Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου

  • Dogma
εκδήλωση

Χθες το α­πό­γευ­μα, 18 Νο­εμ­βρί­ου 2019, δι­ε­ξή­χθη με ε­πι­τυ­χί­α η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση στη μνή­μη του α­οι­δί­μου Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, τήν ο­ποί­α δι­ορ­γά­νω­σε η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος διά της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

Ο ε­κλι­πών Α­κα­δη­μα­ϊ­κός ε­χρη­μά­τι­σε α­πό το έ­τος 2012 Πρό­ε­δρος της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Ε­πι­τρο­πής της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος, έ­χον­τας την συ­νευ­θύ­νη της δι­ορ­γα­νώ­σε­ως των δέ­κα (10) Δι­ε­θνών Ε­πι­στη­μο­νι­κών Συ­νε­δρί­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος για την προ­βο­λή του γε­γο­νό­τος της Ε­πα­να­στά­σε­ως του 1821.

Η Τι­μη­τι­κή Εκ­δή­λω­ση έ­λα­βε χώ­ρα στην Αί­θου­σα Πο­λι­τι­στι­κών Εκ­δη­λώ­σε­ων της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ε­πί της ο­δού Ι­α­σί­ου 1 και την έ­ναρ­ξή της κή­ρυ­ξε ο Εκπρόσωπος του Μα­κα­ριω­τάτου Αρ­χι­ε­πι­σκόπου Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύμου, Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου.

Ο Θεοφιλέστατος ανέγνωσε το Μήνυμα του Μακαριωτάτου, στο οποίο, με­τα­ξύ άλ­λων, αναφέρονταν τα ε­ξής: «Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Σβολόπουλος ως ιστορικός του Νεωτέρου Ελληνισμού, με την διεθνή επιστημονική παρουσία του και την πλούσια συγγραφική παρακαταθήκη του, εκδαπανήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του στην αναζήτηση, την μελέτη, την διάσωση και την ανάδειξη των πηγών της ιστορίας, οι οποίες αναδεικνύουν στα τεκμήριά τους την αλήθεια της ιστορίας, ενώ παράλληλα, με την προσέγγιση των ιστορικών γεγονότων, αναδύει στο έργο του την σημαντική αξία της μελέτης της ιστορίας, η οποία κατά τον ιστορικό Πολύβιο μπορεί πολύ να συντελέσει στη διόρθωση του βίου των ανθρώπων, γιατί από αυτήν ποριζόμαστε πολλά και σοφά βιοτικά διδάγματα».

Για το πρό­σω­πο του Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου ομίλησαν ο Ελ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Γε­ώρ­γιος Μπαμ­πι­νι­ώ­της, Κα­θη­γη­τής Γλωσ­σο­λο­γί­ας και πρώ­ην Πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών με θέμα «Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος: Ο άν­θρω­πος, ο πα­νε­πι­στη­μια­κός, ο φί­λος» και η Ελ­λο­γι­μω­τά­τη κ. Χρύ­σα Μαλ­τέ­ζου, Α­κα­δη­μα­ϊ­κός με θέμα «Κων­σταν­τί­νος Σβο­λό­που­λος: Ο ι­στο­ρι­κός του Νε­ω­τέ­ρου Ελ­λη­νι­σμού».

Την Εκ­δή­λω­ση έκλει­σε με Χαι­ρε­τι­σμό ο Πρό­ε­δρος της Ει­δι­κής Συ­νο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Δη­μη­τριά­δος και Αλ­μυ­ρού κ. Ι­γνά­τιος, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Σβολόπουλος σεβόταν την Εκκλησία, υπηρετούσε την ιστορική αλήθεια, καλλιεργούσε στους φοιτητές το ερευνητικό πνεύμα, μάς δίδασκε με τον ήπιο χαρακτήρα του, ενέπνεε τον σεβασμό σε όλους, ακόμη και σε εκείνους που διαφωνούσαν με τις απόψεις του».

Πρίν τη λή­ξη της Τι­μη­τι­κής Εκ­δη­λώ­σε­ως, ο Θε­ο­φι­λέ­στα­τος
Αρ­χι­γραμ­μα­τεύς της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου πα­ρέ­δω­σε στη σύ­ζυ­γο του ε­κλι­πόν­τος Α­κα­δη­μα­ϊ­κού Κων­σταν­τί­νου Σβο­λο­πού­λου, Ε­ρί­τι­μο κ. Αι­κα­τε­ρί­νη Χέλ­μη – Σβο­λο­πού­λου, τον Χρυ­σούν Σταυ­ρό του Πα­ρα­σή­μου του Α­πο­στό­λου Παύ­λου και α­νε­γνώ­σθη το Ε­πι­βρα­βευ­τή­ριο Γράμ­μα της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος.

Στην Τιμητική Εκδήλωση παρέστησαν ο Α’ Γραμματέας-Πρακτικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιμ. Δωρόθεος Πάπαρης, πλήθος Ακαδημαϊκών και Πανεπιστημιακών Καθηγητών, μέλη του Διπλωματικού Σώματος και των Στρατιωτικών Σχολών της Αθήνας καθώς και πολλοί φιλίστορες.

Την ευθύνη του συντονισμού της Εκδηλώσεως είχε ο Πα­νο­σι­ο­λο­γι­ώ­τα­τος Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Βαρ­θο­λο­μαί­ος Αν­τω­νί­ου – Τρι­αν­τα­φυλ­λί­δης, Γραμ­μα­τέ­ας της Ει­δι­κής Συνο­δι­κής Ε­πι­τρο­πής Πο­λι­τι­στι­κής Ταυ­τό­τη­τος.

εκδήλωση

Εκ του Γρα­φεί­ου Τύ­που της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου

 

TOP NEWS