καί Ἄνναν, ὡς δῶρον πρός αὐτούς καί τήν ἀνθρωπότητα, ἵνα ἐξ αὐτοῖς γεννηθῇ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου κατά σάρκα Χριστός ὁ Σωτήρ ἡμῶν.

Τήν Κυριακήν,  11ην /24ην Σεπτεμβρίου 2023, ἑωρτάσθη κατά μετάθεσιν ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς Μπετζάλλαν.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἑλληνορθόδοξος Ἀραβόφωνος Κοινότης τῆς Μπετζάλλας, ἀλλά καί ὅλη ἡ πόλις συμμετέχουσα, ἀνεμνήσθη ὅτι ἡ Θεοτόκος ἐδόθη ὡς καρπός κοιλίας εἰς τούς Θεοπάτορας Ἰωακείμ καί Ἄνναν, ὡς δῶρον πρός αὐτούς καί τήν ἀνθρωπότητα, ἵνα ἐξ αὐτοῖς γεννηθῇ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου κατά σάρκα Χριστός ὁ Σωτήρ ἡμῶν.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη εἰς τόν περικαλλῆ Ναόν Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου κτίσμα τοῦ 19ου αἰῶνος. Ἔνθερμος ὑπῆρξεν ἡ ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου ὑπό τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, τῶν Ἱερέων καί τῶν Προσκόπων.

Τῆς θείας Λειτουργίας καί τῆς ὅλης πανηγύρεως προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ  Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἱερωνύμου καί τῶν  Ἱερέων τῆς Κοινότητος, π. Μποῦλος, π. Ἰωσήφ καί π. Ἠλία, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Εὐλογίου, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Μπετζάλλας καί προσευχομένου πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐν χαρᾷ, ἀγαλλιάσει καί εὐλαβείᾳ.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ:

“Ἡ γέννησίς σου Θεοτόκε, χαράν ἐμήνυσε πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ· ἐκ σοῦ γάρ ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν, καί λύσας τήν κατάραν, ἔδωκε τήν εὐλογίαν· καί καταργήσας τόν θάνατον, ἐδωρήσατο ἡμῖν ζωήν τήν αἰώνιον.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί

Ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἡ δύναμις τοῦ Ὑψίστου ἡ ἐπισκιάσασα τήν Παρθένον Μαρίαν συνήγαγε πάντας ἡμᾶς ἐν τῷ ἐπωνύμῳ μεγαλοπρεπεῖ τούτῳ Ναῷ, ἵνα ἑορτάσωμεν τό Γενέθλιον αὐτῆς, ἀκούοντες εἰς τήν προτροπήν τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ: «Δεῦτε πάντα τά ἔθνη, πᾶν γένος ἀνθρώπων καί πᾶσα γλῶσσα καί ἡλικία πᾶσα καί ἅπαν ἀξίωμα, μετ’ εὐφροσύνης τό παγκοσμίου εὐφροσύνης γενέθλιον ἑορτάσωμεν».

Εἶναι ὄντως γεγονός παγκοσμίου εὐφροσύνης τό γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου  καί ἀειπαρθένου Μαρίας, διότι ὡς λέγει Αὐτῇ ὁ ὑμνῳδός «Ἐν σοί τό τῆς Τριάδος μυστήριον, ὑμνεῖται καί δοξάζεται ἄχραντε· Πατήρ γάρ ηὐδόκησε, καί ὁ Λόγος ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί θεῖον Πνεῦμα σοί ἐπεσκίασε. Χρυσοῦν θυμιατήριον γέγονας· τό πῦρ γάρ ἐν γαστρί σου ἐσκήνωσεν, ὁ Λόγος ἐκ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, καί ἐν ἀνθρώπου μορφῇ καθωράθη, Θεογεννῆτορ ἁγνή».

Τό γενέσιον τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἐπεσήμανε τήν «ἀρχήν σωτηρίας τῷ κόσμῳ», τοὐτέστιν τήν λύσιν τῆς κατάρας ἀφ’ ἑνός καί τήν κατάργησιν τοῦ θανάτου ἀφ’ ἑτέρου.  Τόσον ὁ Ἀδάμ ὅσον καί ἡ Εὔα ἐτέλουν ὑπό τόν νόμον τῆς ἁμαρτίας, τῆς κατάρας καί τοῦ θανάτου ἕνεκεν τῆς παρακοῆς αὐτῶν εἰς τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ. Ἀντιθέτως  διά τῆς κεχαριτωμένης Παρθένου Μαρίας τῆς γενομένης Μητέρας τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, δηλονότι τοῦ Χριστοῦ ἐμηνύθη ἡ χαρά πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ.

Ἐμήνυσε δέ χαρά πάσῃ τῇ oἰκουμένῃ ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου, διότι ὡς λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «ἕτεκε γάρ [ἡ Θεοτόκος Μαρία] τῷ κόσμῳ θησαυρόν ἀγαθῶν ἀναφαίρετον. Δι’ αὐτῆς γάρ ὁ κτίστης πᾶσαν φύσιν πρός τό κρεῖττον μετεστοιχείωσεν διά μέσης τῆς ἀνθρωπότητος. Εἰ γάρ ὁ ἄνθρωπος μέσος νοῦ καί ὕλης ἱστάμενος, σύνδεσμός ἐστi πάσης ὁρατῆς τε καί ἀοράτου κτίσεως, ἑνωθείς ὁ δημιουργός Λόγος τοῦ Θεοῦ τῇ φύσει τῶν ἀνθρώπων, δι’ αὐτῆς ἁπάσῃ τῇ κτίσει ἥνωται».   [Και ἁπλούστερον , ἡ Θεοτόκος Μαρία ἐγέννησε εἰς τόν κόσμον θησαυρόν ἀγαθῶν μή ἀφαιρούμενον, διότι μέ Αὐτήν ὁ Κτίστης μετεστοιχείωσε / μετεμόρφωσε ὅλην τήν φύσιν μέσω τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐάν δηλαδη ὁ ἄνθρωπος πού στέκεται εἰς ἀναμέσον νοῦ και ὕλης εἶναι σύνδεσμος ὅλης τῆς ὁρατῆς και ἀοράτου κτίσεως, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀφ οὗ ἑνώθηκε μέ τήν φύσιν τῶν ἀνθρώπων, μέσω αὐτῆς ἔχει ἑνωθῇ μέ ὅλην τήν κτίσιν].

Ἡ γέννησις τῆς Παρθένου Μαρίας προήγγειλε τήν ἐλευθερίαν ὄχι μόνον τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά καί συμπάσης τῆς κτίσεως ἐκ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου. Διά τοῦτο ὁ Θεῖος Παῦλος κηρύττει λέγων: «Ὅτι καί αὐτή ἡ κτίσις ἐλευθερωθήσεται ἀπό τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς εἰς τήν ἐλευθερίαν τῆς δόξης τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ», (Ρωμ. 8,21).

Προσέτι δέ ἡ γέννησις τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἐφανέρωσε τήν ἐνέργειαν «τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπό τῶν αἰώνων καί ἀπό τῶν γενεῶν», (Κολ. 1,26). «Δώσει Κύριος αὐτός σημεῖον ὑμῖν· ἰδού ἡ Παρθένος ἐν γαστρί ἕξει καί τέξεται υἱόν καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ», (Ἡσ. 7,14), ἀναφωνεῖ ὁ προφήτης Ἡσαΐας.  Ὁ τεχθησόμενος οὗτος Υἱός Ἐμανουήλ δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἐπιφανέντα Χριστόν, ὡς λέγει ὁ ὑμνῳδός: «Ἑορτάζομεν  Ἄχραντε [Θεοτόκε] καί πιστῶς προσκυνοῦμεν, τήν ἁγίαν σου γέννησιν, τήν ἐξ ἐπαγγελίας, δι’ ἧς ἐλυτρώθημεν, τῆς ἀρχεγόνου ἀρᾶς, ἐπιφανέντος Χριστοῦ».

Ἀξιοσημείωτεος τυγχάνει καί ἡ χρῆσις τοῦ Προφήτου Ἀμώς λέγοντος: «Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναστήσω τήν σκηνήν Δαυΐδ τήν πεπτωκυῖαν», (Ἀμώς 9,11). Εἰς τόν προφητικόν τοῦτον λόγον τοῦ Ἀμώς, ὁ μέν Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας διακρίνει τήν ἐν Χριστῷ ἀνάστασιν τῆς ἀνθρωπίνης σκηνῆς, τοὐτέστιν τῆς ἀνθρωπίνης σαρκός λέγων: «Εἰ τις γάρ ἐν Χριστῷ καινή κτίσις (Β΄ Κορ. 5,17) κατά τάς γραφάς, συνεγηγέρμεθα γάρ Αὐτῷ· καί κατέσκαψε (Ἀμώς 9,11) μέν ὁ θάνατος  τάς ἁπάντων [τῶν ἀνθρώπων] σκηνάς, ἀνῳκοδόμησε δέ ὁ Θεός καί Πατήρ ἐν Χριστῷ».

Ὁ δέ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ γεννήσει τῆς Παρθένου Μαρίας διακρίνει τήν προτύπωσιν τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἀναστάσει τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ λέγων: «Πεπλήρωται τοῦ βοῶντος ἡ προφητεία, φησί γάρ· Ἀναστήσω σκηνήν τήν πεπτωκυῖαν, τοῦ ἱεροῦ Δαυΐδ, ἐν σοί, Ἄχραντε προτυπωθεῖσαν, δι᾿ ἧς ὁ σύμπας τῶν ἀνθρώπων χοῦς, εἰς σῶμα ἀνεπλάσθη Θεῷ».

Ἡ γέννησις τῆς Θεοτόκου Μαρίας, τῆς διαφυλαξάσης τήν ἁγνείαν καί Παρθενίαν αὐτῆς ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν διά τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία κατά τόν μέγαν Παῦλον εἶναι τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ (Κολ. 1, 18) καί αὐτός ἐστι σωτήρ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, (Ἐφ. 5,23).

Μέ ἄλλα λόγια, εἰς τό πρόσωπον τῆς Ὑπερευλογημένης Μαρίας θεωροῦμεν τό μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας, κατά τό ὁποῖον «ὁ σύμπας τῶν ἀνθρώπων χοῦς εἰς σῶμα ἀνεπλάσθη ἐν τῇ ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας προσληφθείσῃ σαρκί ὑπό τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός Κυρίου δέ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ». «Εὐδοκία γάρ τοῦ Πατρός οὐκ  ἐκ συναφείας φυσικῆς, ἀλλ’ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου, ὑπερφυῶς ὁ Λόγος σάρξ ἀτρέπτως ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν», κηρύττει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός.

Σήμερον, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ διά τῶν δικαίων Ἰωακείμ καί Ἄννης, οἱ ὁποῖοι ἐγένοντο πρόξενοι τῆς παγκοσμίου σωτηρίας τῆς γεννήσεως τῆς Πανάγνου θυγατρός αὐτῶν Θεοτόκου, ἵνα συνεορτάσωμεν τό μέγα τοῦτο δῶρον τοῦ Θεοῦ ἡμῖν τοῖς ἀνθρώποις ἀφ ἑνός καί ἀναθέσωμεν τήν πᾶσαν ἐλπίδα εἰς Αὐτόν. Μετά δέ τοῦ ὑμνῳδοῦ εἰπωμεν: «Ἀδάμ ἀνακαινίσθητι, καί Εὔα μεγαλύνθητι, Προφῆται σύν Ἀποστόλοις, χορεύσατε καί Δικαίοις, κοινή χαρά ἐν τῷ κόσμῳ, Ἀγγέλων τε καί ἀνθρώπων, ἐκ τῶν Δικαίων σήμερον, Ἰωακείμ καί τῆς Ἄννης, γεννᾶται ἡ Θεοτόκος».  Μόνη, καί μόνον εἰσάγουσα Χριστόν εἰς τήν Οἰκουμένην πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἔτη πολλά καί εὐλογημένος ὁ νέος τῆς Ἰνδίκτου ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος Κυρίου. Ἀμήν”.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβε χώραν λιτανεία πέριξ τοῦ Ναοῦ ἐν παρελάσει τῶν Προσκόπων.

Μετά ταῦτα ἔλαβε χώραν δεξίωσις κεράσματος εἰς τήν παρακειμένην τῷ Ναῷ αἴθουσαν καί τέλος τράπεζα, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθισεν ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως καί ἐκπρόσωπος τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀνωτάτης Παλαιστινιακῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ράμζη Χούρη.

TOP NEWS