Συνεδρίασε η Ι.Σ. της Αμερικής

  • Dogma

 Ανακοινωθέν για τα θέματα που την απασχόλησαν στην τελευταία συνεδρίαση της, εξέδωσε η Επαρχιακή Ι.Σ. της Αμερικής

Dogma Newsdesk

Ανακοινωθέν για τα θέματα που την απασχόλησαν στην τελευταία συνεδρίαση της, εξέδωσε η Επαρχιακή Ι.Σ. της Αμερικής

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς συνῆλθεν εἰς τήν τακτικήν συνεδρίαν αὐτῆς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Συνόδου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐν Νέᾳ Ὑόρκῃ τήν 16ην καί 17ην Ἀπριλίου 2013 ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί τήν συμμετοχήν ὅλων τῶν Μελῶν αὐτῆς.

Ἡ Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς ἠσχολήθη μέ σειράν θεμάτων ἀφορώντων εἰς τήν ζωήν καί τό ἔργον τῆς Ἐκκλησίας μεταξύ τῶν ὁποίων καί τά ἑξῆς:

1) Θέματα διοικητικῆς φύσεως: Ἐγένετο συζήτησις διοικητικῶν θεμάτων ἀναφερομένων εἰς ἐνορίας καί μονάς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. Μεταξύ αὐτῶν ἐγένετο ἀναφορά εἰς τήν πρόοδον τοῦ ἔργου τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου εἰς Ground Zero.

Τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς συνεχίζεται καί λίαν συντόμως θά γίνῃ ἡ ἐπιλογή τοῦ Ἀρχιτεκτονικοῦ οἴκου γιά τήν κατασκευή τοῦ ναοῦ, ὁ ὁποῖος θά λειτουργῇ ὡς ἀφ’ἑνός μεν ὡς Ἐνοριακός Ναός ἀφ’ ἑτέρου δέ ὡς Ἐθνικόν Προσκύνημα.

2) Θέματα Κλήρου: Συνεζητήθησαν θέματα ἀφορῶντα εἰς τό ποιμαντικόν ἔργον τοῦ Κλήρου ὡς καί περιπτώσεις πειθαρχικῆς φύσεως καθώς καί θέματα ποιμαντικῆς φροντίδος διά τούς Κληρικούς καί τάς οἰκογενείας των.

3) Θέματα Ποιμαντικῆς: Ἡ Σύνοδος συνέχισεν τήν συζήτησιν περί τοῦ προγράμματος ποιμαντικῆς φροντίδος εἰς ἀσθενεῖς (Chaplaincy Program), τό ὁποῖον ἐνεκρίθη εἰς τήν προηγουμένην συνεδρίαν τῆς Συνόδου. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νά ἀπευθυνθοῦν εἰς τό Γραφεῖον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διά περισσοτέρας πληροφορίας.

4) Θέματα κοινωνικῆς φύσεως: Συνεζητήθη τό πρόσφατον τραγικόν γεγονός τῆς βομβιστικῆς ἐπιθέσεως κατά τόν Μαραθώνιον τῆς Βοστώνης καί ἐπί τούτου ἐξεδόθη εἰδικόν ἀνακοινωθέν.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἐνημέρωσε τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου περί τῆς συμμετοχῆς του εἰς τήν εἰδικήν δεκαπενταμελῆ Ἐπιτροπήν τήν συσταθεῖσαν ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς Ἀμερικῆς μέ θέμα τήν μελέτην ἀντιμετωπίσεως καί ἐξαλείψεως τῶν συγχρόνων μορφῶν δουλείας, εἴτε εἰς ἐργασιακάς περιπτώσεις εἴτε εἰς περιπτώσεις ἐκμεταλλεύσεως ἐνηλίκων καί παιδιῶν.

Ἐγένετο, ἐπίσης, συζήτησις περί τῆς συνεχιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως ἐν Ἑλλάδι καί ἰδιαιτέρως τῆς προσφάτου οἰκονομικῆς κρίσεως ἐν Κύπρῳ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέφερεν ὅτι ἤδη συνεκάλεσεν σύσκεψιν ἐθνικῶν παραγόντων καί ἐκπροσώπων ἐθνικῶν ὀργανώσεων πρός συμπαράστασιν τοῦ δοκιμαζομένου καί ἀγωνιζομένου λαοῦ τῆς Κύπρου. Ἡ Σύνοδος ὁμοφώνως ἀπεφάσισεν νά παρακαλέσῃ τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὡς καί τάς ἐνορίας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἵνα συνεισφέρουν ἐκ τοῦ πλεονάσματος τῆς ἀγάπης των διά τήν βοήθειαν τῶν ἐν Κύπρῳ ἀδελφῶν ἡμῶν διά μέσῳ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου.

Ἡ ἐπί διήμερον συνεδρία της Συνόδου ὁλοκληρώθη μέ προσευχή, το ἐσπέρας τῆς Τετάρτης 17 Απριλίου.

TOP NEWS