Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με Έλληνες Βουλευτές – Τί είπε για το διχασμό στην Ορθόδοξη Εκκλησία

  • Dogma
πατριάρχης

Το απόγευμα της Τρίτης, 10 Μαΐου 2022, ομάδα Ελλήνων βουλευτών, συνοδευομένη από τον Πρέσβη της Ελλάδος στο Τελ Αβίβ κ. Κυριάκο Λουκάκη και τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα κ. Ευάγγελο Βλιώρα, επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ενημέρωσε τους Βουλευτές για την τεταμένη κατάσταση που επικρατεί στα Ιεροσόλυμα, καθώς επίσης και για τις προσπάθειες που καταβάλει το Πατριαρχείο σε συνεργασία με τις άλλες Εκκλησίες για την επικράτηση υφέσεως, συνδιαλλαγής και ειρήνης για τη διαφύλαξη του πολυθρησκευτικού και πολυπολιτισμικού χαρακτήρα και του προσκυνηματικού καθεστώτος των Ιεροσολύμων, και ιδίως της Παλαιάς Πόλης.

Απαντώντας σε ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το διχασμό σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Πατριάρχης κ. Θεόφιλος τόνσε ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ως Εκκλησία του Αγίου Τάφου και των Αγίων Τόπων καταβάλλει πολλές προσπάθειες για την άμβλυνση και στένωση του δημιουργηθέντος σχίσματος, προβάλλοντας τον διάλογο ως μέσο επίτευξης της ενότητας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 27ης Ἀπριλίου /10ης Μαΐου 2022, ὁμάς Ἑλλήνων βουλευτῶν, συνοδευομένη ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τό Τέλ Ἀβίβ κ. Κυριακοῦ Λουκάκη καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης, ἀπαντῶν εἰς ἐρωτήσεις αὐτῶν, ὁ Μακαριώτατος ἐνημέρωσεν αὐτούς περί τῆς  τελευταίας τεταμένης καταστάσεως διά λόγους πολιτικούς και θρησκευτικούς καί περί τῶν προσπαθειῶν τοῦ Πατριαρχείου ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων δι’  ἐπικράτησιν ὑφέσεως, συνδιαλλαγῆς καί εἰρήνης διά τήν διαφύλαξιν τοῦ πολυθρησκευτικοῦ καί πολυπολιτισμικοῦ χαρακτῆρος καί τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, ἰδίᾳ δέ τῆς Παλαιᾶς Πόλεως.

Εἰς τεθέν ἐρώτημα περί τοῦ διχασμοῦ σήμερον εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ὡς Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τῶν Ἁγίων Τόπων καταβάλλει πολλάς προσπαθείας διά τήν ἄμβλυνσιν καί στένωσιν τοῦ δημιουργηθέντος σχίσματος, προβάλλον τόν διάλογον ὡς μέσον ἐπιτεύξεως ἑνότητος.

Εἰς τήν διατήρησιν τοῦ Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος συντείνει καί τό κράτος τῆς Ἰορδανίας, τό ὁποῖον ἔχει διατηρήσῃ τήν Κουστωδίαν – κηδεμονίαν ἐπί τῶν Ἁγίων Τόπων.

Εἰς τό ἐρώτημα, πῶς δύναται ἡ Ἑλλάς νά βοηθήσῃ, ὁ Μακαριώτατος εἶπεν ὅτι δύναται διά τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ ρόλου αὐτῆς, ὁ ὁποῖος ἀνετέθη εἰς αὐτήν ὡς διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οἱ βουλευταί προσέφεραν εἰς τόν Μακαριώτατον ἀκουαρέλλαν μέ τό κτίριον τῆς Βουλῆς, ὁ δέ Μακαριώτατος προσέφερεν ἐπάργυρον εἰκόνα τῆς Ἱερουσαλήμ καί εἰκόνα τῆς Θεοτόκου Ἱεροσολυμιτίσσης.

TOP NEWS