Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας Ι.Π.Ε. και Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ο Κοσμήτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητής κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης τόνισε το ενδιαφέρον...

TOP NEWS