Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Δόγμα

Τον Πρέσβυ υποδέχθηκε με χαρά ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, με τον οποίον συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση εξέδωσε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων αναφορικά με την επίσκεψη του Πρέσβυ των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Γεωργίου Τσούνη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022.

Τον Πρέσβυ υποδέχθηκε με χαρά ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, με τον οποίον συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του Πατριαρχείου:

Την Τετάρτην, 16ην/29ην Ιουνίου 2022, ο Πρέσβυς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εις Ελλάδα κ. Γεώργιος Tσούνης επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον κ. Πρέσβυν υπεδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος ενημέρωσε τον κ. Πρέσβυν περί του ανέκαθεν επιτελουμένου έργου του Πατριαρχείου, προσκυνηματικού, εκπαιδευτικού, ποιμαντικού, πολιτιστικού και ειρηνευτικού με κέντρον την Παλαιάν Πόλιν Ιεροσολύμων και τον Ναόν της Αναστάσεως εις την δικαιοδοσίαν αυτού, εκτεινομένην εις Ισραήλ, Ιορδανίαν, Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν, ως και Κάταρ.

Διά του έργου αυτού το Πατριαρχείον στηρίζει το ποίμνιον αυτού και όλην την Χριστιανικήν οντότητα και τας κρατούσας κυβερνήσεις να μειώσουν τας πολιτικάς εντάσεις αυτών και να αντιμετωπίσουν τας ενοχλήσεις των ακραίων φανατικών στοιχείων εις βάρος των Χριστιανών.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο κ. Τσούνης προσέφερεν εις τον Μακαριώτατον επάργυρον δοχείον, σύμβολον του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α., ο δε Μακαριώτατος αντιπροσέφερεν επάργυρον εικόνα της Ιερουσαλήμ και σταυρούς διά την σύζυγον και τα τέκνα αυτού.

Ευχαριστών ο κ. Τσούνης προσεκάλεσε τον Μακαριώτατον δι’ επίσκεψιν εις Αθήνας.

TOP NEWS