Η Ακολουθία του Νυμφίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
ακολουθία

Το απόγευμα της Κυριακής των Βαΐων, 11 Απριλίου, 24 Απριλίου 2016 με το νέο ημερολόγιο τελέστηκε στο Ναό της Αναστάσεως η Ακολουθία του Α’ Νυμφίου της Μεγάλης Εβδομάδας.

Στην Ακολουθία του Νυμφίου χοροστάτησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Τό ἑσπέρας τῆ Κυριακῆς τῶν Βαΐων, 11ης /24ης Ἀπριλίου 2016, ἐτελέσθη εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Δευτέρας , ἤτοι ἡ Ἀκολουθία τοῦ Α΄ Νυμφίου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος.

ακολουθία ακολουθία ακολουθία ακολουθία ακολουθία

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης προεξῆρξεν ὡς χοροστατῶν, κατελθών ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρῴην Ζάμπιας κ. Ἰωακείμ καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Τήν Ἀκολουθίαν ἐτέλεσεν ὡς ἐφημερεύων προεξάρχωνἹερεύς, ὁ Γέρων Καμαράσης Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου δεξιά καί τοῦ προσκυνητοῦ δοκίμου Γεωργίου Παπανικολάου ἀριστερά, καί τοῦ μοναχοῦ Ἀντιόχου, ἐν ᾧ μετεῖχον εἰς τήν κατανυκτικήν καί εὐλαβικήν προσευχήν πολλοί προσκυνηταί ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν, Ἑλλάδος, Ρωσίας, Οὐκρανίας καί Κύπρου. Πρός τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ταύτης ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησε πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Ἰδού, ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τό μέσον τῆς νυκτός καί μακάριος ὁ δοῦλος ὅν εὑρήσῃ γρηγοροῦντα, ἀνάξιος δέ πάλιν, ὅν εὑρήσῃ ραθυμοῦντα. Βλέπε οὖν ψυχή μου, μή τῷ ὕπνῳ κατενεχθῇς ἵνα μή τῷ θανάτῳ παραδοθῇς καί τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθῇς, ἀλλά ἀνάνηψον κράζουσα ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεός διά τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς.

ακολουθία ακολουθία ακολουθία ακολουθία

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς προσκυνηταί,

Με αὐτά τά λόγια ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας μας μᾶς περιγράφει τό οὐσιαστικόν νόημα τῆς ἁγίας καί μεγάλης Ἑβδομάδος, τῆς γνωστῆς ὡς τῆς Ἑβδομάδος τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ.

Καλούμεθα εἰς ἐγρήγορσιν. Μακάριος ὁ δοῦλος, ὅν εὑρήσει ὁ ἐρχόμενος ἐν δόξῃ Κύριος εἰς κατάστασιν ἐγρηγόρσεως, δηλαδή ἑτοιμότητος διά νά συναντήσῃ τόν Νυμφίον, τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος ἔρχεται ἐν τῷ μέΣῳ τῆς νυκτός. Ἀντιθέτως θεωρεῖται ἀνάξιος μιᾶς τοιαύτης συναντήσεως μέ τόν Χριστόν αὐτός, ὁ ὁποῖος ραθυμεῖ. Αὐτός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀμέριμνος, ἐπιπόλαιος καί ἀπρόθυμος πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, καί, τό χειρότερον, αὐτός ὁ ὁποῖος δέν λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του σοβαρῶς τόν ἔσω ἄνθρωπον, δηλαδή τήν ψυχήν αὐτοῦ. Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον, ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίσῃ, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ἀπολέσῃ; λέγει ὁ Κύριος.

Ὁ Θεός, ἀγαπητοί μου,ἐγένετο ἄνθρωπος, ἵνα σῴσῃ τόν ἄνθρωπον. Ἐξελέξατο τούς Πατριάρχας, τόν Ἀβραάμ, Ἰακώβ καί Ἰσαάκ. Ἀπέστειλε τούς προφήτας, τόν Μωϋσῆν, τόν Ἠλίαν καί τόσους ἄλλους, διά νά προετοιμάσουν τήν ὁδόν, τήν εἰσάγουσαν εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν. Τέλος, ἐχαρίσατο ἡμῖν τήν Ἁγίαν Αὐτοῦ Ἐκκλησίαν, τουτέστι τό Σῶμα τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὑπέρ ἡμῶν σταυρωθέντος καί ἀναστάντος ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ.

Τίς δύναται νά ἀμφιβάλλῃ περί τοῦ ἀρρήτου τούτου μυστηρίου τῆς θείας Οἰκονομίας, δηλονότι Ἱερᾶς Ἱστορίας τῆς σωτηρίας τοῦ Γένους ἡμῶν τῶν ἀνθρώπων; Ἰδού ἡμεῖς πάντες οἱ ζῶντες ἐνταῦθα καί ὑμεῖς, οἱ παρεπιδημοῦντες προσκυνηταί, ὅλοι μας εἴμεθα αὐτόπται μάρτυρες τῶν τόπων τῆς ἐνσαρκώσεως, τῆς γεννήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐκ τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας ἐν Βηθλεέμ, τοῦ τόπου τῆς σταυρώσεως, τῆς ταφῆς καί τῆς τριημέρου ζωηφόρου Ἀναστάσεως Αὐτοῦ,τῆς συμμετοχῆς τῆς ὁποίας εὐχόμεθα ὅπως ἀξιώσῃ ὁ Κύριος ὅλους ἡμᾶς ἐν εἰρήνῃ, ὑγιείᾳ καί πάσης πνευματικῆς.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ