Πατριάρχης Ιεροσολύμων: Να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την υπεράσπιση των Χριστιανών στους Αγίου Τόπους

  • Dogma
ιεροσολύμων

Ιεροσολύμων Θεόφιλος: Να αντιμετωπίσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα και να ενώσουμε τις προσπάθειές μας και τις φωνές μας για την υπεράσπιση της Χριστιανικής παρουσίας στους Αγίους Τόπους, κάλεσε ο Πατριάρχης τους Αρχηγούς των Εκκλησιών των Ιεροσολύμων στην καθιερωμένη πλέον ανταλλαγή ευχών για τα Χριστούγεννα, τονίζοντας για μια ακόμη φορά ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο «δεν  ήταν ποτέ πιο επείγον», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων υπογράμμισε ότι πλέον έχουν καταφέρει να έχουν την προσοχή του κόσμου, σε μια προσπάθεια να τονίσει τον ουσιαστικό αντίκτυπο, που είχε η κοινή δήλωση δήλωση των Αρχηγών των Εκκλησιών της Ιερουσαλήμ  σε διάφορες Κυβερνητικές και Θρησκευτικές ηγεσίες, αναφορικά με τις απειλές που δέχονται οι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους.

Ο κ. Θεόφιλος σε μια ξεχωριστή αποστροφή του λόγου του δεν παρέλειψε, μάλιστα, να εξάρει τον ακλόνητο ρόλο, τον οποίον διαδραματίζει ο Πατήρ Patton στην διατύπωση της θέσης των Εκκλησιών ενώπιον των τοπικών Κυβερνητικών Αρχών: «Το γεγονός ότι παρεμείναμεν επικεντρωμένοι εις το θέμα της απειλής της Χριστιανικής παρουσίας εις τούς Αγίους Τόπους υπό ριζοσπαστικών ομάδων είχεν αξιοσημείωτον απήχησιν κατά την διάρκειαν της περιόδου ταύτης των Χριστουγέννων, όχι μόνον εδώ, αλλά εις όλον τον κόσμον. Η Εκκλησία μας διά την προσοχήν αυτής καί επισήμανσιν των σοβαρών καί αυξανομένων απειλών ηύρεν ανταπόκρισιν υπό πολλών Θρησκευτικών καί Κυβερνητικών ηγετών. Τούτο δε οφείλεται πρωτίστως εις την ηνωμένην φωνήν ημών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:

Ἐπραγματοποιήθη σήμερον, Δευτέραν 10ην Ἰανουαρίου 2022, εἰς τήν κεντρικήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ἡ ἀπό ἐτῶν καθιερωμένη παράδοσις ἀνταλλαγῆς εὐχῶν τῶν Χριστουγέννων ὑπό τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐκκλησιῶν Ἱεροσολύμων μετά τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Θεοφίλου Γ΄καί τοῦ Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου.

Οἱ πρῶτοι ἐπισκέπται ἦσαν ἡ Κουστωδία τῶν Φραγκισκανῶν τῆς Ἁγίας Γῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Πατέρα Francesco Patton, τόν ὁποῖον ὑπεδέχθη θερμῶς ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος καί οἱ παρευρισκόμενοι Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς. Κατά τήν συνάντησιν αὐτήν, ὁ Μακαριώτατος ηὐχαρίστησε τήν Ἀδελφότητα τῶν Φραγκισκανῶν διά τήν ἐπίσκεψίν των καί ἐτόνισε τήν σημασίαν τῆς συνεχοῦς συνεργασίας μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν πού ὑπηρετοῦν ὡς φύλακες εἰς τόν Ναόν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τήν κοινήν ἐπιμονήν διά τήν διατήρησιν τοῦ αὐτονόμου Προσκυνηματικοῦ Καθεστῶτος τῶν ἁγίων Τόπων, «ἡ ὁποία εἶναι τό θεμέλιον τῆς ἀποφασιστικότητός μας νά σταθῶμεν σθεναρῶς ἐναντίον τῶν προκλήσεων τάς ὁποίας ἀντιμετωπίζομεν, καί τῶν ἀντιξοοτήτων αἱ ὁποῖαι ὡδήγησαν μόνον εἰς τήν περαιτέρω ἐμβάθυνσιν τῆς συνεργασίας  μεταξύ τῶν δύο Ἀδελφοτήτων.

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν τόν ἀκλόνητον ρόλον, τόν ὁποῖον  διαδραματίζει ὁ Πατήρ Patton εἰς τήν διατύπωσιν τῆς θέσεως τῶν Ἐκκλησιῶν ἐνώπιον τῶν τοπικῶν Κυβερνητικῶν Ἀρχῶν: «Τό γεγονός ὅτι παρεμείναμεν ἐπικεντρωμένοι εἰς τό θέμα τῆς ἀπειλῆς τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους ὑπό ριζοσπαστικῶν ὁμάδων εἶχεν ἀξιοσημείωτον ἀπήχησιν κατά τήν διάρκειαν τῆς περιόδου ταύτης τῶν Χριστουγέννων, ὄχι μόνον ἐδῶ, ἀλλά εἰς ὅλον τόν κόσμον. Ἡ Ἐκκλησία μας διά τήν προσοχήν αὐτῆς καί ἐπισήμανσιν τῶν σοβαρῶν καί αὐξανομένων ἀπειλῶν  ηὗρεν ἀνταπόκρισιν ὑπό πολλῶν Θρησκευτικῶν καί Κυβερνητικῶν ἡγετῶν. Τοῦτο δέ ὀφείλεται πρωτίστως εἰς τήν ἡνωμένην φωνήν ἡμῶν», ἐσημείωσεν ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ὁμιλίαν Αὐτοῦ.

Ἀντιφωνῶν, ὁ Πατήρ Patton ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην Αὐτοῦ πρός τόν Πατριάρχην τῆς Ἁγίας Πόλεως, ὁ Ὁποῖος δέν ἐγκατέλειψε ποτέ τό ὁμαδικόν πνεῦμα τῶν Ἐκκλησιῶν, θέτων ὡς ἄμεσον καί συνεχῆ προτεραιότητα τό γενικόν συμφέρον, συγκροτῶν πάσας τάς προσπαθείας διά τήν  περαιτέρω προστασίαν τῶν Προσκυνημάτων καί τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων εἰς τήν Ἱερουσαλήμ καί τούς Ἁγίους Τόπους.

Μετά τήν ἀναχώρησιν τῆς Ἀδελφότητας τῶν Φραγκισκανῶν ἔφθασαν εἰς τήν Κεντρικήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου, ὁ Μακαριώτατος Pierre Battista Pizzaballa ὁ Λατῖνος Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα, μετά μελῶν τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου, μετ’ αὐτόν δέ ὁ Ἀγγλικανός Ἀρχιεπίσκοπος Σεβασμιώτατος Χοσάμ Ναούμ, καί οἱ Ἀρχηγοί τῆς Κοπτικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Συριακῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς Συροκαθολικῆς, τῆς Λουθηρανικῆς καί τῆς Ἑλληνορύθμου Ἐκκλησίας.

Μετά  τό ἑόρτιον κέρασμα διά τό θαῦμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Θεόφιλος ηὐχαρίστησε τούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς του τῶν ἑτέρων δογμάτων  καί ἐσημείωσεν ὅτι χάριν εἰς τάς κοινάς προσπαθείας τῶν Ἡγετῶν τῆς Ἐκκλησίας ὁ «ἀγών ἐναντίον τῶν ἀπειλῶν πού θέτουν αἱ ριζοσπαστικαί ὁμάδες ἐναντίον τῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἁγίας Γῆς, τυγχάνει τῆς δεούσης προσοχῆς, τόσον εἰς τοπικόν, ὅσον καί εἰς διεθνές ἐπίπεδον» καί ὅτι αἱ Ἐκκλησίαι δέν θεωροῦνται πλέον ὡς «φωναί βοῶσαι ἐν τῇ ἐρήμῳ».

Ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν τόν ἀντίκτυπον, τόν ὁποῖον ἐσημείωσεν ἡ κοινή δήλωσις τοῦ περασμένου μηνός εἰς διαφόρους Κυβερνητικάς καί Θρησκευτικάς ἡγεσίας καί ἐτόνισεν ὅτι  εἶναι ἕνα κίνημα, τό ὁποῖον δέν στοχεύει μόνον εἰς τήν προστασίαν τῶν Ἁγίων Τόπων ὡς τόπων λατρείας, ἀλλά καί εἰς τήν προστασίαν τῶν θεμελιωδῶν συμφερόντων τῶν Κοινοτήτων, νά εἶναι εἰς θέσιν νά ζοῦν μέ ἀξιοπρέπειαν, σεβασμόν καί ἀσφάλειαν.

«Ἔχομεν τήν προσοχήν τοῦ κόσμου ὅσον ποτέ ἄλλοτε εἰς τήν πρόσφατον μνήμην. Καί ἔχομεν τήν εὐκαιρίαν νά προωθήσωμεν τήν ἐπίλυσιν τῶν ἀνησυχιῶν μας μέ ἀποτελεσματικούς τρόπους. Ὑπάρχει ἀκόμη πολύ κρίσιμον ἔργον, δέον νά ἔλθῃ εἰς πέρας. Εἶναι ἑπομένως ἀκόμη πιό σημαντικόν νά δεσμευθῶμεν εἰλικρινῶς, ὥστε νά ἀντιμετωπίσωμεν τά ἐσωτερικά ἡμῶν προβλήματα ἐντός τῶν  Χριστιανικῶν Κοινότητων ἀπό κοινοῦ εἰς ἀποτελεσματικόν διάλογον διά τήν ἱκανότητα ἡμῶν νά ἑνώσωμεν τάς προσπαθείας καί τάς φωνάς ἡμῶν πρός ἕνα κοινόν σκοπόν διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας πού ποτέ δέν ἦτο πιό ἐπείγουσα.  Ἡ σοφία ὑπαγορεύει νά ἐπιλύωμεν τά προβλήματά μας μεταξύ μας», ἐσημείωσεν ὁ Μακαριώτατος πρός τούς παρευρισκομένους.

Ἀντιφωνοῦντες, ἕκαστος τῶν Ἀρχηγῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἔλαβε τήν εὐκαιρίαν νά ἐκφράσῃ ἀπό στήθους Χριστουγεννιάτικας εὐχάς πρός τόν Πατριάρχην καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα καί οἱ Ἀρχηγοί ἐμοιράσθησαν κοινάς εὐχάς διά τό Νέον Ἔτος, ἐλπίζοντες ὅτι ἡ πανδημία θά τερματισθῇ καί θά ἴδωμεν τούς Ἁγίους Τόπους δι’ ἄλλην μίαν φοράν μεστούς προσκυνητῶν καί νά ἀνθίζῃ καί νά εὐημερῇ ἡ ζωή εἰς τήν  Ἁγίαν Πόλιν, διά τρόπου σεβαστοῦ καί ἀσφαλοῦς πρός ἅπαντας.

Φωτογραφικόν ὑλικόν καί εἰδήσεις ὑπό Heba Hrimat.

ιεροσολύμων

 

TOP NEWS